Aanpassing van de grondslag voor de prijsberekening

De uitgifteprijs van de Certificaten (de Uitgifteprijs) wordt bepaald door Triodos Bank op basis van een financieel model waarbij de intrinsieke waarde van Triodos Bank, zoals die blijkt uit de administratie wordt gedeeld door het aantal uitgegeven Certificaten.

De berekening van de intrinsieke waarde van de onderneming is tot nu toe gebaseerd op de Nederlandse algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving zoals toegepast door Triodos Bank (General Accepted Accounting Principles Dutch GAAP). Als gevolg van de toenemende groei en internationalisering van Triodos Bank en in lijn met de ontwikkelingen en rapportagevereisten in de bankensector, verwacht Triodos Bank de grondslagen van Dutch GAAP te vervangen door International Financial Reporting Standards (IFRS) met ingang van 1 januari 2020. Dit betekent dat vanaf die datum de intrinsieke waarde van Triodos Bank zal worden berekend in overeenstemming met IFRS. Triodos Bank heeft besloten dat vanaf de datum van het nieuwe prospectus de Uitgifteprijs berekend onder Dutch GAAP al zal worden aangepast voor het geschatte effect dat IFRS zal hebben op de intrinsieke waarde van Triodos Bank en bijgevolg op de Uitgifteprijs van de Certificaten.

Dit geschatte effect voor de berekening van de intrinsieke waarde van Triodos Bank heeft nu geleid tot een wijziging van de Uitgifteprijs van de Certificaten ten opzichte van de meest recente Uitgifteprijs onder Dutch GAAP. Dit effect kan worden verklaard door het feit dat bij de toepassing van de principes van de IFRS-methode op de financiële rekeningen van Triodos Bank bepaalde balansposten in de boekhouding op een andere manier moeten worden behandeld dan bij de oude methodologie. Zoals tot nu toe het geval was bij het gebruik van Dutch GAAP, kan het gebruik van de IFRS-boekhoudnorm als basis voor de berekening van de Uitgifteprijs leiden tot volatiliteit in de Uitgifteprijs van de Certificaten bij op- of neerwaartse fluctuaties in de economie.

De Uitgifteprijs onder Dutch GAAP, gecorrigeerd voor de IFRS-impact, is vastgesteld op: EUR 82. Deze koers is EUR 1,00 lager dan bij het opschorten van de handel op 4 juni 2019.

Verandering in handel in certificaten van aandelen

Een nieuw element dat in het prospectus wordt beschreven heeft betrekking op transacties: het totale bedrag aan Certificaten dat door een Certificaathouder te koop kan worden aangeboden, is in principe beperkt tot een bedrag van EUR 1.000.000 per Certificaathouder per week. Beleggers die in een keer meer willen verkopen dan dit bedrag moeten daarom rekening houden met het feit dat het langer zal duren om hun Certificaten te verkopen.

Het volledige prospectus met alle relevante informatie is beschikbaar hier.