De impact van Triodos Bank eind 2020 in het kort:

 • 561 medegefinancierde projecten in de duurzame energiesector, met een totale opwekkingscapaciteit van 5.100 MW, wat overeenkomt met de elektriciteitsbehoefte van 4,8 miljoen huishoudens wereldwijd
 • Financierde het equivalent van 33 miljoen maaltijden geproduceerd in de biologische landbouw en voedingssector
 • 38,4 miljoen mensen kregen toegang tot financiële diensten via inclusieve financiering
 • 59.000 mensen voorzien van huisvesting via gefinancierde sociale huisvestingsprojecten
 • Meer dan 500 creatieve bedrijven in de cultuursector geholpen om hun activiteiten tijdens de COVID-19-crisis voort te zetten
 • Mede-oprichter en ondertekenaar van wereldwijde Finance for Biodiversity Pledge
 • Visie op de herlancering van de economie Reset the economy gepubliceerd naar aanleiding van de COVID-19-crisis

Financiële kerncijfers:

 • 15% groei van de balans tot EUR 13,9 miljard
 • 12% groei in duurzame kredietverlening; hypotheekportefeuille groeide met 39%
 • Nettowinst: EUR 27,2 miljoen (2019: EUR 39,0 miljoen)
 • Toevoeging aan de voorziening voor verwachte kredietverliezen EUR 23,9 miljoen (2019: EUR 3,3 miljoen)
 • Fondsen onder beheer door Investment Management en Private Banking: EUR 6,4 miljard (2019: EUR 5,7 miljard)
 • 14% groei van het totaal beheerd vermogen tot EUR 20,3 miljard
 • Sterke kapitaalpositie; Totale kapitaalratio (TCR): 18,8%; kernkapitaalratio (CET-1) 18,7%
 • Leverage ratio: 8,8% (2019: 8,5%)
 • Rendement op eigen vermogen: 2,3% (2019: 3,4%)
 • Aantal klanten: 728.056 (2019: 721.039)
 • Aantal medewerkers: 1.592 (2019: 1.493)

Zeist (Nederland), Brussel. 18 maart 2021.

Peter Blom, voorzitter van de Raad van Bestuur van Triodos Bank: “In een jaar van uitzonderlijke wereldwijde ontwrichting heeft Triodos Bank een positieve impact en solide groei kunnen realiseren. Zowel onze kredietportefeuille als onze vermogensbeheer­activiteiten droegen bij aan deze groei. Op korte termijn hebben we te maken met de economische uitdagingen in verband met COVID-19, maar we zijn ervan overtuigd dat de sectoren die we financieren op middellange en lange termijn goed gepositioneerd zijn om bij te dragen aan een reset van de economie. Een reset die zal leiden tot een economie die duurzamer en sociaal inclusiever is. Veel van onze klanten en de bedrijven die we financieren lopen voorop in een snel veranderend economisch paradigma en Triodos zal hen ondersteunen bij het realiseren van deze ambitie.”

Bankactiviteiten

In 2020 nam de kredietverlening aan duurzame bedrijven en projecten toe met 12% (2019: 11%), ondanks uitdagende wereldwijde economische omstandigheden als gevolg van de COVID-19 pandemie. De portefeuille woninghypotheken is met 39% gestegen ten opzichte van een stijging van 31% vorig jaar.

De totale leningenportefeuille, als percentage van het totale bedrag aan toevertrouwde middelen, bedroeg ​​eind 2020 78% (2019: 77%).

De totale waarderingsverliezen op financiële instrumenten (leningen en effecten) bedroegen  EUR 24,2 miljoen (2019: EUR 3,7 miljoen). Deze waarderingsverliezen vertegenwoordigen 0,27% van de gemiddelde kredietportefeuille (2019: 0,05%). Deze relatief hoge ratio aan waarderingsverliezen wordt voornamelijk veroorzaakt door toevoeging aan de fase 1 en fase 2 van de Expected Credit Losses (ECL)-voorzieningen als gevolg van de neerwaartse aanpassingen van schattingen door management naast verslechterde macro-economische parameters veroorzaakt door de COVID-19-pandemie. De hieruit resulterende toename van de ECL voorziening had een aanzienlijke impact op de nettowinst over het jaar 2020.

