Dit persbericht is een vertaling van de originele Engelse versie. In geval van verschillen prevaleert de Engelse versie. Aan vertalingen kunnen geen rechten worden ontleend.

Driebergen-Rijsenburg, 17 augustus 2023, 08:00 uur

  • Triodos Bank heeft een belangrijke stap gezet in de richting van haar doelstelling om in 2035 netto nul broeikasgasemissies te bereiken: korte termijn emissiereductiedoelstellingen  werden gevalideerd als wetenschappelijk onderbouwd.
  • Triodos Bank rapporteert over de eerste zes maanden van 2023 een nettowinst van EUR 35,2 miljoen na belastingen, vergeleken met EUR 18,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar, de hoogste nettowinst ooit behaald door Triodos Bank in een periode van zes maanden.
  • De prestaties van de bank in de eerste zes maanden van 2023 werden ondersteund door hogere inkomsten van EUR 56,3 miljoen (+32% ten opzichte van dezelfde periode in 2022), deels teniet gedaan door hogere kosten van EUR 16,7 miljoen (+11% ten opzichte van dezelfde periode in 2022).
  • Return on equity (ROE) op jaarbasis bedroeg 5,6% en cost-income ratio (CIR) 73%.
  • De Common Equity Tier-1 (CET1)-ratio van Triodos Bank van 17,2% per eind juni 2023 (december 2022: 17,3%) ligt ruim boven de intern en extern vastgestelde minimale vereisten. De total capital ratio (TCR) daalde marginaal van 21,0% in december 2022 naar 20,9% in juni 2023.
  • Triodos Bank zal in september 2023 50% van de winst over het eerste halfjaar 2023 uitkeren als een interim dividend in contanten van EUR 1,23 per aandeel (het totale dividend over 2022 bedroeg EUR 2,11 per aandeel exclusief het buitengewone dividend van EUR 1,01 per aandeel).   
  • De verhandelbaarheid van certificaten van aandelen Triodos Bank op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) is hersteld met de opening van het orderboek op 28 juni 2023 en de eerste uitgevoerde transacties op 5 juli 2023.    

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank:

"De eerste zes maanden van dit jaar zijn erg belangrijk geweest voor Triodos Bank en haar stakeholders. De toegenomen focus van de samenleving op sociale en economische vernieuwing door ernstige gevolgen van klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en sociale ongelijkheid resulteert in een aanhoudende vraag naar onze bankproducten met directe impact op de financiering van echte verandering. Dit heeft duidelijk bijgedragen aan onze beste halfjaarlijkse financiële resultaten ooit. De verbetering van de winstgevendheid stelt Triodos Bank in staat om een grotere positieve impact te leveren voor onze stakeholders en een adequaat financieel rendement te bieden aan onze investeerders.  

Ik ben trots om te zien hoe onze klanten en de samenleving profiteren van ons vermogen om initiatieven en projecten mogelijk te maken met grote positieve impact op een van onze gekozen vijf transitiethema's: voedsel, grondstoffen, energie, maatschappij en welzijn. Voor onze certificaathouders vallen deze sterke resultaten samen met het herstel van de verhandelbaarheid van onze certificaten van aandelen. Het zal enige tijd duren voordat de handel een nieuw evenwicht heeft gevonden in termen van prijs en volume. De sterke resultaten die we vandaag hebben gepubliceerd, zouden moeten bijdragen tot het bereiken van dat evenwicht. Wat dat betreft, ben ik verheugd dat we gezien onze sterke resultaten en solide financiële positie een interim-dividend kunnen uitkeren aan onze certificaathouders. Tot slot ben ik ervan overtuigd dat de voortdurende en onverstoorde focus op onze business, om positieve impact te bereiken, in het belang van al onze stakeholders blijft."

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

Bijdragen aan verandering

Triodos Bank heeft vijf onderling verbonden transitiethema's geïdentificeerd die zij essentieel acht voor economische en sociale vernieuwing: voedsel, grondstoffen, energie, maatschappij en welzijn. De strategische focus op de vijf transitiethema's moet worden gezien in de context van de #AsOneToZero ambitie van Triodos Bank om in 2035 netto-nul te zijn. Triodos Bank wil de uitstoot van broeikasgassen van haar eigen activiteiten en van al haar leningen en beleggingsfondsen verminderen, gevalideerd met een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. De resterende uitstoot wordt gecompenseerd door investeringen in projecten die broeikasgassen uit de atmosfeer halen, zogenoemde op natuur gebaseerde oplossingen.

