De certificaathouders van Triodos Bank in België ontvangen binnenkort een brief met informatie over de mogelijkheden om hun aandeel in de duurzame bank te vergroten. Ook andere klanten of geïnteresseerden krijgen de kans om certificaten van aandelen te kopen. Van de ruim 42.000 certificaathouders zijn er meer dan 7.000 in België, voornamelijk particulieren.

De uitgiftecampagne van de Belgische vestiging past in de kapitaalronde waarmee Triodos Bank via haar Europese vestigingen ook dit jaar nieuw kapitaal wil ophalen. De bank heeft het geld nodig om haar hoge kapitaalniveau te kunnen aanhouden en tegelijk meer kredieten te verlenen aan ondernemers die de positieve sociale, culturele en ecologische verandering realiseren die ook in de missie van de bank centraal staat.

Thomas Van Craen, directeur van Triodos Bank België. “Via die kredieten verbinden we ons met maatschappelijk relevante initiatieven die we ondersteunen in hun ontwikkeling. Een voorbeeld: SPS, een ‘derde-investeerder’ die zonnepanelen plaatst op daken van bedrijven en organisaties en dat nu ook zal doen op het dak van de nieuwe brouwerij van Brasserie de la Senne in Brussel en van het cultuurhuis Flagey. De 3 ondernemingen waren elk reeds Triodos kredietklant.” De duurzame kredietverlening steeg in 2018 met 17 procent. Ook in de eerste jaarhelft 2019 – cijfers tot 30 juni - heeft Triodos Bank meer impactleningen (+7%) verstrekt aan duurzame ondernemingen, instellingen en projecten. Op www.triodos.be/kredietpolitiek licht Triodos de selectiecriteria voor haar kredietverlening toe. Tevens toont Triodos alle projecten waaraan de bank krediet verleent op www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet.

Op 23 augustus heeft Triodos Bank zijn resultaten over de eerste jaarhelft 2019 gepubliceerd.
Het totale beheerd vermogen van de Triodos Groep steeg met 8,0% tot EUR 16,8 miljard in de eerste helft van het jaar, vergeleken met 3,9% tot EUR 15,1 miljard in de eerste helft van 2018. De verhouding tussen bedrijfslasten en opbrengsten bedroeg in de eerste helft van het jaar 82%  (eerste 6 maanden van 2018: 80%).

De nettowinst van Triodos Bank over de eerste zes maanden van 2019 is EUR 18,7 miljoen, een stijging van 1,0% vergeleken met dezelfde periode in 2018 (EUR 18,6 miljoen). De nettowinst staat onder druk als gevolg van dalende marges als gevolg van de lage renteomgeving, de toenemende impact van negatieve rente op bij de ECB geplaatste liquiditeiten en de kosten van het voldoen aan belangrijke wettelijke vereisten voor de banksector, zoals hierboven beschreven. De verkoop van een participatie in Centenary Bank in Oeganda, die extra fee-inkomsten genereerde voor Triodos Investment Management, had een significant eenmalig positief effect op de nettowinst van EUR 5,4 miljoen.

In de eerste zes maanden van 2019 steeg het eigen vermogen van Triodos Bank met 3,5% tot EUR 1.151 miljoen, vergeleken met 5,3% tijdens dezelfde periode in 2018.Triodos Bank heeft een leverage ratio van 8,6%. De Common Equity Tier 1-ratio daalde tot 16,7% op 30 juni 2019 (Ultimo 2018: 17,5%). Deze ratio ligt nog steeds boven de wettelijke eis en boven onze eigen minimale doelstelling van 16%. De daling in het eerste halfjaar werd voornamelijk veroorzaakt door een sterke toename van risico gewogen activa, als gevolg van de groei van de portefeuille duurzame leningen.

Tegelijkertijd ervaart de bank ook de toenemende druk op de onderliggende financiële resultaten als gevolg van een aanhoudend lage renteklimaat en kosten in verband met het voldoen aan substantiële wettelijke vereisten. Triodos Bank is vastbesloten om deel uit te maken van de oplossingen voor de problemen van onze tijd, zoals klimaatverandering en sociale inclusie, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de bank een solide financiële instelling blijft.

Triodos Bank is niet beursgenoteerd en vertrouwt haar aandelen toe aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, die op haar beurt voor elk aandeel één certificaat van aandeel uitgeeft aan beleggers. Die certificaten werken net als aandelen, inclusief een dividend, en hebben net als aandelen een onbeperkte looptijd, maar het stemrecht blijft in handen van de Stichting om de identiteit en continuïteit van de bank te beschermen. De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Het eigen vermogen van de bank bepaalt de waarde van het aandeel los van elke speculatie of toekomstverwachting.

