Belangrijkste financiële resultaten:

  • 6,0% groei van het balanstotaal naar EUR 11,5 miljard
  • 8% groei van het totale beheerde vermogen naar EUR 16,8 miljard
  • Common Equity Tier 1-ratio 16,7%
  • Nettowinst EUR 18,7 miljoen
  • 7,1% groei van leningen aan duurzame ondernemingen

Halfjaarresultaten 2019

In reactie op Triodos Bank’s halfjaarresultaten 2019 zei Peter Blom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank: “Terwijl de kranten vol staan over de urgente klimaatmaatregelen die genomen moeten worden, is de rol van de financiële sector bij het vormgeven van de duurzame economie van de toekomst helder. Tegelijkertijd worstelen we als bank met de toenemende druk op onze onderliggende financiële resultaten als gevolg van een aanhoudend lage renteklimaat en kosten in verband met het voldoen aan substantiële wettelijke vereisten. De uitdaging is om deel uit te maken van de oplossingen voor de problemen van onze tijd, zoals klimaatverandering en sociale inclusie, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat we een solide financiële instelling zijn. Onze focus ligt op het samenwerken met ondernemers om de positieve sociale, culturele en ecologische verandering te realiseren die centraal staat in onze missie. ”  

Bankactiviteiten

In de zes maanden tot 30 juni 2019 heeft Triodos Bank meer impactleningen verstrekt aan duurzame ondernemingen, instellingen en projecten. Duurzame kredietverlening groeide met 7,1% in de eerste zes maanden van 2019 (eerste zes maanden 2018: 9,5%). Het aantal verstrekte particuliere hypotheken steeg met 14,6%, vergeleken met 17,2% in dezelfde periode vorig jaar. De totale kredietportefeuille - inclusief duurzame particuliere hypotheken - steeg in de eerste helft van het jaar met 5,7%.

In de eerste zes maanden van 2019 was het totale aantal klanten 705.000.

De toevoeging aan de voorzieningen voor de kredietportefeuille voor het eerste halfjaar bedroeg EUR 1,2 miljoen, vergeleken met EUR 0,8 miljoen in dezelfde periode in 2018, als gevolg van een kredietportefeuille van goede kwaliteit.

Triodos Beleggingsfondsen

Triodos Investment Management is verantwoordelijk voor het beheer van 16 beleggingsfondsen, zowel voor individuele als professionele beleggers. Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management steeg naar EUR 4,6 miljard (30 juni 2018: EUR 4,2 miljard). Details over de prestaties van de fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Triodos Bank België

In de eerste jaarhelft van 2019 is de portefeuille duurzame kredieten van Triodos Bank in België gegroeid met 3,6% tot EUR 1.795 miljoen. (In 2018 bedroeg de stijging over dezelfde periode 10%, hetgeen toen een verdubbeling was tegenover het jaar voordien).
Binnen de kredieten blijven de woonkredieten sterk stijgen met een groei tijdens de eerste jaarhelft van 6,4%. Zij vertegenwoordigen 15,5% van de totale kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief.
Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: “Ook voor cohousingprojecten past de bank een gunstiger tarief toe om verduurzaming te stimuleren. Collectief wonen individueel financieren: doorheen de jaren heeft Triodos Bank veel ervaring hierin opgebouwd. Meer dan een kwart van het volume aan nieuwe woonkredieten toegekend tijdens de eerste 6 maanden van het jaar betrof trouwens cohousingprojecten.” 

Voorbeelden van andere nieuwe kredietprojecten zijn SPS, een ‘derde-investeerder’ die zonnepanelen plaatst op daken van bedrijven en organisaties en dat nu ook zal doen op het dak van de nieuwe brouwerij van Brasserie de la Senne in Brussel en van het cultuurhuis Flagey. De 3 ondernemingen waren reeds Triodos kredietklant. De bank cofinanciert Inclusio, een investeringsfonds met als doel om kwaliteitsvolle huisvesting voor een betaalbare prijs aan kwetsbare bevolkingsgroepen aan te bieden. Ander voorbeeld: op de lange lijst van wijkgezondheidscentra die de al bank financiert, staat nu ook Le Gué in Doornik dat tot 5.000 patiënten zal kunnen bedienen.
De deposito’s zijn met 6,3% gestegen tot EUR 2.028 miljoen. (In 2018 bedroeg de stijging over dezelfde periode 6,8%.)
Duurzaam beleggen wint duidelijk aan belang. De instroom van nieuw kapitaal in combinatie met een gunstig beursklimaat resulteerde in groei in België over de eerste jaarhelft van 24,8% voor de Triodos beleggingsfondsen en van 21,9% in Triodos Duurzaam Vermogensbeheer. (Over dezelfde periode in 2018 bedroeg de groei respectievelijk 5,1% en 8,2%).

