Verdere versterking van onze organisatie om onze missie te kunnen blijven realiseren.

De impact van Triodos Bank in het kort:

 • Triodos Bank is een van de eerste banken ter wereld die de Net-Zero Banking Alliance ondertekent, en zich engageert om de operationele en toerekenbare emissies uit de portefeuille naar netto-nul te brengen in 2050 of eerder.
 • Alle fondsen van Triodos Investment Management zijn aangemerkt als artikel 9-producten onder de nieuwe Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).
 • De hypotheken van Triodos Bank, aangeboden in Nederland, België en Spanje, hebben het Europese Energiezuinig Hypotheeklabel (EEML) ontvangen.
 • Triodos Bank heeft een garantieovereenkomst getekend met het Europees Investeringsfonds (EIF), waardoor de bank de komende twee jaar tot EUR 200 miljoen aan leningen kan verstrekken aan ondernemers in de creatieve en culturele sector.
 • Triodos Bank staat voor het zesde jaar op rij bovenaan de ranglijst van de meeste deals voor schone energie die door een bank zijn gesloten, na financiering van meer dan USD 433 miljoen in 2020.

Financiële kerncijfers:

 • Totaal beheerd vermogen groeide met 12,3% tot EUR 22,7 miljard
 • Fondsen onder beheer toegenomen met 12,6% tot EUR 7,2 miljard
 • Toevertrouwde middelen stegen met 7,5% tot EUR 12,6 miljard
 • Het balanstotaal is met 12,2% gegroeid tot EUR 15,6 miljard
 • Duurzame leningen behaalden een groei van 6,9% met een goed gespreide portefeuille in heel Europa
 • Netto vrijval van de ECL-voorziening met EUR 1,2 miljoen (juni 2020: netto toevoeging van EUR 12,6 miljoen)
 • Nettowinst van EUR 27,7 miljoen (eerste halfjaar 2020: EUR 5,7 miljoen)
 • Sterke kapitaalpositie (CET-1 ratio 18,6% en TCR 18,7%)

Strategische prioriteiten:

 • Evaluatie van opties om onze kapitaalbasis te verstevigen en te diversifiëren
 • Sterke kandidaten voordragen voor de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en het Bestuur van SAAT.
 • Verdere verbetering van de financiële prestaties om het evenwicht tussen impact en financiële resultaten te optimaliseren

Zeist (Nederland) - Brussel, 19 augustus 2021.

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank: “Onze goede resultaten onderstrepen de relevantie van onze missie, die zicht richt op het creëren van een positieve ontwikkeling in de samenleving door bewust met geld om te gaan. De resultaten tonen de robuustheid aan van de sectoren die we financieren.

Om ervoor te zorgen dat we verandering kunnen blijven financieren, zullen we in de toekomst onze toegang tot nieuw kapitaal en de noodzakelijke diversificatie van onze kapitaalbasis op de lange termijn moeten aanpakken. Daarnaast moeten we komen tot een duurzame en langetermijnoplossing voor de verhandelbaarheid van onze Certificaten. Tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 september zullen we een gedetailleerde update geven van de strategische overwegingen die we bekijken voor deze geïntegreerde weg vooruit. Een beslissing zal op zijn vroegst voor het einde van het jaar worden genomen. Een heropening van de handel in Certificaten dit jaar wordt dan ook niet verwacht.

Terwijl ik erken dat de voortdurende opschorting van de handel in onze Certificaten onwelkom is voor een aantal van onze investeerders, zijn we vastbesloten ervoor te zorgen dat de uitkomst van de huidige beoordeling en de voortdurende verbetering van de financiële elementen van onze prestaties Triodos Bank en al haar stakeholders een solide basis bieden om onze missie voort te zetten.”

Bankactiviteiten

In de eerste halfjaar van 2021 heeft Triodos Bank haar duurzame kredietverlening met 6,9% verhoogd (eerste halfjaar 2020: 4,6%). De portefeuille woninghypotheken groeide met 14,4% tot EUR 3,1 miljard, vergeleken met een stijging van 13,8% in dezelfde periode vorig jaar.

Gesteund door het herstel van de economie, bedraagt de netto vrijval van de voorziening voor verwachte kredietverliezen (“ECL”) in het eerste halfjaar EUR 1,2 miljoen, vergeleken met een netto toevoeging aan de ECL voorziening van EUR 12,6 miljoen in dezelfde periode in 2020.

