Investeren in Triodos Bank

Met certificaten van aandelen Triodos Bank investeert u in de bank zelf. Zo kunnen wij meer kredieten verlenen aan duurzame bedrijven en organisaties in België en Europa die het verschil maken. De bank financiert enkel concrete projecten met een positieve impact op de samenleving : in de zorgsector, de culturele sector, hernieuwbare energie, …

Een onafhankelijke bank naar Nederlands recht

Bij haar oprichting koos Triodos Bank bewust voor certificering van aandelen, om zo de onafhankelijkheid en de eigen missie van Triodos Bank te allen tijde te kunnen behouden. De aandelen zijn ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT, een stichting naar Nederlands recht), die voor elk aandeel Triodos Bank nv een certificaat van aandeel Triodos Bank uitgeeft. Een certificaat heeft zoals een aandeel een onbeperkte looptijd.

De Stichting oefent de stemrechten uit die verbonden zijn aan de aandelen Triodos Bank nv, om zo de eigen identiteit van de bank te behouden. Als certificaathouder hebt u dus geen stemrecht op de algemene vergadering van Triodos Bank. Een certificaat van aandeel geeft u wel dezelfde economische rechten als een gewoon aandeel van Triodos Bank. Certificaathouders hebben ook formele rechten , zoals het recht om de bestuursleden van de SAAT te benoemen, het goedkeuren van hun remuneratie en het goedkeuren van mogelijke wijzigingen van de administratieve voorwaarden van de SAAT.
 Triodos Bank telt ruim 38.000 Europese certificaathouders, waarvan 17% in België (cijfers einde 2016). Het zijn zowel particuliere beleggers als institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen.

Waardebepaling en verhandelbaarheid

De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Hun intrinsieke waarde wordt dagelijks uitsluitend bepaald op basis van het eigen vermogen per onderliggend aandeel, zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank, los van elke speculatie of toekomstverwachting.

De certificaten van aandelen Triodos Bank worden doorlopend uitgegeven en zijn verhandelbaar  tegen de intrinsieke waarde. Bij de aan- en verkoop kan Triodos Bank nv als tegenpartij optreden binnen bepaalde grenzen. Het is dus mogelijk dat een belegger zal moeten wachten vooraleer certificaten van aandelen Triodos Bank te kunnen verhandelen (zie ook onder “Risico’s”).

Evolutie van de intrinsieke waarde

De grafiek geeft de ontwikkeling van de intrinsieke waarde weer van het certificaat van aandelen Triodos Bank zonder herbelegging van dividenden.

SAAT grafiek 11-15-NL

Situatie per 31-07-2017
Bron: Triodos Bank nv  

Dividend

De jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Triodos Bank nv beslist elk jaar of er winst wordt uitgekeerd aan houders van certificaten van aandelen Triodos Bank. Dat kan dividend in aandelen (stockdividend) zijn, of dividend in contant geld.

Zie de dividendhistoriek .  

Risico’s

Een belegging in Certificaten van aandelen Triodos Bank is bedoeld als langetermijninvestering. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Als u belegt in Certificaten van aandelen Triodos Bank loopt u het risico dat die in waarde dalen door de risico´s die verband houden met de banksector. 

 • Rente-ontwikkelingen zijn belangrijk. Een bank betaalt rente op spaargelden en ontvangt rente voor kredieten. Hoe kleiner het verschil tussen die rentes, hoe minder een bank verdient.
 • Debiteurenrisico houdt in dat kredietnemers van de bank hun verplichting om rente en aflossing te betalen, niet nakomen. Een te hoog debiteurenrisico zou kunnen leiden tot het faillissement van Triodos Bank waarbij certificaathouders hun belegd bedrag volledig riskeren te verliezen.
 • Liquiditeitsrisico
 • Wisselkoersontwikkelingen
 • Eventuele bijdrage aan het Nederlandse depositogarantiesysteem
 • Concurrentie

Verder zijn er algemene riscio's zoals:

 • Wijzigingen in de toestand van de economie
 • Veranderende wetten en regels

Het kan gebeuren dat u de certificaten tijdelijk niet of beperkt kunt aan- en verkopen.

 • Bij de aan- en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank kan Triodos Bank nv als tegenpartij fungeren en tot een maximum van 2% van haar uitstaande certificaten van aandelen inkopen.
 • Boven die grens zullen verkopers hun certificaten slechts kunnen verkopen als er kopers zijn.
 • In elk geval worden de aan- en verkooptransacties afgewikkeld aan de waarde bepaald door Triodos Bank. Die waarde wordt uitsluitend bepaald op basis van het eigen vermogen per onderliggend aandeel, zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank, los van elke speculatie of toekomstverwachting.

In de samenvatting van het prospectus (sectie D.4 -Risico's) en het prospectus (sectie Risk factors) vindt u meer informatie over de risico's.

Kosten

Kosten voor beleggen in Certificaten van aandelen Triodos Bank:

Transactiekosten
Aankoopkosten 0,50%
Verkoopkosten 0,50%
Beurstaks bij verkoop 0,27% met een maximum van 1.600 EUR per transactie

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van certificaten van aandelen Triodos Bank.  

Fiscaliteit dividenden
uitbetaling van het dividend (*) Nederlandse dividendbelasting Belgische roerende voorheffing
in contant geld 15% 30%
in aandelen nihil 30%
*Beide belastingen zijn van toepassing.
 

> Wij raden u aan om de brochure , de samenvatting van het prospectus, het prospectus (goedgekeurd door de AFM: Nederlandse toezichthouder financiële markten) en de periodieke verslagen (jaarverslag en halfjaarverslag  ) te raadplegen voordat u inschrijft.