Daartoe bouwt Triodos Bank aan een portfolio van op natuur gebaseerde oplossingen. Een voorbeeld is de lening aan Oxygen Conservation om hen in staat te stellen 9300 hectare land in Schotland te verwerven om de natuur daar te herstellen.

In maart heeft Triodos Bank een nieuwe belangrijke stap gezet in de richting van het behalen van de netto-nuldoelstelling. Het Science Based Targets initiative (SBTi) valideerde de korte termijn emissiereductiedoelstellingen van Triodos Bank als wetenschappelijk onderbouwd. Dit betekent dat ze consistent zijn met wat de meest recente klimaatwetenschap nodig acht om de doelen van  het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken: de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder 2 graden Celsius ten opzichte van het pre-industriële niveau en inspanningen leveren om de opwarming te beperken tot 1,5 graden Celsius.

Financiële resultaten

Triodos Bank boekte in de eerste helft van 2023 EUR 230,7 miljoen aan inkomsten (eerste halfjaar 2022: EUR 174,4 miljoen), gedreven door verbeterde rentebaten na een lange periode van negatieve rentes.

De operationele kosten van de bank stegen in de eerste helft van 2023 met EUR 16,7 miljoen naar EUR 168,8 miljoen (eerste halfjaar 2022: EUR 152,1 miljoen). Deze kostenstijging vloeit deels voort uit extra kosten in verband met de voorbereiding van de MTF-notering, proceskosten in verband met onze certificaten van aandelen en herstructureringskosten (EUR 9,3 miljoen). Onze personeelskosten stegen met EUR 8,2 miljoen door de jaarlijkse cao-verhoging en eenmalige compensatie van kosten van levensonderhoud in Nederland en Spanje (EUR 5,0 miljoen) en het aantrekken van extra personeel voor compliance- en antiwitwasactiviteiten die in 2022 zijn geiniteerd en in de eerste helft van 2023 zijn voltooid (EUR 3.2 miljoen).

Deze kostenbepalende factoren hebben een impact op het vermogen van de bank om onze operationele kosten op korte termijn verder te verbeteren. Op 17 mei 2022 hebben we aangekondigd dat we ons operationeel model zouden optimaliseren om de positieve impact te vergroten en ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor verbeterde financiële prestaties in de toekomst. Triodos Bank zal zich blijven richten op het realiseren van deze kostensynergieën. In de eerste helft van 2023 rapporteert de bank een CIR van 73% (eerste halfjaar 2022: 87%), binnen de doelstelling voor de middellange termijn van 70% tot 75%.

Triodos Bank boekte in de eerste helft van 2023 de hoogste nettowinst ooit over een periode van zes maanden: EUR 35,2 miljoen, EUR 16,4 miljoen hoger dan de EUR 18,8 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit resulteert in een ROE op jaarbasis van 5,6% (eerste halfjaar 2022 3,0%) in lijn met de ROE-ambitie van Triodos Bank op middellange termijn van 5% tot 7%.

De voorziening voor verwachte kredietverliezen (ECL) steeg met EUR 8,1 miljoen naar EUR 61,1 miljoen per eind juni 2023 (eind 2022: EUR 53,0 miljoen) als gevolg van aanhoudende macro-economische onzekerheden. De verhoging van de ECLvoorziening voor stage 1 en stage 2 bedroeg EUR 1,4 miljoen. De ECL voorziening voor stage 3 steeg met EUR 6,7 miljoen naar EUR 46,4 miljoen per einde juni 2023. Deze wijzigingen in de ECL voorzieningen leidden tot een verlies in de winst- en verliesrekening van EUR 12,6 miljoen.

