De certificaathouders van Triodos Bank in België ontvangen binnenkort een brief met informatie over de mogelijkheden om hun aandeel in de duurzame bank te vergroten. Ook andere klanten of geïnteresseerden krijgen de kans om certificaten van aandelen te kopen. Van de ruim 44.000 certificaathouders zijn er meer dan 7.000 in België, voornamelijk particulieren.

De uitgiftecampagne van de Belgische vestiging past in de kapitaalronde waarmee Triodos Bank via haar Europese vestigingen ook dit jaar nieuw kapitaal wil ophalen. De bank heeft het geld nodig om haar hoge kapitaalniveau te kunnen aanhouden en tegelijk meer kredieten te verlenen aan ondernemers die de positieve sociale, culturele en ecologische verandering realiseren die ook in de missie van de bank centraal staat.

Thomas Van Craen, directeur van Triodos Bank België. “Via die kredieten verbinden we ons met maatschappelijk relevante initiatieven die we ondersteunen in hun ontwikkeling.”

In de gezondheidssector bijvoorbeeld bespeelt de bank een breed veld gaande van een cofinanciering voor de grondige renovatie van het ziekenhuis ‘Notre-Dame de Grâce' in Gosselies, ten noorden van Charleroi, tot de financiering van een nieuw pand voor zowel het wijkgezondheidscentrum Rabot in Gent, als Le Gué in Doornik. In de sector van wijkgezondheidscentra bekleedt Triodos Bank een vooraanstaande positie als financier: van de 160 centra in België, zijn er 52 kredietklant bij Triodos Bank. Dat is één op drie centra.  

In de sector Natuur en Milieu heeft Triodos in 2019 bijvoorbeeld een krediet verleend aan Brusol, die dankzij de formule van groenestroomcertificaten gratis zonnepanelen plaatst bij inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De duurzame kredietverlening door Triodos Bank België steeg in 2019 met 5,3 procent. Op triodos.be/kredietpolitiek licht Triodos de selectiecriteria voor haar kredietverlening toe. Tevens toont Triodos alle projecten waaraan de bank krediet verleent op triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet.

Op 21 augustus heeft Triodos Bank zijn resultaten over de eerste jaarhelft 2020 gepubliceerd.

In de zes maanden tot 30 juni 2020 groeide de kredietverlening binnen Triodos Bank met 4,6% en steunde zo de ontwikkeling van duurzame ondernemingen, instellingen en projecten (eerste halfjaar 2019: 5,7%). De ratio kredieten / toevertrouwde middelen bedraagt 75% eind juni 2020 en is stabiel ten opzichte van ultimo 2019.

Het totale beheerd vermogen van de Triodos Groep steeg met 4,7% tot EUR 18,6 miljard in de eerste helft van het jaar (einde 2019: EUR 17,8 miljard).

De nettowinst over de eerste zes maanden bedroeg EUR 6,7 miljoen, EUR 11,4 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze aanzienlijke daling van de nettowinst van de bank in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar werd bijna volledig veroorzaakt door een substantiële toevoeging aan de voorzieningen voor verwachte kredietverliezen als gevolg van de negatieve economische vooruitzichten voor 2020 veroorzaakt door de COVID-19-crisis. Die voorzieningen werden berekend zoals vereist onder de IFRS-verslaggevingsregels en bedroegen EUR 12,6 miljoen over de eerste zes maanden van het jaar. De verhouding tussen bedrijfslasten en opbrengsten bedroeg in de eerste helft van het jaar 85%  (eerste 6 maanden van 2019: 82%).

In de eerste zes maanden van 2020 bleef de totale kapitaalpositie van de bank sterk. De Common Equity Tier 1-ratio is versterkt tot 19,7% per eind juni 2020 (eind 2019: EUR 17,8%), door het intrekken van het dividendvoorstel voor 2019 en de verruiming van de Capital Requirements Regulation II (CRR II) voor banken ter stimulering van de kredietverlening aan KMO’s en infrastructuur projecten. Deze ratio ligt ruim boven de wettelijke vereiste en boven onze interne minimumdoelstelling.

Door het besluit om de handel in certificaten van aandelen op 18 maart 2020  op te schorten (de handel werd hernomen op 13 oktober 2020), bleef het aantal certificaathouders gelijk tot eind juni 2020 en daarmee ook de kapitaalpositie van EUR 1,2 miljard. De leverage ratio van de bank is 8,1%.

