Over dit compartiment

Beleggingsdoel

Triodos Sustainable Bond Fund streeft naar stabiele vermogensgroei op de lange termijn voor zijn beleggers.

Beleggingsbeleid

Triodos Sustainable Bond Fund investeert hoofdzakelijk in in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, impact bonds, staatsobligaties en semi-staatsobligaties, die een combinatie bieden van goede financiële resultaten en een goed resultaat op het gebied van milieu, sociaal beleid en bestuur. Alle obligaties beschikken tenminste over een investment grade rating (BBB of gelijkwaardig). Gemiddeld wordt 40% van het netto fondsvermogen geïnvesteerd in staatsobligaties en 60% in obligaties die uitgegeven zijn door bedrijven, internationale financiële instellingen en (semi)publieke instellingen. Die bedrijven, (semi)publieke en internationale financiële instellingen worden geselecteerd na een uitgebreide en geïntegreerde beoordeling van hun financiële, sociale en milieutechnische prestaties. Landen en hun regio's moeten voldoen aan de vastgestelde minimumeisen.

Duurzame beleggingsstrategie

Het compartiment richt zich enerzijds op bedrijven die via hun duurzame producten of diensten actief bijdragen aan oplossingen voor de overgang naar een duurzame wereld. Die bedrijven moeten bovendien voldoen aan de door Triodos Bank vastgestelde minimumeisen. Bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij olie- en gasproductie, wapenproductie, kinderarbeid of gebruik van milieuschadelijke stoffen worden uitgesloten.

Het compartiment richt zich anderzijds op overheden die voldoen aan de vastgestelde minimumeisen. Die overheden moeten vrij zijn van internationale sancties en de belangrijkste verdragen van de VN geratificeerd hebben.

Het compartiment belegt ook in impact bonds van uitgevende instellingen die aan de vastgestelde minimumeisen voldoen voor projecten met duurzame processen met een meetbare positieve impact.

Het compartiment gaat waar mogelijk actief in gesprek met de geanalyseerde bedrijven over belangrijke en relevante problemen met betrekking tot hun sociale, milieutechnische en bestuurlijke prestaties.

Triodos Sustainable Bond Fund is een compartiment van Triodos Sicav I, een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) van het type Sicav naar Luxemburgs recht onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Triodos Sustainable Bond Fund heeft een onbeperkte looptijd.

Elk compartiment biedt twee verschillende aandelenklassen aan:

 • De kapitalisatieklasse (R-kap):
  Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden in het compartiment herbelegd.
 • De distributieklasse (R-dis):
  De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op een rekening die u kiest.

Belangrijk:  de fiscaliteit voor R-kap en R-dis verschilt.

Wij raden u aan om het prospectus , de essentiële beleggersinformatie (R-kap  - R-dis ) en de periodieke verslagen ( jaarlijks en halfjaarlijks)  te raadplegen voordat u inschrijft. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv) - Nederland), en kunt u in deze toepassing opvragen. Of neem contact op.

Evolutie netto-inventariswaarde  

  TSBF-R-kap-grafiek-09-14-BE-web

Situatie per 30-09-2018. (Bron: Triodos Investment Management BV)  

NIW wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd (R-kap en R-dis ) en De Standaard.

Risico- en opbrengstprofiel

TSBF Risico

Welke zijn de specifieke risico's?

 • Marktrisico:
  Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het compartiment.
 • Renterisico:
  De waarde van de beleggingen in obligaties die door een compartiment zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand.

Het compartiment beperkt de risico's door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.  

Meer informatie over de risico’s

Kosten en taksen

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van deelbewijzen van Triodos Sustainable Bond Fund.

Transactiekosten  Kapitalisatieklasse  Distributieklasse
Instapvergoeding 2,50% 2,50%
Beurstaks bij uitstap (met een maximum van 4.000 EUR per transactie)  1,32%  - 
Roerende voorheffing op meerwaarden  30%  30%
Roerende voorheffing op dividenden  _  30%

 Kosten binnen het fonds (*) per jaar

  Lopende kosten Transactiekosten  Totaal Retrocessie (**)
 Kapitalisatieklasse  1,23%  0,06%  1,29%  0,40%
 Distributieklasse   1,22%  0,06%  1,28%  0,40%

(*) De kosten binnen het fonds  bestaan uit de lopende kosten binnen het fonds, zoals weergegeven in de essentiële beleggersinformatie en de transactiekosten.

(**) De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten. 

Contact

Hulp nodig?

Wij helpen u graag op werkdagen van 9 u. tot 17 u.

Het compartiment belegt bijvoorbeeld in DSM…

…een van de voortrekkers in de chemische sector op het gebied van duurzaamheid, met ambitieuze milieudoelen en goede prestaties.

Triodos Sustainable Bond Fund DSM