Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

De selectiemethode

De duurzame beleggingsfondsen gecommercialiseerd door Triodos Bank (SRI beleggingsfondsen) beantwoorden aan zeer strikte criteria op ecologisch en sociaal vlak en goed bestuur. De duurzame en financiële analyses van de geselecteerde bedrijven worden, in het kader van het beleggingsproces, gerealiseerd door Triodos Investment Management (TIM).

 

Selectie in drie stappen

De SRI beleggingsfondsen volgen een evaluatieproces via een driestappenplan. Zo wordt ervoor gezorgd dat ze permanent verankerd zijn in een duurzame oplossingen en bijdragen tot positieve veranderingen in de maatschappij.

Stap 1: Bedrijven kiezen die het transitieproces bevorderen

In eerste instantie selecteert TIM bedrijven waarvan de producten, diensten en business modellen de transitie naar een duurzame samenleving ondersteunen.

Stap 2 : Bedrijven uitsluiten die in strijd zijn met de minimumeisen

In tweede instantie onderzoekt TIM mogelijke potentiële risico’s van die bedrijven en die het transitieproces in gevaar kunnen brengen. Dat gebeurt door middel van een evaluatie ten opzichte van de minimumeisen van Triodos Bank . Bedrijven die betrokken zijn bij olie- en gasproductie, de wapenindustrie, kinderarbeid of bij het gebruik van milieuschadelijke stoffen worden uitgesloten. Bedrijven die niet aan de minimumeisen voldoen, komen niet in aanmerking voor een opname in de SRI fondsen.

Stap 3 : Geïntegreerde financiële en duurzaamheidsanalyse

Bedrijven die de twee voorgaande stappen succesvol hebben doorstaan, worden onderworpen aan een diepgaande geïntegreerde analyse op financieel en duurzaam vlak. Die analyse focust eerst op belangrijke elementen die een impact kunnen hebben op de toegevoegde duurzame waarde op korte, middellange of lange termijn. Bedrijven die mogelijke kandidaten zijn, worden vanuit dat oogpunt, geëvalueerd en daarna volgens de TIM methodiek voor portefeuillebeheer, inclusief sectorale en geografische criteria, de risico-rendementsverhouding, liquiditeiten en de overtuiging van de fondsbeheerder.

Monitoring

Na de selectie voor de SRI fondsenportefeuilles, zijn de bedrijven onderhevig aan controles op verschillende niveaus. Het doel is dat de strikte criteria over de hele tijdsduur gerespecteerd worden.

Continue monitoring

Tweewekelijkse updates waarschuwen TIM voor mogelijke controversiële bedrijfsactiviteiten. Die berichten worden geanalyseerd en kunnen, indien nodig, leiden tot een open gesprek met het betrokken bedrijf. Als dit tot een mogelijke niet-naleving van de beleggingsprincipes leidt, wordt er een formeel onderzoek verricht. En als uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf niet langer aan de minimumeisen van Triodos Bank voldoet, moeten de effecten van het bedrijf binnen drie maanden worden.

Kwartaalmonitoring

Triodos Investment Management heeft elke minimumeis afgesteld op een gedetailleerde reeks Sustainalytics-indicatoren. Die gegevens worden elk kwartaal opnieuw beoordeeld waardoor de bank een duidelijk beeld heeft in hoeverre het betrokken bedrijf de eisen naleeft.
Jaarlijkse geïntegreerde evaluatie
Alle geselecteerde bedrijven voor de SRI fondsenportefeuilles zijn, minimaal een keer per jaar, onderhevig aan een grondige evaluatie. Ze moeten aan twee doelstellingen beantwoorden: 

  • hun producten, diensten en of business modellen moeten actief bijdragen aan de duurzame transitiethema’s;
  • het bedrijf moet financieel sterk staan.