Waarom moeten banken een Verklaring over de identiteit van de uiteindelijke begunstigden vragen?

De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de uiteindelijke begunstigden van hun klanten te identificeren en hun identiteit te controleren als het gaat om rechtspersonen of andere juridische constructies.

Toepasselijke Belgische regelgeving:

  • Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
  • Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 23 februari 2010 betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 16 maart 2010
  • Circulaire 2010-09 van 6 april 2010 van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurrantiewezen betreffende de waakzaamheidsplicht ten aanzien van het klanten, de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen van geld en terrorismefinanciering, en de voorkoming van de financiering van de proliferatie van massavernietigingswapens.

De wetgeving bepaalt dat de uiteindelijke begunstigden van een organisatie de natuurlijke personen zijn “voor wiens rekening of ten voordele van wie een verrichting wordt uitgevoerd of een zakelijke relatie wordt aangegaan of die de uiteindelijke eigenaar zijn van de klant of er de controle over uitoefenen”.