Triodos Beleggingsfondsen

In de eerste helft van 2021 heeft Triodos Investment Management een groei van het beheerd vermogen van 11% weten te realiseren tot EUR 6,1 miljard (eind 2020: EUR 5,4 miljard).
Details over de prestaties van de fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Triodos Bank België

De portefeuille duurzame kredieten van Triodos Bank in België bedroeg in de eerste jaarhelft van 2021 EUR 1.817 miljoen en bleef zodoende stabiel ten opzichte van einde 2020. (Einde 2020: EUR 1.815 miljoen). Ook tijdens de eerste jaarhelft heeft de bank haar kredietcapaciteit vooral ingezet om klanten die moeilijkheden ondervonden als gevolg van de Covid-19 pandemie, te ondersteunen. De context van lage rente en hoge concurrentie die de Belgische kredietmarkt kenmerkt, bleef ongewijzigd.

Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank in België: “Ook binnen dat kader heeft de bank innoverende projecten gefinancierd en opmerkelijke initiatieven in kredietverlening genomen, telkens met de missie van Triodos Bank voor ogen: met geld positieve veranderingen in de samenleving mogelijk maken. Via www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet toont de bank alle projecten die ze financiert.”

In de sector duurzame energie bijvoorbeeld financiert Triodos Bank met een krediet aan Ducoop het ultramoderne energie-efficiëntiesysteem in een van de grootste vastgoedprojecten van Gent. Een ander opmerkelijk voorbeeld is Fondation Volta een private stichting in de vorm van een Community Land Trust (CLT) model. Triodos Bank financiert hier de aankoop van een voormalige industriële site in het zuiden van Brussel (Elsene). Na het verkrijgen van de bouwvergunning wordt de site omgebouwd tot een gemengd residentieel/professioneel project volgens het CLT-model.  In de cultuursector kondigde de bank op 1 juni een samenwerking aan met het Europees Investeringsfonds (EIF) waardoor de bank extra kredieten kan verlenen aan de culturele en creatieve sector - waaronder 50 miljoen euro voor cultuurprojecten in België. 

De bank verleent ook kredieten aan particuliere klanten voor de aankoop, bouw of verbouwing van hun woning. Zij vertegenwoordigen een vijfde van de totale kredietportefeuille. Hierbij geldt voor alle woonkredieten: hoe energiezuiniger het project, hoe gunstiger het tarief. Triodos Bank is de eerste bank in België die de rente van een woonkrediet koppelt aan de energie-efficiëntie van de woning. Triodos woonkredieten dragen trouwens het Energy Efficient Mortgage Label (EEML), zo meldde de bank begin juli van dit jaar. In dezelfde lijn is de bank begin van dit jaar mee gestapt in het initiatief Renteloos renovatiekrediet van de Vlaamse Overheid. Ook voor cohousingprojecten past Triodos Bank een gunstiger tarief toe. De bank financierde in eerste jaarhelft 2020 18 nieuwe cohousingprojecten in ons land.

Het totaal volume aan deposito’s bedroeg aan het einde van de eerste jaarhelft EUR 2.084 miljoen (einde 2020: EUR 2.082 miljoen) en blijft daarmee op hetzelfde niveau als in 2020, het jaar waarin de bank de spaarrente naar 0 procent bracht door over te stappen naar niet-gereglementeerde spaarrekeningen. 

Triodos Duurzaam vermogensbeheer groeide met 26% en de impactfondsen groeiden met 21%. De sterke groeicijfers vertalen zowel de groei in belegd kapitaal als de gestegen beurskoersen tijdens de eerste jaarhelft.

Het aantal Triodos klanten in België bleef stabiel en bedroeg 82.000 in totaal (2020: 82.000).

Financiële resultaten

Het totale vermogen onder beheer van Triodos Bank steeg in de eerste zes maanden van 2021 met EUR 2.488 miljoen tot EUR 22,7 miljard, gedreven door een stijging van het balanstotaal met EUR 1.689 miljoen tot EUR 15,6 miljard en door de groei van de fondsen onder beheer met EUR 799 miljoen tot EUR 7,2 miljard.

De totale inkomsten van EUR 165,9 miljoen zijn aanzienlijk hoger dan in dezelfde periode vorig jaar (eerste halfjaar 2020: EUR 143,6 miljoen). De netto rentebaten verbeterden van EUR 92,0 miljoen naar EUR 106,7 miljoen als gevolg van een groei in hoger renderende kredieten. Verder resulteerde de deelname aan de TLTRO-tenders III.5 en III.7 in 2021 in een additionele opbrengst van EUR 5,8 miljoen.

