De impact van Triodos Bank in 2019 in het kort:

 • 504 projecten in de duurzame energiesector gefinancierd, met een totale productiecapaciteit van 3.900 MW. Dit kom overeen met de elektriciteitsbehoefte van 4,6 miljoen huishoudens wereldwijd
 • 31 miljoen maaltijden uit biologische landbouw en voedsel gefinancierd
 • 25,8 miljoen bezoekers konden tijdens 2019 genieten van culturele evenementen, waaronder bioscopen, theaters en musea dankzij de financiering van Triodos Bank
 • 100% van de assets van Triodos Bank wordt beoordeeld volgens de methodiek van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)
 • Mede-initiatiefnemer  en ondertekenaar van de UN Principles for Responsible Banking
 • Mede-initiatiefnemer en ondertekenaar van het commitment van de financiële sector aan klimaatactie in Nederland en Spanje.

Belangrijke mijlpalen in financiële prestaties:

 • 14% groei van het beheerd vermogen tot 17,7 miljard EUR
 • 11% groei in duurzame kredietverlening; hypotheekportefeuille groeide met 31%
 • Balans van Triodos Bank: EUR 12,1 miljard (groei 11%)
 • Fondsen in beheer: EUR 5,7 miljard (21% groei)
 • Common Equity Tier 1-ratio: 17,9% (2018: 17,5%) *
 • Leverage ratio: 8,5% (2018: 8,6%)
 • Nettowinst: EUR 38,8 miljoen (2018: EUR 34,7 miljoen) *
 • Rendement op eigen vermogen: 3,4% (2018: 3,3%) *
 • Aantal klanten steeg met 1% tot 721.000
 • Aantal medewerkers: 1493 (2018: 1427)

* Bedragen van het voorgaande jaar waren onderhevig aan wijzigingen in de boekhoudkundige principes.

De lage rentetarieven houden een neerwaartse impact op de rentemarge van de bank, vooral doordat de groei van de toevertrouwde middelen de groei van de leningenportefeuille overtreft. Hierdoor is het overschot aan liquiditeit toegenomen en tegen een negatieve rente bij de Europese Centrale Bank geplaatst.

Peter Blom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank: “Triodos Bank financiert al 40 jaar alleen initiatieven die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. In 2019 waren wij in staat om stabiele groei te realiseren en de ontwikkeling van positieve impact te steunen - zoals schone energie, betere zorg voor ouderen en duurzame landbouw. Positieve verandering wint aan kracht. Tegelijkertijd is de COVID-19-pandemie extreem uitdagend voor ons allemaal. In een dergelijke crisis heeft iedereen een rol te spelen om samen vooruit te komen. We worden herinnerd aan de onderlinge afhankelijkheid als mensen. Een wereldwijde crisis als deze raakt iedereen. Ik heb er vertrouwen in dat we samen de uitdagingen aankunnen die voor ons liggen. Wij blijven onze rol als bank vervullen, door onze klanten te bedienen en gemeenschappen te versterken.”

De totale groei van de leningenportefeuille bedroeg EUR 939 miljoen (+ 13%), inclusief de groei van de particuliere hypothekenportefeuille met EUR 472 miljoen (+ 31%). De stijging van de zakelijke leningen bedroeg 6% (2018: 13%). De lage rente brengt klanten ertoe om tegen lagere tarieven te herfinancieren en kredietfaciliteiten eerder dan gepland terug te betalen. Beide trends zetten zich voort in 2019 en hebben een neerwaarts effect op de rentemarges en de groei van de kredietportefeuille. De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille en overige vorderingen zijn licht gestegen tot EUR 3,9 miljoen (2018: EUR 3,5 miljoen). Dit vertegenwoordigt 0,05% van de gemiddelde leningenportefeuille (2018: 0,05%). Deze relatief lage toevoeging aan de voorzieningen wordt beïnvloed door zorgvuldig management en de relatief positieve economische omstandigheden gedurende 2019.

De totale leningenportefeuille, als percentage van het totale bedrag aan toevertrouwde middelen, bedroeg 77% in 2019 (2018: 76%).

De operationele kosten stegen in 2019 met 11% naar EUR 235 miljoen (2018: EUR 212 miljoen). Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal medewerkers dat zich bezig houdt met Customer Due Diligence en Anti-Money Laundering en door investeringen in ICT. De herstelmaatregelen, ontwikkeld naar aanleiding van de DNB-aanwijzing van 6 maart 2019, liggen op schema.

De kosten voor medewerkers, deels gerelateerd aan deze werkzaamheden, stegen met 11% tot EUR 134 miljoen (2018: EUR 121 miljoen). De verhouding tussen bedrijfskosten en baten was 80% (2018: 81%). Het verbeteren van onze efficiency blijft een belangrijk aandachtspunt voor de bank.

