Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Ons kredietbeleid

Een duurzame benadering die het verschil maakt

Wij bij Triodos Bank nemen actief deel aan de ontwikkeling van een duurzamere maatschappij. Wij moedigen de ondernemingen aan om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. En wij financieren sociale, ecologische en culturele initiatieven die bijdragen tot een betere wereld. Een beleid dat in de echte en transparante economie verankerd zit in de financieringscriteria en –beslissingen.

Onze kredietbenadering

Een maatschappelijke doelstelling • Menselijke waardigheid en levenskwaliteit zijn de kern van onze bekommernis
• Ons doel: een hefboomeffect voor een duurzamere maatschappij creëren

Duurzaamheidscriteria
• Wij identificeren de duurzame activiteitensectoren
• Wij passen duurzame criteria toe bij de studie van uw kredietaanvraag
• Wij integreren de maatschappelijke en technologische evoluties
• Wij zijn op verschillende niveaus actief: lokaal, nationaal, internationaal
Een verantwoorde selectie • Wij financieren enkel de projecten waar een sociale, culturele of ecologische toegevoegde waarde en een realistisch financieel plan verenigbaar zijn
• Wij onderzoeken de motiveringen en de bekwaamheden van de dragers van een project

Evidente transparantie
• Wij publiceren onze financieringscriteria
• Wij stellen de projecten die wij financieren voor

 

Sectoren en spelers van een duurzame maatschappij

 

Natuur en Leefmilieu

Omdat wij denken dat groei niet langer kan ten koste van het leefmilieu, financieren wij projecten die duurzame oplossingen bieden en onze levenswijze en consumptie hernieuwen.

Hernieuwbare energie (zonne-, wind- en waterenergie) en groene energie zijn een hefboom voor concrete verandering en een alternatief voor de huidige benadering van de energieproductie.
De biologische sector waarvan de productie-,  verbouwings-, en distributiemethoden ervoor zorgen dat de fouten van de intensieve landbouw niet worden herhaald. Wij steunen de ontwikkeling van elke biologische procedure omdat ze een positieve invloed heeft op de gezondheid van mens en dier, op het leefmilieu en op de lokale economische en sociale structuur.
Duurzame bouwprojecten (woningbouw of professionele panden, renovatie of nieuwbouw) hebben financieringen nodig om een grootschalige verandering in de bouwsector teweeg te brengen.
Wij financieren ook verenigingen en ngo’s die zich actief  inzetten voor het behoud van het leefmilieu en de sensibilisering van burgers, consumenten en politiek verantwoordelijken.

 

Sociale sector

Geen verstarde definitie van de sociale sector bij Triodos Bank: commerciële of niet-commerciële activiteit, vzw, onderneming of coöperatieve: wij steunen privé- of gemeenschappelijke initiatieven waarvan de eerste doelstelling de creatie van een sociale meerwaarde is. Hoewel ze niet wordt uitgesloten, is financiële winst niet prioritair.

Associatieve of ondernemingsprojecten als antwoord op de huidige maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, verval van de sociale relaties en van de arbeidsmarkt, afhankelijkheid en vergrijzing of zelfs integratie.
Van lokaal tot globaal: wij financieren ook de verenigingen en spelers die meebouwen aan een meer rechtvaardige en evenwichtige noord-zuidontwikkeling (eerlijke handel, ontwikkelingssamenwerking en humanitaire verenigingen).

 

Cultuur en gezondheid

Omdat wij denken dat de ontplooiing door kunst en cultuur, onderwijs en opleiding voor iedereen hoort te zijn, het recht op gezondheid en een waardige ouderdom fundamentele rechten zijn, financieren wij collectieve projecten en privé-initiatieven die de levenskwaliteit van de mens verbeteren.

Artistieke creatie en culturele rijkdom die het voor iedereen mogelijk maken een bron van ontplooiing te vinden.
Kinderverzorging, opvoeding, opleidingscentra voor volwassenen, rusthuizen omdat elke leeftijd belangrijk is.
Welzijnsprojecten, medische huizen, therapeutische boerderijen en andere innoverende projecten voor een democratische toegang tot verzorging en een betere kwaliteit van de prestaties.


Ontdek de projecten die wij financieren