Het balanstotaal van Triodos Bank steeg licht naar EUR 15,9 miljard (december 2022: EUR 15,8 miljard). Het beheerd vermogen steeg in de eerste helft van 2023 met EUR 355 miljoen (+1,6%) tot EUR 22,9 miljard (eind 2022: EUR 22,6 miljard). De fondsen onder beheer laten een stijging zien van 4,4% tot EUR 7,1 miljard, voornamelijk als gevolg van een stijging van de marktprijzen.

Aan de activa-kant van de balans noteerde Triodos Bank een toename van duurzame leningen van EUR 237 miljoen in het eerste halfjaar 2023 tot EUR 10,9 miljard eind juni 2023, gedreven door een groei van de hypotheekportefeuille (eind 2022: EUR 10,6 miljard). De portefeuille zakelijke leningen van Triodos Bank bleef stabiel op EUR 6,3 miljard.
 
De verhouding tussen leningen en toevertrouwde middelen steeg tot 79,1% eind juni 2023 (eind 2022: 76,9%). Het klantenbestand bleef stabiel op 743.883 klanten eind juni 2023 (eind 2022: 744.477 klanten).
 
Aan de passiva-kant van de balans daalden de toevertrouwde middelen marginaal, in lijn met de verwachting en als gevolg van de prijsstrategie, met EUR 87 miljoen over de eerste zes maanden van 2023, wat resulteerde in een totale positie van EUR 13,7 miljard (eind 2022: EUR 13,8 miljard).
 
Het eigen vermogen van de bank steeg met EUR 6 miljoen naar EUR 1.266 miljoen per eind juni 2023.

Veerkrachtige kapitaal- en liquiditeitspositie

Triodos Bank keerde over 2022 een dividend in contanten uit van EUR 2,11 per aandeel exclusief het buitengewone dividend van EUR 1,01 per aandeel. De resterende winst over het jaar 2022 is toegerekend aan de winstreserve als integraal onderdeel van de totale kapitaalpositie. Dit resulteerde uiteindelijk in een kapitaalpositie van EUR 1.266 miljoen per eind juni 2023. De ingehouden winst is in de eerste helft van 2023 gebruikt voor aanvullende kredietactiviteiten die een beslag leggen op de risicogewogen activa (Risk-Weighted Assets) en heeft bijgedragen aan nieuwe impactcreatie.  

De total capital ratio (TCR) van de bank ontwikkelde zich van 21,0% in december 2022 naar 20,9% in juni 2023. De minimale TCR voor de bank is 14,4% op basis van de totale kapitaalvereiste. De CET-ratio eindigde in juni 2023 op 17,2% (december 2022: 17,3%), in lijn met de verwachtingen en ruim boven de intern en extern vastgestelde minimale vereisten. De leverage ratio van Triodos Bank per juni 2023 bedraagt 7,0% (december 2022: 6,9%), ruim boven de minimumeis van 3,0%.  

Triodos Bank zal blijven werken aan het verbeteren van haar winstgevendheid met behoud van een solide eigen vermogen, samen met adequate kapitaal- en liquiditeitsdekkingsratio's. De totale liquiditeitspositie van de bank blijft robuust met een liquidity coverage ratio (LCR) van 190% per eind juni 2023 (december 2022: 193%). De wettelijke minimale LCR is 100%.

Dividend

Gezien de substiantieel hogere winst in de eerste helft van 2023 heeft de Raad van Bestuur besloten een interim-dividend in contanten uit te keren van EUR 1,23 per aandeel (vóór belasting, indien van toepassing), wat neerkomt op een uitkering van 50% van de nettowinst over het eerste halfjaar 2023. Dit interim-dividend in contanten zal betaalbaar worden gesteld per 19 september 2023. Vanwege de tijd die nodig is om het nieuwe betaalproces te implementeren, is deze betaaldatum vijf dagen later dan de reguliere termijn van vier weken. Triodos Bank blijft gecommitteerd aan haar dividendbeleid, namelijk het uitkeren van een totaal dividend over een boekjaar van 50% met de mogelijkheid om de uitkering naar boven of naar beneden bij te stellen indien de omstandigheden dit toelaten of vereisen.