Triodos Impact Portfolio, een laagdrempelige service in discretionair vermogensbeheer waarmee klanten kunnen beleggen in een korf van Triodos-beleggingsfondsen, trekt nieuwe beleggers over de streep. Sinds zijn lancering ruim 1,5 jaar geleden, hebben klanten in België bijna EUR 60 miljoen in beheer toevertrouwd aan de bank, verspreid over meer dan 600 rekeningen met een belegd kapitaal gaande van EUR 5.000 tot 15 miljoen.

Financiële resultaten

Het totale beheerd vermogen van de Triodos Groep steeg met 8,0% tot EUR 16,8 miljard in de eerste helft van het jaar, vergeleken met 3,9% tot EUR 15,1 miljard in de eerste helft van 2018. De verhouding tussen bedrijfslasten en opbrengsten bedroeg in de eerste helft van het jaar 82%  (eerste 6 maanden van 2018: 80%).

De nettowinst van Triodos Bank over de eerste zes maanden van 2019 is EUR 18,7 miljoen, een stijging van 1,0% vergeleken met dezelfde periode in 2018 (EUR 18,6 miljoen). De nettowinst staat onder druk als gevolg van dalende marges als gevolg van de lage renteomgeving, de toenemende impact van negatieve rente op bij de ECB geplaatste liquiditeiten en de kosten van het voldoen aan belangrijke wettelijke vereisten voor de banksector, zoals hierboven beschreven. De verkoop van een participatie in Centenary Bank in Oeganda, die extra fee-inkomsten genereerde voor Triodos Investment Management, had een significant eenmalig positief effect op de nettowinst van EUR 5,4 miljoen.

Vermogenspositie

In de eerste zes maanden van 2019 steeg het eigen vermogen van Triodos Bank met 3,5% tot EUR 1.151 miljoen, vergeleken met 5,3% tijdens dezelfde periode in 2018.Triodos Bank heeft een leverage ratio van 8,6%. De Common Equity Tier 1-ratio daalde tot 16,7% op 30 juni 2019 (Ultimo 2018: 17,5%). Deze ratio ligt nog steeds boven de wettelijke eis en boven onze eigen minimale doelstelling van 16%. De daling in het eerste halfjaar werd voornamelijk veroorzaakt door een sterke toename van risico gewogen activa, als gevolg van de groei van de portefeuille duurzame leningen.

Algemene boekhoudprincipes

Op 4 juni 2019 heeft Triodos Bank aangekondigd dat het voornemens is de International Financial Reporting Standards (IFRS) met ingang van 1 januari 2020 over te nemen. Om al beter in overeenstemming te zijn met het IFRS-raamwerk, heeft Triodos Bank besloten om haar waarderingsgrondslagen met betrekking tot de waardering van leningen volgens Dutch GAAP per 30 juni 2019 te wijzigen. In het halfjaarverslag is het resultaat van deze stelselwijziging een vermindering van het eigen vermogen met 1,8% (EUR 20,5 miljoen) per 30 juni 2019.

Vooruitzichten

Een lage renteomgeving en de groeiende eisen vanuit regelgeving blijven een neerwaartse druk uitoefenen op de winstgevendheid van Triodos Bank. Triodos Bank werkt aan de kostenefficiëntie, het beschermen van de rentemarge en het verhogen van de inkomsten uit vergoedingen.

Triodos Bank streeft ernaar in de tweede helft van het jaar kapitaal aan te trekken om de groei van haar kernactiviteit te ondersteunen en gezonde financiële ratio's te handhaven.

Gecombineerd zullen deze inspanningen naar verwachting leiden tot meer impact, terwijl ze winstgevende groei realiseren, omgaan met een uitdagende renteomgeving en voldoen aan de toenemende wettelijke vereisten. Triodos Bank is ervan overtuigd dat zij haar voortrekkersrol in ‘Change Finance’ zal kunnen vervullen en klanten kan ondersteunen bij het bijdragen aan de positieve verandering die wordt gevraagd door een groeiende en steeds invloedrijkere gemeenschap.

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 54 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com
Via www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet toont Triodos alle professionele klanten aan wie de bank krediet verleent.