De bedrijfslasten stegen gedurende het jaar met 5% tot EUR 245 miljoen (2019: EUR 234 miljoen). Ondanks dat er gedurende het jaar kostenbesparingen zijn gerealiseerd en de personeelskosten vrijwel constant zijn gehouden, stegen de bedrijfslasten als gevolg van kosten van wettelijk toezicht en compliance (bijv. KYC en anti-witwasactiviteiten). Een eenmalige afwaarderingslast van EUR 5 miljoen werd genomen op de kantoorgebouwen in Zeist, als gevolg van de beslissing om deze kantoren te verkopen en alle Nederlandse activiteiten te centraliseren in het kantoorgebouw op De Reehorst in Driebergen.

De verhouding tussen bedrijfslasten en baten bleef stabiel op 80% (2019: 80%). Het verbeteren van onze efficiëntie blijft een belangrijk aandachtspunt voor de bank.

Triodos Bank behaalde een nettowinst van EUR 27,2 miljoen, een daling van 30% (2019: EUR 39,0 miljoen). Deze 30% lagere winst in vergelijking met 2019 werd voornamelijk veroorzaakt door de totale waarderingsverliezen op financiële instrumenten (leningen en effecten) in 2020 van EUR 24,2 miljoen (2019: EUR 3,7 miljoen). Deze waarderingsverliezen werden grotendeels veroorzaakt door de verslechtering van de macro-economische parameters als gevolg van de COVID-19-crisis die van grote invloed waren op het ECL berekeningsmodel. Triodos Bank behaalde in 2020 een positief rendement op het eigen vermogen van 2,3% (2019: 3,4%).

Triodos Beleggingsfondsen

De COVID-19-pandemie en de steunmaatregelen die overal ter wereld zijn genomen, hebben geleid tot verstoringen van de grondstoffenmarkten, de wereldhandel, de toeleveringsketens en het toerisme, wat uiteindelijk heeft geleid tot een economische neergang.

De Triodos Beleggingsfondsen waren minder gevoelig voor de neerwaartse waardering van de sectoren die het meest door de pandemie werden getroffen, zoals de olie- en gasindustrie en de luchtvaart, aangezien deze sectoren zijn uitgesloten van beleggingen vanwege de beleggingsaanpak van Triodos.

Als gevolg van de mitigerende maatregelen en het aanhoudende vertrouwen onder haar beleggers, kon Triodos Investment Management een algehele groei van het beheerd vermogen met 10% (2019: 18%) realiseren tot EUR 5,4 miljard. De netto-instroom van middelen was 8%. De beleggingsfondsen stegen gemiddeld genomen met 3% in waarde als gevolg van beursbewegingen in 2020.

Details over de prestaties van de individuele fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen van Triodos Bank steeg met EUR 7 miljoen tot EUR 1.208 miljoen per eind december 2020 (2019: 1.201 miljoen). Deze toename omvat zowel netto nieuw kapitaal door groei van het aantal uitstaande certificaten als ingehouden nettowinst. De groei van het eigen vermogen in combinatie met de implementatie van nieuwe regelgeving met betrekking tot kapitaalvereisten resulteerde in een sterke kapitaalbasis per eind december 2020, voldoende om te voldoen aan de door de prudentiële toezichthouder gestelde kapitaaleisen.

Eind 2020 bedroeg de Total Capital Ratio (TCR) 18,8% (2019: 17,9%) en de Common Equity Tier-1 (CET-1) ratio 18,7% (2019: 17,9%). In 2020 heeft Triodos Bank in het Verenigd Koninkrijk Tier 2-kapitaal uitgegeven voor een bedrag van EUR 6,4 miljoen.

Op 5 januari 2021 werd de handel in Certificaten van Aandelen (Certificaten) opgeschort, omdat zich een handelspatroon ontwikkelde waarbij de beschikbare ruimte voor Triodos Bank om de Certificaten terug te kopen op korte termijn waarschijnlijk in toenemende mate zou worden benut. De beschikbare ruimte voor inkoop is door prudentiële regelgeving beperkt tot 3% van het CET-1-kapitaal van de bank. Triodos Bank zal de situatie nauwlettend volgen om te zien of evenwichtige handel weer mogelijk wordt geacht en de opschorting kan worden opgeheven. Tegelijkertijd worden alternatieven onderzocht met als doel een structurele verbetering te realiseren voor de huidige beperkte verhandelbaarheid van de Certificaten.