Herstelde verhandelbaarheid

Met de notering van de certificaten van aandelen Triodos Bank op een MTF en de eerste handelsronde op 5 juli 2023 is de verhandelbaarheid van de certificaten van aandelen hersteld. Momenteel heeft ongeveer 30% van alle bestaande certificaathouders zich geregistreerd. De overige 70% van de bestaande certificaathouders heeft voor nu gekozen om zich niet in te schrijven op de MTF. Daarnaast hebben meer dan 500 nieuwe investeerders een handelsrekening geopend bij Captin.

Op dit moment hebben er zeven handelsrondes plaatsgevonden, waarbij duidelijk is geworden dat het tijd zal kosten voordat er een nieuw evenwicht tussen vraag en aanbod zal worden gevonden. Certificaathouders, Triodos Bank en Captin hebben allemaal belang bij een goed functionerend handelsplatform, zowel qua liquiditeit als qua prijsstelling. Triodos Bank is hierover in gesprek met certificaathouders en Captin.

Triodos Bank in 2023

Na een lange periode van negatieve rentetarieven, vastgesteld door de centrale banken, ondersteunt het huidige positieve renteklimaat de winstgevendheid van Triodos Bank. Naast marktontwikkelingen zal Triodos Bank haar middelen blijven optimaliseren door haar operationeel model opnieuw te ontwerpen om een efficiëntere bank te worden. De verbetering van de winstgevendheid stelt Triodos Bank in staat om een grotere positieve impact te leveren voor haar klanten en investeerders, evenals een adequaat financieel rendement. In dit verband herhaalt Triodos Bank dat zij zich blijft inzetten voor de doelstellingen voor 2025, waarbij de kostenefficiëntie wordt verbeterd in de richting van een CIR-doelstelling van 70% tot 75% in 2025 en een ROE-doelstelling van 5 % tot 7%.

Het herstel van de verhandelbaarheid van de certificaten van aandelen van Triodos Bank is de afgelopen 18 maanden het doel geweest van een intensief project waarbij veel medewerkers betrokken waren. Nu de verhandelbaarheid per 5 juli 2023 is hersteld, zal Triodos Bank de ontwikkeling van de handel op de MTF nauwlettend volgen en in gesprek blijven met certificaathouders en Captin over deze ontwikkelingen. Daarnaast zal Triodos Bank haar activiteiten op het gebied van investor relations voortzetten door in gesprek te blijven met zowel geïnteresseerde potentiële als bestaande investeerders.
 
Bovenal zal Triodos Bank zich blijven richten op haar klanten en het realiseren van positieve impact door middel van haar transitiethema's voedsel, grondstoffen, energie, maatschappij en welzijn. Triodos Bank zal deze vijf transitiethema's verder ontwikkelen om de rol van geld daarin beter te begrijpen, specifieke punten voor versnelling te identificeren en de gebieden te kiezen die het meest strategisch zijn om op te focussen binnen elk van de vijf thema's. Dit vormt de basis voor de commerciële doelstellingen van Triodos Bank in de komende jaren.

Belangrijke data voor beleggers:


Ex-dividend datum

31 augustus 2023

Datum dividenduitkering

19 september 2023

 

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is wereldwijd een voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland en een in Nederland gevestigde investment management tak die wereldwijd actief is.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values, een netwerk van 70 duurzame banken. Samen willen deze banken duurzaam bankieren en de impact daarvan op de reële economie substantieel laten groeien.

Triodos Bank N.V. heeft een volledige bankvergunning en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank N.V. en de Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank: www.triodos.com

 

These materials are not for release, distribution, or publication, whether directly or indirectly and whether in whole or in part, in or into the United States or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.
These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of Triodos Bank N.V. (the “Company” and such securities the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.
This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. This announcement is not an offer of Securities for sale into the United States (or to U.S. Persons, wherever located). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, except pursuant to an applicable exemption from registration. The Company will not be registered in the United States as an investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940. No public offering of Securities is being made in the United States.
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the Securities is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it.
The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area. With respect to any Member State of the European Economic Area (each a "Relevant Member State"), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any person or legal entity which is a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to purchase or subscribe for the Securities and the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any amendments and relevant delegated regulations thereto.
No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.
The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.
This announcement does not constitute a prospectus. Any offer to acquire Securities pursuant to the proposed offering, if any, will be made, and any investor should make his investment, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. If and when made generally available, copies of the prospectus may be obtained through the website of the Company.