Op korte termijn zullen klanten van Triodos Bank met economische uitdagingen worden geconfronteerd, vooral wanneer COVID-19-gerelateerde steunregelingen van de overheid aflopen. Op de middellange en lange termijn zijn klanten van Triodos Bank – en ook de bank zelf -  goed gepositioneerd om deel uit te maken van het economische herstel dat duurzamer en sociaal inclusief zou moeten worden.

Triodos Bank is niet beursgenoteerd en vertrouwt haar aandelen toe aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, die op haar beurt voor elk aandeel één certificaat van aandeel uitgeeft aan beleggers. Die certificaten werken net als aandelen, inclusief een dividend, en hebben net als aandelen een onbeperkte looptijd, maar het stemrecht blijft in handen van de Stichting om de identiteit en continuïteit van de bank te beschermen. De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Het eigen vermogen van de bank bepaalt de waarde van het aandeel los van elke speculatie of toekomstverwachting.

Meer info over het certificaat van aandeel, zijn risico’s en zijn rendement: www.triodos.be/certificaten

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com

Meer info over het certificaat van aandeel, zijn risico’s en zijn rendement

 • Het Nederlands recht is van toepassing op de certificaten van aandelen van Triodos Bank.
 • Actuele waarde
  De waarde van de certificaten van aandelen Triodos Bank is beschikbaar op triodos.be/certificaten
 • Risico’s
  Een belegging in certificaten van aandelen Triodos Bank is bedoeld als langetermijninvestering. Het rendement en de waarde daarvan kunnen fluctueren. Het is mogelijk dat beleggers hun certi¬ficaten van aandelen Triodos Bank niet kunnen verkopen of dat ze de certificaten wel kunnen verkopen, maar niet tegen een prijs die gelijk is aan of hoger is dan de prijs die ze ervoor hebben betaald. Het verschil in rendement tussen certificaten van aandelen en spaarproducten komt door het hogere risicoprofiel van certificaten van aandelen, die niet onder het depositogarantiestelsel vallen.

  Triodos Bank onderscheidt de volgende risico’s:
  • Rente-ontwikkelingen
   Een bank betaalt rente op spaargelden en ontvangt rente voor kredieten. Hoe kleiner het verschil tussen die rentes, hoe minder een bank verdient.
  • Debiteurenrisico
   Debiteurenrisico houdt in dat kredietnemers van de bank hun verplichting om rente en aflossing te betalen, niet nakomen. Een te hoog debiteurenrisico zou kunnen leiden tot het faillissement van Triodos Bank waarbij certificaathouders hun belegd bedrag volledig riskeren te verliezen.
  • Liquiditeitsrisico
   Zoals voor alle financiële instellingen, zijn de betalingsverplichtingen van Triodos Bank hoger dan de liquiditeiten. Temeer omdat Triodos Bank afhankelijk is van klantendeposito’s en spaarrekeningen. Door een plotse daling van die middelen zouden de financieringskosten kunnen oplopen.
  • Wisselkoersontwikkelingen
   Triodos Bank voert transacties uit in andere munten dan de euro. De bedrijfsvoering van de Triodos branch in het Verenigd Koninkrijk gebeurt in de lokale munt, de pond sterling. Ook al heeft Triodos Bank duidelijke policies om alle risico’s in munten andere dan de euro in te dekken, toch kan de volatiliteit in de wisselkoersen een negatief effect hebben op de posities in die andere munten. Dit kan negatieve gevolgen voor het financieel resultaat van Triodos Bank hebben.
  • Eventuele veranderingen in het bestaande Nederlandse depositogarantiesysteem
   Triodos Bank kan verplicht worden een substantieel geldbedrag bij te dragen in het geval van faillissement van andere financiële instellingen, als gevolg van bestaande en nieuwe depositogarantieschema’s (‘DGS’) in Nederland en Europa.
  • Concurrentierisico
   Als Triodos Bank geen concurrentiële, aantrekkelijke en innovatieve producten en diensten aanbiedt die daarbij ook winstgevend zijn, riskeert de bank marktaandeel te verliezen en/of verlies te boeken op sommige activiteiten en/of minder groei te kennen. Na een periode van herstructurering en herkapitalisatie in de bankensector nam de concurrentie tussen banken in de conventionele kredietmarkt opnieuw toe. Banken zien duurzaamheid als een opkomende markt en blijven zich op die markt richten, waarbij ze scherp met elkaar concurreren om te profiteren van de kredietverleningsmogelijkheden.
  • Wijzigingen in de regelgeving
   Triodos Bank werkt in een sector met heel wat regelgeving. Een ongunstige wijziging of een toename in wetten en/of regelgeving rond financiële diensten, met betrekking tot de zaken van Triodos Bank, kan zich voordoen.
  • Interventie van de regelgever
   Bij risico van faillissement, of bij tussenkomst van de resolutie-autoriteit (De Nederlandsche Bank), kan de waarde van de certificaten van aandelen gedeeltelijk of volledig worden gereduceerd (‘bail-in’) en riskeren certificaathouders hun belegde bedrag volledig te verliezen.
  • Wijzigingen in de economische toestand
   Bijvoorbeeld risico’s verbonden aan de onzekerheid veroorzaakt door de coronapandemie.
  • Klimaatrisico
   Het risico met betrekking tot klimaatverandering zelf, en de fysieke schade erdoor veroorzaakt, net als bijvoorbeeld de extreme weersomstandigheden of stijgende zeespiegel waartoe klimaatverandering kan leiden.
  • Risico’s die gerelateerd zijn aan de verhandelbaarheid van certificaten van aandelen Triodos Bank
   Die hangen af van vraag en aanbod ervan. Het kan gebeuren dat u geen certificaten van aandelen tijdens enkele maanden of meer kunt aankopen of verkopen.
   Bij de aan-en verkoop kan Triodos Bank nv als tegenpartij optreden: als er minder kopers zijn dan verkopers, kan Triodos Bank nv certificaten inkopen binnen bepaalde grenzen. De bank kan certificaten inkopen, maar is daartoe niet verplicht.
   Op de algemene vergadering in juni 2020 werd de grens voor terugkoop vastgelegd op 36 miljoen euro. Het gedeelte van dit nieuwe maximum¬bedrag dat nog beschikbaar is, wordt wekelijks gepubliceerd op de website. Boven dit bedrag kan een certificaathouder zijn certificaten alleen verkopen als er kopers zijn. 
   In elk geval worden de aan-en verkooptransacties afgewikkeld aan de intrinsieke waarde bepaald door Triodos Bank. Die wordt uitsluitend bepaald op basis van het eigen vermogen per onderliggend aandeel, zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank nv, los van elke speculatie.

