Vandaag is in Londen de ‘Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry’ gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de London Climate Action week. Vanaf nu hebben wereldwijd banken, vermogensbeheerders en -eigenaren toegang tot een gratis en gestandaardiseerde methode om de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan hun krediet- en beleggingsportefeuilles te meten en te rapporteren. De accountingstandaard is ontwikkeld door het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF); een groep van 16 financiële instellingen, waaronder Triodos Bank.

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: “Dankzij de PCAF standaard kunnen banken, fondsbeheerders en verzekeraars hun koolstofemissies voor al hun kredieten en fondsbeleggingen in kaart brengen en daar vervolgens doelstellingen aan koppelen om die te reduceren. Zo kunnen financiële spelers hun klimaatbeleid concreet meetbaar en voor iedereen toegankelijk maken.”

De lancering van de Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry vindt plaats op een moment dat de financiële sector wereldwijd steeds meer aandacht krijgt voor de gevolgen van klimaatverandering. Aandeelhouders, toezichthouders, regelgevers en belanghebbenden oefenen druk uit op de sector om een meer proactieve houding aan te nemen. Door samen met de overheid en het maatschappelijk middenveld oplossingen te ontwikkelen. Centrale banken zien trouwens klimaatverandering in groeiende mate als een systeemrisico dat het financiële stelsel en uiteindelijk zelfs de reële economie kan ontwrichten.

Tegelijkertijd kunnen banken volgens Triodos Bank een deel van de oplossing zijn, aangezien er triljoenen aan kapitaal nodig zullen zijn in de verschuiving naar een koolstofarme economie. Ze hebben invloed op welke bedrijven wel of niet gefinancierd worden. En dus welke bedrijven groeien of niet.

Parijse klimaatdoelstellingen

Triodos Bank behoort tot de 16 financiële instellingen[1] die de accountingstandaard voor jaarrekeningen hebben opgesteld en ondersteunt de transitie naar een koolstofarme en klimaatvriendelijke toekomst, in lijn met de Parijse klimaatdoelstellingen om de temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 graden Celsius. Om hieraan bij te dragen, moeten financiële instellingen de ecologische voetafdruk van hun leningen en investeringen kennen. Dan kunnen zij transparant zijn over hun klimaatimpact en concrete klimaatdoelstellingen formuleren.

"Financiële instellingen erkennen dat het meten van door hen gefinancierde emissies een katalysator voor actie is. Ongeacht hun omvang, bedrijfsmodel of waar ter wereld zij zich bevinden. De standaard levert cruciale informatie op om de schokbestendigheid van portefeuilles tegen klimaat gerelateerde risico's te beoordelen. Bovendien toont de standaard mogelijkheden om de decarbonisatie te financieren. Dit is hoognodig voor een snelle transitie naar een netto nul-emissiemaatschappij", zegt Peter Blom, CEO van Triodos Bank en voorzitter van de Global Alliance for Banking on Values (GABV), die ook betrokken is bij de ontwikkeling van de standaard.

Triodos Bank

Triodos Bank startte in 2018 met het gebruik van de PCAF-methodiek, en heeft die toen toegepast voor ongeveer 68 procent van haar portefeuille. Een jaar later heeft Triodos Bank - voor het eerst - de uitstoot van haar volledige krediet- en fondsbeleggingsportefeuille gemeten en gerapporteerd in haar jaarverslag 2019.

Zes activaklassen

De PCAF-standaard biedt methodieken voor het meten van de gefinancierde emissies van zes activaklassen: beursgenoteerde aandelen en bedrijfsobligaties, bedrijfsleningen en niet-beursgenoteerde aandelen, projectfinanciering, commercieel vastgoed, hypotheken en autoleningen. De lancering volgt op een openbare consultatie en het bijeenbrengen van feedback van financiële instellingen, belanghebbenden op het gebied van sustainable finance, beleidsmakers, dataleveranciers, consultants en maatschappelijke organisaties.

Als onderdeel van het PCAF-initiatief hebben 87 financiële instellingen, die in totaal 17,8 biljoen dollar aan activa vertegenwoordigen, zich ertoe verbonden de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan leningen en investeringen te meten en te rapporteren. De PCAF-norm is voor hen - en voor de bredere financiële sector - een belangrijke hulpbron om hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken.

BKG-protocol

De PCAF-standaard ontving het "Built on GHG Protocol Mark" van het GHG-protocol, de leverancier van 's werelds meest gebruikte standaard voor broeikasgasboekhouding. PCAF zal ook in de toekomst samenwerken met financiële instellingen en hen technische ondersteuning geven bij de wereldwijde implementatie van de standaard. In 2021 zal PCAF de standaard ook voor andere activaklassen ontwikkelen en casestudy's publiceren.

 

[1] ABN AMRO (Nederland), Access Bank (Nigeria), Amalgamated Bank (Verenigde Staten), Banco Pichincha (Ecuador), Bank of America (Verenigde Staten), Boston Common Asset Management (Verenigde Staten), Crédit Coopératif en haar dochteronderneming Ecofi (Frankrijk), FirstRand Ltd. (Zuid-Afrika), FMO (Nederland), KCB (Kenia), Landsbankinn (IJsland), Morgan Stanley (Verenigde Staten), Produbanco (Ecuador), Robeco (Nederland), Triodos Bank (Nederland) en Visión Banco (Paraguay).