Het aantal certificaathouders ultimo 2020 bedroeg 43.614 (2019: 44.401).

Externe rating

Fitch Ratings (Fitch) kondigde op 16 februari 2021 aan dat het Triodos Bank een Long-Term Issuer Default-rating heeft toegekend van ‘BBB’ met stabiele vooruitzichten en een levensvatbaarheidsclassificatie van ‘bbb’. De ratinganalyse van Fitch werd uitgevoerd op verzoek van Triodos Bank. De rating geeft Triodos Bank een betere positie op de financiële markten als dat nodig mocht zijn. Het zal de toegang tot institutionele schuldfinanciering verbeteren en mogelijk de financieringskosten verlagen.

Triodos Bank België

In de aanhoudende context van de zeer lage rente op de financiële markten en de extra operationele kosten (als gevolg van de toenemende regulering) heeft Triodos Bank België in oktober 2020 de spaarrente naar 0 procent gebracht door over te stappen naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen: de Triodos Impact Savings en de Triodos Impact Savings Junior. Het overgrote deel van de Triodos-spaarders bevestigden – ook na die aankondiging - hun keuze voor duurzaam en transparant sparen en bleven met hun spaargeld bij Triodos Bank. Voor 7 procent van de spaarrekeningen (5 procent in volume) kozen klanten voor de transfer van hun spaargeld naar een rekening bij een andere bank. Het totaal volume aan spaargeld bedroeg eind 2020 EUR 2,1 miljard  (-2 procent tegenover een toename in 2019 van 11,6 procent). Het aantal klanten in België bedroeg 82.000 in totaal (2019: 83.000).

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank België: “Triodos Bank realiseert al 41 jaar – meer dan 25 jaar in België - succesvol haar missie als duurzame bank door steeds een evenwichtige balans aan te houden tussen impact, risico en rendement. Met dit als leidraad heeft Triodos Bank België zich sterk en veerkrachtig getoond in 2020. Ook onze medewerkers hebben zich maximaal ingezet om Triodos-klanten van op afstand van dienst te zijn, in het bijzonder kredietklanten die door een terugval van hun inkomsten door de Covid-19 pandemie, uitstel van terugbetaling op hun lopende kredieten nodig hadden.”

Onder de professionele kredietklanten heeft ongeveer 15 procent van de klanten betalingsuitstel gekregen. Voor klanten in de meest getroffen sectoren kan het betalingsuitstel inmiddels oplopen tot vijftien maanden terugbetaling in kapitaal. Ook particuliere klanten die uitstel nodig hadden voor hun hypothecair woonkrediet, werden op die manier geholpen.

De duurzame kredieten bleven netto op hetzelfde niveau als in 2019: 1,8 miljard euro (in 2019 bedroeg de netto groei 5,3 procent). Bij kredieten aan professionele klanten was er netto een lichte afname. Woonkredieten voor energiezuinig bouwen en verbouwen groeiden met 7,8 procent (14,8 procent in 2019) en vertegenwoordigen 18 procent van de kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief. 

Einde 2020 heeft de bank haar tarieven verruimd zodat ook verbouwingswerken met bijvoorbeeld ecologische materialen of met het oog op verhuur via een sociaal verhuurkantoor of de aanleg van een moestuin of boomgaard meetellen in de berekening van een tariefkorting voor het woonkrediet.

Triodos Bank financiert alleen projecten die voor een positieve verandering in de samenleving zorgen. Het H20-project in Verviers is hier een mooi voorbeeld van. Daar bouwt Invest & Corporate aan 34 energiezuinige appartementen op de site van een voormalig pakhuis. De onderneming is gespecialiseerd in de ontwikkeling van erfgoedprojecten en houdt hierbij steeds rekening met de geschiedenis van het pand. In de sector duurzame energie is er het innovatieve project EStor-Lux, een Belgisch publiek-privaat partnerschap dat een technisch-economisch model voor grootschalige elektriciteitsopslag ontwikkelde. In de gezondheidssector heeft de bank vorig jaar dan weer een krediet verleend aan De Kompanie Invest, een privaat initiatief van ouders, die in Mortsel een kleinschalige woon-en zorggelegenheid met vijftien studio’s voor personen met een beperking inrichtte.  Via www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet toont de bank alle projecten die ze financiert.

