De impact van Triodos Bank in 2018 in het kort:

 • 513 projecten in de duurzame energiesector gefinancierd en daarmee bijgedragen aan de levering van groene stroom aan 2,5 miljoen huishoudens wereldwijd (2017: 1,4 miljoen), en tegelijkertijd meer dan 2,9 miljoen ton aan CO2-uitstoot vermeden (2017: 2,4 miljoen ton)
 • circa 717.000 vierkante meter duurzaam vastgoed gefinancierd (2017: 540.000 m2)
 • 32 miljoen maaltijden uit biologische landbouw en voedsel gefinancierd (2017: 30 miljoen)
 • 550 onderwijsinitiatieven gefinancierd voor 680.000 mensen (2017: 650.000)
 • financiering verstrekt aan culturele instellingen, waaronder bioscopen, theaters en musea in heel Europa, waardoor 22,6 miljoen bezoekers konden genieten van culturele evenementen (2017: 17,6 miljoen)

Belangrijke mijlpalen in de financiële prestaties:

 • 7% groei van het beheerd vermogen tot EUR 15,5 miljard
 • 17% groei in duurzame kredietverlening; hypothekenportefeuille groeide met 36%
 • Balans van Triodos Bank: EUR 10,9 miljard (groei 10%)
 • Fondsen in beheer: EUR 4,7 miljard (groei 1,5%)
 • Common Equity Tier 1-ratio: 17,7% (2017: 19,2%)
 • Leverage ratio: 8,7% (2017: 8,9%)
 • Nettowinst: EUR 38,6 miljoen (2017: EUR 37,4 miljoen)
 • Rendement op eigen vermogen: 3,6% (2017: 3,9%)
 • Aantal klanten steeg met 5% tot 715.000
 • Aantal medewerkers: 1.427 (2017: 1.377)

Financieren van duurzaam ondernemen

De totale groei van de leningenportefeuille bedroeg EUR 676 miljoen (+10%), inclusief een groei van de particuliere hypothekenportefeuille met EUR 396 miljoen (+36%). Hierdoor is de verhouding duurzame leningen-toevertrouwde middelen gestegen van 70% in 2017 tot 75% in 2018. Het lagere rendement op het eigen vermogen (3,6% tegenover 3,9% in 2017) weerspiegelt de aanhoudende druk op de rentemarges als gevolg van de lage marktrente en de toegenomen kosten door wet- en regelgeving.

Peter Blom, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank, zegt over de resultaten van 2018: "Het is tijd dat de financiële sector heldere keuzes maakt. Klimaatverandering en sociale ongelijkheid zijn twee kanten van dezelfde medaille als het gaat om de uitdagingen in onze maatschappij, en banken kunnen daar niet omheen. Steeds belangrijker wordt de vraag hoe we het succes van banken definiëren. En hoe we hun toegevoegde waarde kunnen meten: gaan we voor de snelle financiële winst op de korte termijn voor de enkeling, of kijken we naar de langetermijnvoordelen voor onze maatschappij?"

De operationele kosten stegen in 2018 met 11% naar EUR 212 miljoen (2017: EUR 190 miljoen). Deze stijging is volledig veroorzaakt door de groei van personeelskosten met 11% naar EUR 121 miljoen (2017: EUR 109 miljoen). De groei in FTE komt voornamelijk door investeringen in ICT en vanwege nieuwe en bestaande wet- en regelgeving.

De kosten-batenverhouding was 80% (2017: 79%). Lagere baten en toegenomen kosten werden gecompenseerd door groei en toegenomen efficiëntie, maar dit resulteerde niet in een betere kosten-batenverhouding. Verbeteren van de efficiëntie blijft dan ook een belangrijk aandachtgebied.

De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille steeg van EUR 1.8 miljoen in 2017, tot EUR 3.5 miljoen in 2018, ofwel 0,05% (2017: 0,03%) van de gemiddelde leningenportefeuille. Wij beschouwen het niveau van de toevoeging aan de voorzieningen laag.

