Waarom moeten banken een verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden vragen?

De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren en hun identiteit te controleren als het gaat om rechtspersonen of andere juridische constructies.

Toepasselijke Belgische regelgeving:

  • De wet van 18 september 2017 tot voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten
  • Het reglement van de Nationale Bank van België van 21 november 2017 betreffende de voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme, goedgekeurd door het koninklijk besluit van 10 december 2017
  • De circulaire CBFA_2010_09 van 6 april 2010, gewijzigd door de circulaire CBFA_2011_09 van 1 maart 2011, betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het cliënteel, voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.

De wetgeving bepaalt dat de uiteindelijke begunstigden van een organisatie de natuurlijke personen zijn “voor wiens rekening of ten voordele van wie een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar zijn van de klant of er de controle over uitoefenen”.

De excelfile voor het invullen van de verklaring over de identitieit van de uiteindelijke begunstigden is op vraag beschikbaar. De verklarende nota vindt u alvast hieronder.