Meer info over het certificaat van aandeel, zijn risico’s en zijn rendement:
http://www.triodos.be/certificaten

 

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com

Meer info over het certificaat van aandeel, zijn risico’s en zijn rendement


-    Het Nederlands recht is van toepassing op de certificaten van aandelen van Triodos Bank.

-    Actuele waarde
De waarde van de certificaten van aandelen Triodos Bank is beschikbaar op www.triodos.be/certificaten

-    Risico’s
Als u belegt in certificaten van aandelen Triodos Bank loopt u het risico dat die in waarde dalen door de risico´s die verband houden met de banksector.  

  • Rente-ontwikkelingen zijn belangrijk. Een bank betaalt rente op spaargelden en ontvangt rente voor kredieten. Hoe kleiner het verschil tussen die rentes, hoe minder een bank verdient.
  • Debiteurenrisico houdt in dat kredietnemers van de bank hun verplichting om rente en aflossing te betalen, niet nakomen. Een te hoog debiteurenrisico zou kunnen leiden tot het faillissement van Triodos Bank waarbij certificaathouders hun belegde bedrag volledig riskeren te verliezen.
  • Liquiditeitsrisico: Triodos Bank is afhankelijk van klantendeposito’s. Dat zijn de vreemde middelen waaruit een bank kredieten verleent. Een groot stuk van die deposito’s is onmiddellijk opvraagbaar door de spaarders. Een te grote vraag zorgt voor een tekort aan middelen waardoor de financieringskosten kunnen oplopen.
  • Wisselkoersontwikkelingen
  • Eventuele veranderingen in het bestaande Nederlandse depositogarantiesysteem
  • Concurrentie
  • Interventie van de regelgever: risico gerelateerd aan faillissement of bij tussenkomst van de resolutie-autoriteit (De Nederlandsche Bank). In geval van resolutie kan de waarde van de certificaten van aandelen gedeeltelijk of volledig worden gereduceerd (bail-in) en riskeren certificaathouders hun belegde bedrag volledig te verliezen.

Daarnaast onderscheidt Triodos Bank risico’s zoals wijzigingen in de economische toestand, fysieke risico’s van klimaatverandering, wijzigingen in de regelgeving, en risico’s die gerelateerd zijn aan de verhandelbaarheid van certificaten van aandelen Triodos Bank.

-    Resultaten

  • Een dividend kan uitgekeerd worden als er winst is. De raad van bestuur legt jaarlijks, na instemming van de raad van commissarissen, een voorstel over het uit te keren dividend ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
  • Triodos Bank nv is echter op geen enkele wijze verplicht om dividend uit te keren. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

-    Documenten
Voor dit product zijn het prospectus voor de uitgifte van certificaten van aandelen Triodos Bank (op 13 juni 2019 goedgekeurd door de AFM: Nederlandse toezichthouder financiële markten) alsook het supplement in het Engels goedgekeurd op 27-08-2019, de samenvatting van het prospectus, de brochure en de periodieke verslagen beschikbaar. We raden beleggers aan om de betrokken documenten te raadplegen alvorens op de certificaten in te tekenen. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet beschouwd worden als een aanprijzing van de aangeboden certificaten. De documenten zijn gratis beschikbaar bij Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv - Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, tel.: 02 548 28 51, e-mail: [email protected] of www.triodos.be/certificaten.

-    Kosten en taksen
Voor aankoopkosten, verkoopkosten en beurstaks bij verkoop: zie www.triodos.be.
Kosten voor beleggen in certificaten van aandelen Triodos Bank:


Transactiekosten     
 

Aankoopkosten     

0,50%
0% tijdens de campagneperiode van de kapitaalverhoging 01/10/2019-15/12/2019

Verkoopkosten     

0,50%

Beurstaks bij verkoop

0,35% met een maximum van 1.600 EUR per transactie


Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van certificaten van aandelen Triodos Bank.   


Fiscaliteit dividenden van toepassing op de niet-professionele belegger, natuurlijk persoon, inwoner van België (onder voorbehoud van wijziging)

Uitbetaling van het dividend (*)

Nederlandse dividendbelasting

Belgische roerende voorheffing
in contant geld
15%

30%

in aandelen (stockdividend)

nihil     
30%

            
*Beide belastingen zijn van toepassing

-    Ombudsdienst
www.triodos.be/een-klacht-indienen
[email protected], www.ombudsfin.be