   In de samenvatting van het prospectus (Afdeling B&C onder titel “Wat zijn de voornaamste risico’s”) en het prospectus (sectie Risk factors) vindt u meer informatie over de risico's.
 • Resultaten
  • Een dividend kan uitgekeerd worden als er winst is. De raad van bestuur legt jaarlijks, na instemming van de raad van commissarissen, een voorstel over het uit te keren dividend ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
  • Triodos Bank nv is echter op geen enkele wijze verplicht om dividend uit te keren. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.
 • Documenten
  Voor dit product zijn het prospectus voor de uitgifte van certificaten van aandelen Triodos Bank (op 24-09-2020 goedgekeurd door de AFM: Nederlandse toezichthouder financiële markten) alsook de samenvatting van het prospectus, de brochure en de periodieke verslagen beschikbaar. We raden beleggers aan om de betrokken documenten te raadplegen alvorens op de certificaten in te tekenen. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet beschouwd worden als een aanprijzing van de aangeboden certificaten. De documenten zijn gratis beschikbaar bij Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv - Nederland), Hoogstraat 139/3, 1000 Brussel, tel.: 02 548 28 51, e-mail: [email protected] of www.triodos.be/certificaten.
 • Kosten en taksen
  Voor aankoopkosten, verkoopkosten en beurstaks bij verkoop: zie triodos.be.

Kosten voor beleggen in certificaten van aandelen Triodos Bank:

Transactiekosten

 

Aankoopkosten

0,50% 

0% tijdens de campagneperiode van de kapitaalverhoging 16/10/2020-31/12/2020

Verkoopkosten

0,50%

Beurstaks bij verkoop

0,35% met een maximum van 1.600 EUR per transactie

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van certificaten van aandelen Triodos Bank.  

Fiscaliteit dividenden van toepassing op de niet-professionele belegger, natuurlijk persoon, inwoner van België (onder voorbehoud van wijziging)

Uitbetaling van het dividend (*)

Nederlandse dividendbelasting

Belgische roerende voorheffing

in contant geld

15%

30%

in aandelen (stockdividend)

nihil

30%

*Beide belastingen zijn van toepassing