Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Halfjaarcijfers 2016

Triodos Bank koppelt duurzame impact aan gestage groei

26-08-2016 | Belangrijkste financiële mijlpalen:

  • 5% groei van het balanstotaal 
  • 3% groei van het totale beheerde vermogen naar EUR 12,6 miljard 
  • Common Equity Tier 1-ratio 19,8% 
  • Nettowinst EUR 18,6 miljoen 
  • 4,1% groei van duurzame kredietverlening 
  • 23.000 nieuwe klanten (4% groei)

Brussel, 26 augustus 2016. - Het totale beheerde vermogen - samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking - is over de eerste zes maanden van 2016 met 3% gegroeid naar EUR 12,6 miljard.

De totale balans van Triodos Bank is over de eerste helft van 2016 met 5% gegroeid naar EUR 8,6 miljard. Dit is terug te voeren op de groei van de kredieten, de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat bij alle vestigingen is aangetrokken.

De nettowinst van Triodos Bank is EUR 18,6 miljoen.

In de zes maanden tot 30 juni 2016 is de kredietverlening aan duurzame ondernemingen, instellingen en projecten verder toegenomen. Over de eerste helft van het jaar namen duurzame kredieten toe met 4,1% (2015: 7%). Hypotheken namen een groot deel van deze stijging voor hun rekening. Over de eerste helft van 2016 nam het aantal toegekende hypotheken toe met 16%, tegen 22% over dezelfde periode vorig jaar.
De verhouding kredieten/deposito’s, berekend voor de duurzame kredieten van Triodos Bank, nam marginaal af van 62% in 2015 naar 61% in de eerste helft van 2016.

De waardeverminderingen voor de kredietportefeuille daalden verder naar EUR 0,2 miljoen, tegen EUR 1,6 miljoen in dezelfde periode in 2015. Deze ontwikkeling wijst op een robuuste kredietportefeuille en heeft een positief effect op de nettowinst van Triodos Bank.

Over de eerste zes maanden van 2016 steeg het aantal klanten met 23.000, naar een totaal van 630.000. Dit is een toename van 4%. De aan Triodos Bank toevertrouwde middelen, bestaande uit spaargelden, termijndeposito’s en tegoeden op zichtrekeningen, groeiden in het eerste halfjaar van 2016 met 5% (eerste helft 2015: 8%).

Over de eerste zes maanden van 2016 bedroeg de nettowinst van Triodos Bank EUR 18,6 miljoen. Dat is 15% minder dan over dezelfde periode in 2015 (EUR 21,9 miljoen). Lagere rentemarges en de verplichte bijdrage van Triodos Bank aan het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) zijn de voornaamste redenen voor de lagere nettowinst. Het DGS is in 2016 van kracht geworden. De extra kosten van de DGS-bijdrage verklaren grotendeels de duidelijke stijging van de ratio kosten/inkomsten (77%, tegen 71% over dezelfde periode vorig jaar). De nieuwe wettelijke heffingen en overheidsbelastingen gerelateerd aan bankactiviteiten bedroegen in totaal EUR 4,4 miljoen (2015: EUR 1,1 miljoen).

Vermogenspositie

Gedurende de eerste zes maanden van 2016 steeg het eigen vermogen van Triodos Bank met 7% naar EUR 835 miljoen, tegen 4% over dezelfde periode in 2015.
Triodos Bank heeft een Common Equity Tier 1-ratio (CET1) van 19,8%, wat een belangrijke indicator is van de solvabiliteit van de bank. De leverage ratio bedraagt 8,8%, wat aanmerkelijk beter is dan de 3% die als minimum voor Europese banken wordt beschouwd.

Fondsen in beheer

Ondanks uitdagende marktomstandigheden bleef het door Triodos Investment Management beheerde vermogen stabiel op EUR 3,1 miljard. De instroom bleef voor het merendeel van de fondsen sterk. Bij de SRI-fondsen werden die resultaten echter tenietgedaan door lagere aandelenkoersen. Over de eerste helft van 2016 groeiden de door Triodos Private Banking beheerde fondsen met 5% naar bijna EUR 1 miljard (eerste helft 2015: 9%).
Het totaal in beheer gegeven vermogen van de Triodos Groep groeide over het eerste half jaar met 2,8% naar 12,6 miljard (8,3% naar 11,5 miljard over de eerste helft van 2015).

Triodos Bank België

In de eerste jaarhelft van 2016 is de portefeuille duurzame kredieten van Triodos Bank in België gestegen met 9,7% tot 1.216 miljoen euro, een sterke groei in een zeer competitieve context. (In 2015 bedroeg de stijging over dezelfde periode 2%.) De groei werd voornamelijk gerealiseerd in de sectoren Hernieuwbare energie, Duurzaam vastgoed en Duurzame woonkredieten aan particulieren.

Triodos Bank verleent enkel en alleen kredieten aan duurzame projecten in de reële economie. De bank communiceert 100% transparant welke criteria ze hiervoor hanteert en welke projecten dat precies zijn. (zie https://www.triodos.be/downloads/downloads-nl/krediet/criteria-voor-financiering-door-triodos-bank.pdf en https://www.triodos.be/nl/over-triodos-bank/zie-wat-uw-geld-doet/ )

De deposito’s zijn met 5,7% gestegen tot 1,6 miljard euro. (In 2015 bedroeg de stijging over dezelfde periode 5%.) Het balanstotaal van de Belgische vestiging bedraagt 1,8 miljard euro (+5,1%). De Belgische bijdrage aan de nettowinst bedroeg 4,1 miljoen euro (3,7 miljoen euro in dezelfde periode in 2015). Eind juni 2016 bedroeg het aantal klanten 68.000. Het aantal medewerkers bedroeg 122.

Ook bij Triodos klanten in België is de belangstelling voor duurzaam beleggen blijven groeien: vermogensbeheer nam in de eerste jaarhelft toe met 17% (In 2015 bedroeg de stijging over dezelfde periode 14%). De groei in Triodos beleggingsfondsen werd geneutraliseerd onder invloed van de lagere beurskoersen terwijl de fondsen over dezelfde periode 2015 groeiden met 32%.

Vooruitzichten

Triodos Bank verwacht ook in de tweede helft van 2016 verdere groei - waarmee de bank haar missie waarmaakt om blijvende en duurzame voordelen voor mensen, milieu en cultuur te creëren. Om deze groei te schragen, beoogt de bank in de tweede helft van 2016 EUR 60 tot 75 miljoen aan extra kapitaal aan te trekken.

Voor de tweede helft van 2016 verwachten wij een gestage groei van de toevertrouwde middelen en de kredietverlening aan duurzame ondernemers en projecten. Vervroegde aflossingen van leningen kunnen echter een beperkend effect hebben op de nettogroei van de kredietportefeuille. Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing gelaten, verwacht Triodos Bank dat haar balanstotaal volgens plan circa 5% zal stijgen.

De nettowinst voor 2016 zal naar verwachting uitkomen op EUR 25 tot 33 miljoen, in lijn met de planning (3 tot 5% rendement op eigen vermogen).