De totale bedrijfslasten (exclusief waarderingsverliezen op financiële instrumenten (leningen en effecten) stegen in de eerste zes maanden van 2021 tot EUR 131,4 miljoen (eerste halfjaar 2020: EUR 123,8 miljoen). Deze kostenstijging was voornamelijk het gevolg van extra uitgaven voor medewerkers in verband met maatregelen op het gebied van compliance en antiwitwaspraktijken (AML) en regelgevingskosten als gevolg van de stijgende bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS), gerelateerd aan het toegenomen volume aan toevertrouwde middelen in de eerste helft van het jaar.

De bank rapporteert een Cost-Income-Ratio van 79% per eind juni 2021 (eind juni 2020: 86%). Deze verbetering van de ratio werd ondersteund door hogere inkomsten en de extra inkomsten uit TLTRO.

De goede prestatie van de bank resulteerde in een nettowinst van EUR 27,7 miljoen in de eerste zes maanden van het jaar 2021, wat aanzienlijk hoger is dan in dezelfde periode in 2020 (EUR 5,7 miljoen).

Kapitaal- en liquiditeitspositie

De CET-1-ratio van 18,6% (eind 2020: 18,7%) en TCR van 18,7% (eind 2020: 18,8%) blijven ruim boven de wettelijke vereisten en onze interne minimumdoelstellingen.
De Liquidity Coverage Ratio (LCR) steeg tot 242% per eind juni 2021 (eind 2020: 232%), wat ruim boven de wettelijke vereisten ligt.

Bewuste groei van de activa terwijl het kernkapitaal van de bank nagenoeg stabiel bleef, resulteerde in een kleine daling van de leverage ratio van 8,8% eind 2020 naar 8,6%.

Leiderschap transitie

Vandaag heeft de Raad van Commissarissen kandidaten voorgedragen voor zowel de functie van Chief Operating Officer als de functie van Chief Commercial Officer, beide rollen zijn momenteel vacant in de Raad van Bestuur. De kandidaten zullen worden voorgesteld op de komende Buitengewone Algemene Vergadering, die gepland staat op 28 september 2021. Meer details zijn te vinden op triodos.com/agm en in het afzonderlijke persbericht dat vandaag is gepubliceerd op triodos.com/newsroom.

Triodos in de 2e helft van het jaar

Een belangrijk aandachtspunt voor Triodos Bank is het aanpakken van de uitdaging van de opschorting van de handel in de Certificaten van gewone aandelen (“certificaten”) binnen het bredere perspectief van de kapitaalstrategie en de lopende werkzaamheden ter verbetering van de algehele financiële prestaties en kostenefficiëntie .

Het vervullen van de missie van de bank met behoud van een gezond risico en rendement blijft essentieel, zeker nu we nog te maken kunnen krijgen met de directe en indirecte gevolgen van de COVID-19 pandemie. In dat kader zou de opbouw van de voorziening voor verwachte kredietverliezen (ECL) in de rest van 2021 kunnen worden hervat, in overeenstemming met de IFRS-vereisten. De verwachting is echter dat er een verschuiving in de opbouw van ECL-voorzieningen zal plaatsvinden waarbij de voorzieningen in fase 3 (defaults) zal toenemen tegenover een vrijval in fase 1 en 2.

De kapitaal- en liquiditeitspositie van Triodos Bank is goed in lijn met de interne doelstellingen en ruim boven de wettelijke minimumvereisten. In de tweede helft van het jaar verwacht Triodos Bank richtlijnen van de toezichthouder over de nieuwe MREL-kapitaalvereiste, die voortvloeien uit de implementatie van de richtlijnen voor kapitaalreserves die zijn opgesteld door de Europese Bankautoriteit (EBA) voor banken in de eurozone. Dit kan leiden tot extra kapitaalsvereisten en financieringskosten.

De prestaties in de eerste zes maanden bieden een solide basis voor de rest van 2021. We blijven vasthouden aan ons dividendbeleid, dat er onder normale omstandigheden op gericht is om aan certificaathouders een redelijk deel van de gerealiseerde winst uit te keren. Voor het volledige jaar 2021 zijn we van plan terug te keren naar ons lange termijn dividendbeleid, onder voorbehoud van nieuwe richtlijnen van de toezichthouder.

Triodos verwacht meer impact te genereren en winstgevende groei te realiseren binnen een uitdagende renteomgeving en zal ervoor zorgen dat de bank kan voldoen aan de nog steeds toenemende wettelijke vereisten. Triodos Bank is ervan overtuigd dat het in staat zal zijn om haar voortrekkersrol op het gebied van 'Change Finance' te vervullen en klanten te helpen de positieve verandering teweeg te brengen die de wereldwijde uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vereisen.