De nettowinst bedraagt ​​EUR 38,8 miljoen, een stijging van 12% (2018: EUR 34,7 miljoen*). Dit is voornamelijk het gevolg van de groei van leningen en van de fondsen in beheer, en omvat de bijdrage van enkele eenmalige posten. Triodos Bank behaalde in 2019 een rendement op eigen vermogen van 3,4% (2018: 3,3% *), wat in lijn is met de verwachtingen.

Vermogenspositie

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg in 2019 met 8% tot EUR 1.200 miljoen, inclusief de netto stijging van het aandelenkapitaal en de ingehouden nettowinst. Aan het eind van 2019 bedroeg de intrinsieke waarde voor elk certificaat EUR 83 (2018: EUR 82*). Het aantal certificaathouders steeg naar 44.401 (2018: 42.416).

Eind 2019 waren de Total Capital Ratio en de Common Equity Tier 1-ratio 17,9% (2018: 17,5% *). Triodos Bank streeft in de huidige regelgeving naar een Common Equity Tier 1-ratio van minimaal 16%.

De leverage ratio van Triodos Bank was eind 2019 8,5% (2018: 8,6% *).

Triodos Bank België

Triodos Bank België heeft ook in 2019 haar groei kunnen handhaven, ondanks de uitdagende context van een aanhoudende lage rente en de extra operationele kosten als gevolg van de toenemende regulering. Het balanstotaal groeide met 12,2% (7,1% in 2018). Het aantal klanten in België is in 2019 gegroeid tot 83.000 (+6,4%).

De lage, zelfs negatieve, rente – in feite nog altijd een gevolg van de financiële crisis – heeft gevolgen op de twee kanten van de balans van de bank. Het aantrekken van spaargeld gaat voor de bank gepaard met een groeiende kost bovenop de spaarrente die ze betaalt aan de spaarder. Tegenover die totale kostprijs staan inkomsten via de interest die de bank aanrekent op de kredieten die ze verleent. Kredieten worden echter almaar goedkoper omdat de rente zakt en genereren bijgevolg minder inkomsten. Dat is geen nieuw fenomeen.

Thomas Van Craen, directeur: “Wat daarbij onderbelicht blijft, is de vraag of die lage rente nog een voldoende rendement op kapitaal toelaat, en de kredietrisico’s die de bank neemt, nog in voldoende mate vergoedt. Triodos Bank realiseert al 40 jaar – meer dan 25 jaar in België - succesvol haar missie als duurzame bank door steeds een evenwichtige balans aan te houden tussen impact, risico en rendement. Dat evenwicht zal de bank ook in de toekomst nauwgezet bewaken.”

De duurzame kredieten stegen met 5,3% tot 1,8 miljard euro (16% in 2018). Die verminderde groei is rechtstreeks gerelateerd aan de zeer lage rentevergoeding die de Belgische kredietmarkt kenmerkt. Het zet Triodos Bank aan tot een grotere selectiviteit in duurzame kredietverlening.

Maar ook onder die omstandigheden heeft de Belgische Triodos vestiging het voorbije jaar nieuwe kredieten verleend aan projecten die positieve verandering in de samenleving mogelijk maken. In de gezondheidssector bespeelt de bank een breed veld gaande van een cofinanciering voor de grondige renovatie van het ziekenhuis ‘Notre-Dame de Grâce' in Gosselies, ten noorden van Charleroi, tot de financiering van een nieuw pand voor zowel het wijkgezondheidscentrum Rabot in Gent, als Le Gué in Doornik. In de sector van wijkgezondheidscentra bekleedt Triodos Bank een vooraanstaande positie als financier: van de 160 centra in België, zijn er 52 kredietklant bij Triodos Bank. Dat is één op drie centra. 

In de Franstalige cultuursector heeft de bank meerdere filmproducties gefinancierd. Onder meer ‘Nuestras Madres’ van César Díaz, en ‘La Foire Agricole’ van Vincent Patar. Ook de evenementenzalen Capitole (Gent), Vorst Nationaal (Brussel) en Stadsschouwburg (Antwerpen) tekenden voor een Triodos-krediet.

In de sector Natuur en Milieu heeft Triodos in 2019 bijvoorbeeld een krediet verleend aan Brusol, die dankzij de formule van groenestroomcertificaten gratis zonnepanelen plaatst bij inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Link naar een Youtube video

Link naar een Youtube video

Deze video wordt aangeboden door een externe partner Meer info

 

 

Triodos Bank toont al de projecten die de bank financiert transparant www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet. Klanten kunnen ook via de Triodos Mobile Banking app nagaan welke projecten in hun buurt worden gefinancierd.

Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden met 14,8% (20% in 2018) en vertegenwoordigen 16% van de kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief. Ook voor cohousingprojecten past de bank een gunstiger tarief toe. Triodos Bank financierde in 2019 meer dan 25 cohousingprojecten in ons land.

Steeds meer mensen willen dat hun geld goed doet voor mens en planeet. Het spaargeld groeide met 11,6% tot 2,1 miljard euro, tegenover 8,1% in 2018. Duurzaam vermogensbeheer nam toe met 38,2% en de beleggingsfondsen groeiden met 43,4%, terwijl in 2018 een groei van respectievelijk 9,5% en 7,5% werd opgetekend. De sterke groeicijfers vertalen zowel de groei in belegd kapitaal als de gunstige beurskoersen in 2019. Sinds dit jaar kunnen Triodos beleggers ook via hun Mobile app intekenen op de Triodos beleggingsfondsen.

Triodos Beleggingsfondsen

Triodos Investment Management, een volledige dochter van Triodos Bank, realiseerde in 2019 een totale groei van het beheerd vermogen van 18% (2018: 21%) tot 5,0 miljard euro.

Dit is een forse groei ondanks een afname van het beheerde vermogen met EUR 102 door de beëindiging van de activiteiten van het Triodos Vastgoedfonds. De netto instroom van middelen was 11%. De beleggingsfondsen namen in totaal 8% in waarde toe door beursbewegingen in 2019. De verkoop van een participatie in Centenary Bank in Oeganda genereerde extra provisie-inkomsten en had een aanzienlijk eenmalig positief effect van EUR 5,4 miljoen op de nettowinst.

De investeringsfondsen publiceren eigen jaarverslagen en de meeste fondsen organiseren hun eigen jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Details staan op: www.triodos-im.com.

Triodos Bank in Frankrijk

In december 2019 kondigde Triodos Bank het besluit aan om geen bankfiliaal in Frankrijk te openen. Aanhoudende lage rentetarieven en de toenemende regelgeving houden naar verwachting  voor langere tijd aan in Frankrijk en de rest van Europa. Triodos Bank heeft daarom besloten af te zien van de grote investeringen die nodig zijn om een ​​bankkantoor in Frankrijk te vestigen. Na overleg met relevante vertegenwoordigende instanties is in januari 2020 besloten om het agentschap in Parijs te sluiten.

Triodos Bank in 2020

Triodos Bank beschouwt de COVID-19-pandemie als een belangrijke gebeurtenis na het afsluiten van de jaarrekening 2019. De impact van de pandemie op de mens, bedrijven en de economie in het algemeen kan in dit stadium niet volledig worden beoordeeld. De impact kan echter een neerwaarts effect hebben op de winstgevendheid. Maatregelen om de onmiddellijke operationele risico's te beperken zijn geïmplementeerd. Aanvullende maatregelen zijn afhankelijk van onze eigen beoordelingen en van de reactie van de autoriteiten.

Triodos Bank verwacht haar balanstotaal bescheidener te laten groeien, met behoud van een stabiele verhouding leningen-deposito's. De ambitie van Triodos Bank is ook om de fee-inkomsten gedurende een langere periode te laten toenemen door extra in te zetten op groei van de activiteiten van Triodos Investment.

De bank richt zich op impact, winstgevendheid en diversificatie van haar leningenportefeuille. In dat verband besteden we extra aandacht aan het verstrekken van leningen aan voorlopers op hun gebied; de ondernemers die de duurzame industrieën van de toekomst vormgeven. We staan voor een serieuze uitdaging ​​met lage rentetarieven en stijgende kosten voor regelgeving. Toch zijn de kansen voor Triodos Bank als koploper in verantwoord bankieren groot. Door een gecontroleerde groeistrategie streven we ernaar om maximale impact en een stabiele winst te genereren.

Dividend

Ons beleid is om een ​​payout ratio tussen 50% en 70% te hebben. In de huidige ongekende omstandigheden stelt Triodos Bank een dividend van EUR 1,35 per certificaat voor (2018: EUR 1,95) voor. Dit resulteert in een payout ratio (het percentage van de totale winst uitgekeerd als dividend) van 50%, wat aan de onderkant zit van de bandbreedte gedefinieerd in ons beleid.

Belangrijke data voor aandeelhouders en certificaathouders:

Publicatie jaarverslag 2019      19 maart 2020

Algemene Vergadering            15 mei 2020

Ex-dividend datum                  19 mei 2020

Dividenduitkering                     22 mei 2020

 

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een koploper in duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de visie van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft  bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en in Frankrijk, alsook Investment Management activiteiten die in Nederland gevestigd zijn, maar wereldwijd actief zijn.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 54 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com