Vermogenspositie

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2018 met 12% tot EUR 1.131 miljoen, inclusief de netto stijging van het aandelenkapitaal en de ingehouden nettowinst. Aan het eind van 2018 was de intrinsieke waarde voor elk certificaat EUR 84 (2017: EUR 83). Het aantal certificaathouders steeg naar 42.416 (2017: 40.077).
Door dit extra vermogen bestendigde Triodos Bank haar positie als een veerkrachtige financiële instelling. Ondanks het succesvol aantrekken van nieuw aandelenkapitaal ter waarde van EUR 83 miljoen in 2018, daalde de Common Equity Tier 1-ratio met 1,5% tot 17,7% (2017: 19,2%), nog steeds ruim boven de wettelijke vereiste én onze eigen minimumdoelstelling van 16%. Deze daling is vooral veroorzaakt door een toename van risico gewogen activa ten gevolge van de groei van de duurzame leningenportefeuille. Daarnaast speelden een relatief lagere vermogensgroei en het feit dat Triodos Bank haar kapitaalbuffer gerelateerd aan de handel in certificaten heeft vergroot een rol.
De leverage ratio van Triodos Bank was eind 2018 8,7 (2017: 8,9).

Triodos Bank België

Triodos Bank België heeft ook in 2018 – het jaar van haar 25ste verjaardag - haar groei kunnen handhaven, ondanks de uitdagende context van een aanhoudende lage rente en de extra operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering. Het balanstotaal groeide opnieuw met 7,1%, net zoals over het jaar 2017. Het aantal klanten in België is in 2018 gegroeid tot 78.000.

De duurzame kredieten stegen met 16% (13,6% in 2017) tot 1,7 miljard euro. Gezondheidszorg (13%), duurzaam vastgoed (15,7%) en hernieuwbare energie (36,7%) vertegenwoordigen bijna 70% van de kredietportefeuille. De bank is vorig jaar voor het eerst meegestapt in de financiering van windenergieparken op zee. Het gaat om Northwester 2 en SeaMade die vanaf 2020 elektriciteit voor meer dan 700.000 huishoudens zullen produceren. In 2018 tekenden het European Investment Fund (EIF) en Triodos Bank een akkoord onder het EU Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) om de komende vijf jaar in totaal EUR 65 miljoen te verstrekken aan 430 sociale ondernemers in Nederland, België, Spanje en Frankrijk. Sociale ondernemers kunnen hierdoor profiteren van leningen tegen een verlaagd rentetarief met lagere zekerheidseisen. In 2018 verstrekte de Belgische vestiging aan 38 sociale ondernemers krediet met een EaSI garantie. Een van hen is Cyclobility die een totaaloplossing voor het leasen van elektrische fietsen in het kader van woon-werkverkeer aanbiedt.

Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden met 20% (25% in 2017) en vertegenwoordigen 15% van de kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief. Ook voor cohousingprojecten past de bank een gunstiger tarief toe. Triodos Bank financierde in 2018 meer dan 25 cohousingprojecten in ons land. Voorbeelden hiervan zijn het Bijgaardehof in Gent en Tivoli Green City in Brussel.

Thomas Van Craen, directeur: “Met het geld dat klanten ons toevertrouwen, financieren we grote en kleine projecten van ondernemers die positieve veranderingen realiseren op sociaal, cultureel of milieuvlak. Dat is de beleidskeuze die Triodos Bank van bij aanvang gemaakt heeft en haar reden van bestaan. Een bankier is immers geen neutrale bemiddelaar want elke financiële beslissing heeft een maatschappelijke impact.“

Triodos informeert haar klanten over welke duurzame projecten zij financiert: dankzij die transparantie weten klanten wat er gebeurt met hun geld. Sinds 2018 kunnen klanten ook zelfs via de Triodos Mobile Banking app nagaan welke projecten in hun buurt worden gefinancierd. Het spaargeld groeide met 8,1% tot 1,9 miljard euro, tegenover 6,5% in 2017.

Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 9,5% en de beleggingsfondsen groeiden met 7,5%, terwijl in 2017 een groei van respectievelijk 16,4% en 19,1% werd opgetekend.  Die lagere groeicijfers weerspiegelen het minder gunstige beursklimaat. In 2018 heeft Triodos Bank de nieuwe beleggingsservice Triodos Impact Portfolio ook voor professionele beleggers opengesteld. De laagdrempelige service (vanaf 5.000 euro) in discretionair vermogensbeheer, waarmee klanten kunnen beleggen in een korf van Triodos-beleggingsfondsen, beantwoordt aan een specifieke behoefte van beleggers. Triodos Bank zorgt voor een actief beheer van de korf, helemaal in lijn met het beleggersprofiel van de klanten.

