Op 1 juli 2013 trad de nieuwe wet overheidsopdrachten in werking. Die wetswijziging verruimde  het toepassingsgebied aanzienlijk.

Zo is de wet overheidsopdrachten niet enkel van toepassing op de klassieke overheden, maar ook op tal van privéorganisaties, ondernemingen en verenigingen.

In de onderstaande 4 stappen maken we u schematisch wegwijs in de complexe regelgeving omtrent overheidsopdrachten. U ontdekt achtereenvolgens of u de wet overheidsopdrachten moet toepassen, welke procedure u het best volgt en hoe u concreet tewerk gaat . Ten slotte tonen we u enkele van onze kredietprojecten die onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten.

Voor uitgebreidere informatie raden we u aan de brochure van de Vlaamse overheid door te nemen.

DISCLAIMER : De informatie op deze pagina is een korte samenvatting van de wettelijke voorschriften inzake overheidsopdrachten, die niet bindend is voor Triodos Bank nv. Deze analyse is bovendien onderhevig aan evoluties naar aanleiding van aanpassingen van de wet of rechtspraak.

Stap 3 > Te ondernemen stappen

1. Behoeftebepaling

Identificeer de behoefte waarvoor u een oplossing zoekt. Verduidelijk vervolgens de wijze (werken, leveringen, diensten) waarop die behoefte zal worden ingevuld. Die omschrijving wordt het voorwerp van de opdracht.

2. Behoefteomschrijving

Nadat het voorwerp van de opdracht duidelijk omschreven is, kunt u ze verder gaan uitwerken. Een budget of financieel plan van de aankoop of investering is onontbeerlijk. Denk ook goed na over de gewenste timing.

Om de opdracht uit te werken, zult u waarschijnlijk externe informatie nodig hebben. U kunt daarvoor een marktverkenning uitvoeren om u te informeren over de laatste evoluties en ontwikkelingen van de producten en technieken op de markt, om zo de documenten van de opdracht met kennis van zaken op te maken.

De marktverkenning moet transparant verlopen en dient te gebeuren vóór u de opdracht plaatst. Het mag geen aanleiding geven tot verhindering of vertekening van de mededinging. Het is dus aangewezen om voldoende marktspelers te consulteren.

Als u meer informatie wenst over ons product- of dienstenaanbod voor uw sector, kunt u in deze fase vrijblijvend met ons contact opnemen.

3. Identificatie procedure en gunningswijze

Op basis van de omschrijving van de opdracht en uw financieel plan kunt u de best passende procedure en gunningswijze kiezen (zie stap 2).

Hecht hier voldoende belang aan, het kan u veel tijd en geld besparen.

4. Uitvoering van de gekozen procedure

Een beknopt stappenplan voor de standaardprocedures:

   Open procedure  Beperkte procedure
 1 Aankondiging van de opdracht Aankondiging van de oproep tot kandidaatstelling
 2 Ontvangen van de offertes Ontvangen van de kandidaturen
 3 Keuze van de opdrachtnemer op basis van de gunningcriteria Keuze van de kandidaten die een offerte mogen indienen
 4 Communicatie van beslissing naar alle offerte-indieners Verzoek aan de kandidaten om een offerte in te dienen
 5  Sluiten van de procedure Keuze van de opdrachtnemer op basis van de gunningscriteria
 6   Communicatie van beslissing naar alle kandidaten
 7   Sluiten van de procedure

5. Aandachtspunten

  • De aankondiging van een opdracht (of de kandidaatstelling bij de beperkte procedure) dient te gebeuren in het Bulletin der Aanbestedingen . Als bepaalde drempelwaarden overschreden worden, dient ook een Europese aankondiging (via het Publicatieblad van de Europese Unie ) te gebeuren. Die drempelwaarden zijn verschillend voor een werk, levering en dienst.
    Voor bepaalde opdrachten en sectoren voorziet de wet een uitzondering inzake Europese aankondiging (bv. voor onderwijs en gezondheidszorg).
  • Hou rekening met de minimumtermijn voor het indienen van de offertes. Die minima zijn verschillend voor Europese en Belgische aankondigingen.
  • Respecteer tijdens de procedure strikt de deadlines inzake kandidaatstelling en/of indienen van offertes. Iedere inschrijver kan zo rekenen op een gelijke behandeling.
  • Vanaf de opening van de kandidaatstellingen tot en met de ondertekening van de selectiebeslissing bent u tot geheimhouding verplicht. Als u bijkomende informatie wilt communiceren, moet u dat doorgeven aan alle partijen die een bestek hebben ontvangen. U zou dan bijvoorbeeld een informatiesessie kunnen organiseren. Zo blijft het gelijkheidsbeginsel gerespecteerd.
  • De openingszitting (voor het openen van de offertes) is onderworpen aan een aantal vormvereisten. Zo is in een open procedure de openingszitting voor de offertes openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Bij een beperkte procedure mogen enkel de geselecteerden aanwezig zijn.

Een meer uitgebreid stappenplan vindt u in het e-Draaiboek Overheidsopdrachten van de Vlaamse overheid: http://www.bestuurszaken.be/e-draaiboek-overheidsopdrachten

Specifieke vragen inzake de wet overheidsopdrachten?

Stuur ze naar credits@triodos.be

Of neem rechtstreeks contact met ons op.

Christophe Convents

Bouwen aan de toekomst