Vermogensbeheer aangeboden door Triodos Bank België nam toe met 36,7 procent en de impactfondsen groeiden met 24,5 procent. (In 2019 werd er een groei van respectievelijk 38,2 procent en 43,4 procent opgetekend.) Met haar impactfondsen en vermogensbeheer vervult Triodos een voortrekkersrol in duurzaam beleggen. De aanpak selecteert namelijk systematisch ondernemingen waar de positieve sociale en/of milieu impact integraal deel uitmaakt van het product of de dienst die het bedrijf creëert. Alle Triodos fondsen beschikbaar voor beleggers zijn bovendien onder de nieuwe EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) regelgeving als ‘Artikel 9 beleggingsproducten’ gekwalificeerd. Dat is een kwalificatie voorbehouden voor producten die specifiek gericht zijn op het bereiken van een duurzaamheidsdoelstelling.  

Triodos Bank in 2021

Een belangrijk aandachtspunt voor Triodos Bank is het aanpakken van de strategische uitdaging die wordt geboden door de opschorting van de handel in de Certificaten van Aandelen (“Certificaten”), en de impact die dit heeft op onze Certificaathouders en op onze bredere kapitaalstrategie.

Triodos Bank verwacht haar provisie-inkomsten in de loop van de tijd te laten groeien door zowel de activiteiten van Triodos Investment Management als de op vergoedingen gebaseerde bankactiviteiten uit te breiden. Triodos Bank heeft de ambitie om haar bankbalans bescheiden te laten groeien, met behoud van een stabiele verhouding tussen leningen en deposito's. Beide zullen onze positieve impact vergroten en bijdragen aan een redelijk rendement met behoud van een over het algemeen bescheiden risicobereidheid.

Externe ontwikkelingen kunnen van invloed zijn op het vermogen om schaal en winst te laten groeien. Triodos Bank zal op deze ontwikkelingen inspelen en de kansen die zich aandienen proactief aangrijpen. Het vervullen van de missie van de bank met behoud van een gezond niveau van risico en rendement blijft essentieel.

De kapitaal- en liquiditeitspositie van Triodos Bank zal naar verwachting robuust en veerkrachtig blijven, in lijn met interne doelstellingen en ruim boven de wettelijke minimumvereisten.

De geografische spreiding van de kredietportefeuille draagt ​​bij aan een gematigd risicoprofiel van de activa en vermindert daardoor de volatiliteit van de winst. Aangezien de COVID-19-pandemie aanhoudt en de economische ontwikkelingen onzeker zullen blijven, kan de opbouw van de ECL-voorziening doorgaan gedurende het jaar 2021, in overeenstemming met de IFRS-vereisten.

Op korte termijn zullen de zakelijke klanten van Triodos Bank met economische uitdagingen worden geconfronteerd, vooral als COVID-19-gerelateerde steunregelingen van de overheid aflopen. Triodos Bank is echter van mening dat haar klanten op de middellange en lange termijn goed gepositioneerd zijn om deel uit te maken van het economische herstel - duurzamer en sociaal inclusiever - dat naar verwachting zal ontstaan.

Dividend

Het dividendbeleid van Triodos Bank is om - onder normale omstandigheden - aan certificaathouders een eerlijk deel van de gerealiseerde winst uit te keren. Gezien de nog steeds voortdurende COVID-19-pandemie heeft de Europese Centrale Bank (ECB) in december vorig jaar nieuwe richtlijnen voor de winstverdeling gepubliceerd, waarbij een maximale uitbetalingsratio van 15% van de gecombineerde winst van 2019 en 2020 werd vastgesteld.

In lijn met deze nieuwe richtlijnen van de ECB en DNB stelt Triodos Bank een dividend voor van EUR 0,65 per aandeel (2019: EUR 0,00).

Belangrijke data voor aandeelhouders en certificaathouders:

 • Publicatie van het jaarverslag 2020: 18 maart 2021
 • Algemene Vergadering: 21 mei 2021
 • Ex-dividend datum: 25 mei 2021
 • Dividenduitkering: 28 mei 2021

 

Over Triodos Bank

Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.

Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.

Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.

Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten.Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com