Wat is het huidig dividendbeleid?

De Raad van Bestuur heeft na overleg met de Raad van Commissarissen op 30 augustus 2022 het dividendbeleid vastgesteld. Het dividendbeleid werd door het Administratiekantoor goedgekeurd tijdens de buitengewone Algemene Vergadering (zoals hieronder gedefinieerd) op 11 oktober 2022. Het dividendbeleid gaat ervan uit dat Triodos Bank drie soorten dividend kan uitkeren: 

  1. een regulier dividend;
  2. een interimdividend; 
  3. een buitengewoon dividend. 

Alle dividenduitkeringen zijn van niet-cumulatieve aard. Triodos Bank keert alleen in normale omstandigheden een regulier dividend uit. 
Dividendvoorstellen houden rekening met overwegingen zoals verwachte toekomstige wettelijke kapitaalvereisten, strategische (groei)mogelijkheden, de vooruitzichten op het vermogen van Triodos Bank om een gezond kapitaal te behouden en eventuele andere verwachtingen of omstandigheden. Dividendvoorstellen zullen altijd moeten voldoen aan de geldende kapitaaleisen die gelden voor Triodos Bank en (indien van toepassing) regels en/of richtlijnen van De Nederlandsche Bank  N.V., "DNB").

Triodos Bank streeft ernaar certificaathouders die zich inzetten voor de missie van Triodos Bank in dienst te betrekken en tevens certificaathouders een stabiel financieel rendement op hun investering te geven. Daarom is het uitkeringspercentage per boekjaar 2022 vastgesteld op 50% van de nettowinst van Triodos Bank zoals vermeld in de jaarrekening. Opgemerkt dient te worden dat de Raad van Bestuur kan besluiten voor te stellen een lager dividenduitkeringspercentage of helemaal geen dividend uit te keren, indien dit noodzakelijk of prudent wordt geacht, met het oog op bijvoorbeeld de (verwachte) ontwikkeling van de kapitaalratio's van Triodos Bank.