Triodos Beleggingsfondsen

In 2018 heeft Triodos Investment Management het financiële vermogensbeheer van de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland en van de fondsen die in beursgenoteerde ondernemingen beleggen, in eigen beheer gebracht. Triodos Investment Management beheert 16 fondsen, voor zowel individuele als professionele beleggers. Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management nam toe met 21% (2017: 5%) tot EUR 4,2 miljard, waarvan 18% toe te schrijven is aan het in huis brengen van het vermogensbeheer van de discretionaire portefeuilles van Triodos Bank Private Banking Nederland. Het sluiten van het Cultuurfonds leidde tot een 3% daling van het totale vermogensbeheer. De netto instroom van middelen was 4%. Door bewegingen op de aandelenmarkt verloren de investeringsfondsen in 2018 gemiddeld 1% van hun waarde.
De investeringsfondsen publiceren eigen jaarverslagen en de meeste fondsen organiseren hun eigen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders.
Details staan op www.triodos-im.com.

Poortwachtersrol

De poortwachtersrol van banken is gericht op het beschermen van de integriteit van het financiële stelsel en het voorkomen van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. Bij het vervullen van die rol staat de sector voor serieuze uitdagingen. Triodos Bank is wat dat betreft ook geraakt en de bank heeft een aanwijzing gekregen van de Nederlandse toezichthouder om zijn klantonderzoeksprocessen en processen voor het monitoren van klanttransacties te verbeteren. Triodos Bank verwacht de tekortkomingen te verhelpen en te voldoen aan de eisen zoals geformuleerd door de toezichthouder.

Wijzigingen in de Raad van Bestuur

De groei van de organisatie, in combinatie met toegenomen regelgeving, brengt extra uitdagingen met zich mee, met name op het gebied van risicomanagement en compliance. Triodos Bank heeft daarom besloten om de Raad van Bestuur uit te breiden met een Chief Risk Officer, waardoor het bestuur uit vier leden bestaat.
In mei 2018 kondigde Pierre Aeby, CFO, zijn besluit aan om af te treden na de volgende jaarlijkse algemene vergadering.
Voor zowel de Chief Finance Officer als de Chief Risk Officer loopt een wervingsprocedure en verdere aankondigingen zullen te zijner tijd worden gedaan.

Wijzigingen in de Raad van Commissarissen

De heer Udo Philipp is per 28 februari 2019 teruggetreden uit de Raad van Commissarissen van Triodos Bank vanwege het aannemen van een publieke politieke functie in Duitsland.

Triodos Bank in 2019

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting een bescheidener groei laten zien. Een groei van tussen 5% en 10% wordt verwacht in 2019. De bank wil een verhouding leningen-deposito's blijven realiseren van tussen 75% en 85%.
De portefeuille met duurzame leningen en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met respectievelijk 20% en 10% groeien. De ambitie van Triodos Bank is om zich primair te richten op de winstgevendheid, impact en diversificatie van de leningenportefeuille. In dat verband besteden we extra aandacht aan het verstrekken van leningen aan voorlopers op hun gebied; de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst vormgeven. De toegenomen verantwoordelijkheid van banken voor handelen van hun cliënten en het bewaken van transacties vereisen aandacht en investeringen.
Zoals de gehele financiële sector heeft ook Triodos Bank te maken met de uitdaging van lage rentetarieven en toenemende kosten vanwege wet- en regelgeving. En toch zijn de mogelijkheden voor Triodos Bank als voorloper op het gebied van verantwoord financieren legio. Door een gecontroleerde groeistrategie streven wij ernaar om maximale impact en een stabiele winst te genereren.

Dividend

Triodos Bank NV stelt een dividend van EUR 1,95 per certificaat voor. Dit resulteert in een payout ratio van 65% (2017: 61%).

Belangrijke data voor aandeelhouders en certificaathouders

Algemene Vergadering: 17 mei 2019
Ex dividend datum: 21 mei 2019
Dividenduitkering: 24 mei 2019

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en een agentschap in Frankrijk.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 54 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com