Over dit compartiment

Triodos Sustainable Bond Fund investeert hoofdzakelijk in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, staatsobligaties en obligaties die uitgegeven zijn door internationale financiële instellingen en semipublieke instellingen, en die goede financiële resultaten combineren met een uitstekende sociale en milieuprestatie.

Triodos Sustainable Bond Fund is een compartiment van Triodos Sicav I, een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) van het type Sicav naar Luxemburgs recht onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Triodos Sustainable Bond Fund heeft een onbeperkte looptijd.

Elk compartiment biedt twee verschillende aandelenklassen aan:

 • De kapitalisatieklasse (R-kap):
  Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden in het compartiment herbelegd.
 • De distributieklasse (R-dis):
  De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op een rekening die u kiest.

Belangkrijk:  de fiscaliteit voor R-kap en R-dis verschilt.

Wij raden u aan om het prospectus, de essentiële beleggersinformatie (R-kap  - R-dis ) en de periodieke verslagen ( jaarlijks en halfjaarlijks)  te raadplegen voordat u inschrijft. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv) - Nederland), en kunt u in deze toepassing opvragen. Of neem contact op.

Evolutie netto-inventariswaarde  

  TSBF-R-kap-grafiek-09-14-BE-web

Situatie per 28-02-2018. (Bron: Triodos Investment Management BV)  

NIW wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd (R-kap en R-dis ) en De Standaard.

Risico- en opbrengstprofiel

TSBF Risico

Welke zijn de specifieke risico's?

 • Marktrisico:
  Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het compartiment.
 • Renterisico:
  De waarde van de beleggingen in obligaties die door een compartiment zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand.
 • Valutarisico: 
  Het compartiment is niet onderworpen aan valutarisico. Het belegt enkel in obligaties in euro.

Het compartiment beperkt de risico's door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.  

Meer informatie over de risico’s

Kosten en taksen

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van deelbewijzen van Triodos Sustainable Bond Fund.

Transactiekosten  Kapitalisatieklasse  Distributieklasse
Instapvergoeding 2,50% 2,50%
Beurstaks bij uitstap (met een maximum van 4.000 EUR per transactie)  1,32%  - 
Roerende voorheffing op meerwaarden  30%  30%
Roerende voorheffing op dividenden  _  30%

Lopende kosten per jaar

  Totaal
lopende kosten (*)
Transactie-kosten  Andere kosten waarvan retrocessie (**)
 Kapitalisatieklasse  1,29%  0,06%  1,23%  0,40%
 Distributieklasse   1,28%  0,06%  1,22%  0,40%

(*) De lopende kosten bestaan uit transactiekosten binnen het fonds plus de andere kosten, zoals weergegeven in de essentiële beleggersinformatie.

(**) De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten. 

Contact

Hulp nodig?

Wij helpen u graag op werkdagen van 9 u. tot 17 u.

Het compartiment belegt bijvoorbeeld in DSM…

…een van de voortrekkers in de chemische sector op het gebied van duurzaamheid, met ambitieuze milieudoelen en goede prestaties.

Triodos Sustainable Bond Fund DSM