Triodos Bank levert solide prestaties 

 • Triodos Bank lanceert de allereerste biobased hypotheek in Nederland, waarbij huiseigenaren worden gestimuleerd ecologische bouwmaterialen te gebruiken en een lagere rente wordt geboden voor biobased woningen
 • Triodos Investment Management heeft het Triodos Future Generations Fund gelanceerd, een thematisch fonds gericht op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen wereldwijd 
 • Triodos Bank realiseerde een nettowinst van EUR 18,8 miljoen over het eerste half jaar van 2022, ten opzichte van EUR 27,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Dit is het gevolg van:
  • hogere inkomsten ten bedrage van EUR 174,4 miljoen (+5% ten opzichte van het eerste halfjaar 2021)
  • Lagere voorziening voor financiële instrumenten resulterend in een opbrengst van EUR 1,9 miljoen (EUR 1,2 miljoen opbrengst in de eerste halfjaar 2021)
  • eenmalige kosten voor de aangekondigde reorganisatievoorziening (EUR 6,0 miljoen), evenals de externe kosten voor juridische procedures met betrekking tot de certificaten van aandelen en de externe kosten voor de voorgenomen overstap naar een notering op een Multilateral Trading Facility platform – MTF (EUR 1,3 miljoen)
 • De nettowinst exclusief de bovengenoemde eenmalige kosten bedraagt EUR 24,2 miljoen (eerste halfjaar 2021: EUR 27,7 miljoen). Dit resulteert in een aangepaste RoE op jaarbasis van 3,9% voor die periode en aangepaste Cost-Income-Ratio ratio van 83%
 • Triodos Bank’s Total Capital Ratio (TCR) steeg van 21,3% in december 2021 naar 21,4% in juni 2022. De CET-1 ratio van 17,6% per einde juni 2022 (december 2021: 17,5%) is in lijn met de verwachtingen en ruim boven de interne minimumdoelstellingen
 • Triodos Bank ligt goed op schema om in het eerste halfjaar van 2023 een oplossing te bieden voor de verhandelbaarheid van haar certificaten van aandelen. De bank Captin B.V. (Captin) aangewezen om het platform voor de Multilateral Trading Facility (MTF) in te richten. 

Driebergen (Nederland) – Brussel, 18 augustus 2022

Jeroen Rijpkema, voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO van Triodos Bank: “De eerste 6 maanden van 2022 werden beïnvloed door uitdagende geopolitieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Triodos Bank heeft bevredigende financiële resultaten geboekt en haar solide financiële positie veiliggesteld. De lancering van de allereerste biobased hypotheek bevestigt opnieuw onze voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid en onze bijzondere positie als missie gedreven bank. Het realiseren van een oplossing voor de opgeschorte handel in onze certificaten van aandelen blijft een belangrijke prioriteit voor Triodos Bank. De aanstelling van Captin als MTF-platformprovider is een belangrijke stap op weg naar de notering van onze certificaten op een MTF, die nog steeds gepland is voor het tweede kwartaal van 2023.”

Bankactiviteiten

In het eerste halfjaar van 2022 is de kredietportefeuille van Triodos Bank gegroeid met 3%, (eerste halfjaar 2021: 6%) tot EUR 10,5 miljard. Daaronder valt ook de portefeuille woninghypotheken, die toegenomen is met 16% tot EUR 4,2 miljard, ten opzichte van een groei van 14% in dezelfde periode vorig jaar. 

Ondanks de economische onzekerheden over de huidige toegenomen inflatie en de onzekere economische vooruitzichten heeft Triodos Bank het kredietrisico actief beheerd, hetgeen resulteert in een netto vrijval van de voorziening voor verwachte kredietverliezen (“ECL”) in het eerste halfjaar. Deze netto vrijval resulteerde in een opbrengst van EUR 1,9 miljoen (eerste halfjaar 2021: opbrengst van EUR 1,2 miljoen). De netto vrijval van de ECL is hoofdzakelijk het resultaat van gewijzigde schattingen in de parameters van het ECL model gegeven de huidige economische situatie en vooruitzichten.  

Triodos Bank België

Met het geld dat spaarders en beleggers toevertrouwen aan Triodos Bank, financiert de bank enkel positieve veranderingen in de samenleving. Via www.triodos.be/nl/zie-wat-uw-geld-doet toont de bank transparant alle projecten die ze financiert. Nieuw sinds einde juni is dat Triodos spaarders in hun mobile banking app heel precies zien hoe groot hun impact is in functie van het gespaarde bedrag. Thomas Van Craen, directeur Triodos Bank in België: “Duurzaam sparen maken we concreter dan ooit: met bijvoorbeeld 100.000 euro op je spaarrekening zie je dat je 10,8 MWh groene stroom hebt opgewekt en het equivalent van 3960 kg CO2-uitstoot vermeden hebt. Het maakt je als spaarder nog meer bewust van de veranderkracht van geld.”

Het balanstotaal van Triodos Bank België bedroeg in de eerste jaarhelft 2022 EUR 2.645 miljoen en blijft zodoende stabiel ten opzichte van einde 2021 (2021: EUR 2.618 miljoen).

De portefeuille duurzame kredieten bedroeg in de eerste jaarhelft EUR 1.808 miljoen, quasi hetzelfde niveau ten opzichte van einde 2021 (2021: EUR 1.826 miljoen). De zeer lage rentevergoeding in de Belgische kredietmarkt zet de bank aan tot een grotere selectiviteit in duurzame kredietverlening. Een jaar geleden (1/6/2021) kondigde de bank een samenwerking aan met het Europees Investeringsfonds (EIF) waardoor de bank extra kredieten kan verlenen aan de culturele en creatieve sector.  In België heeft de bank sindsdien 47 kredieten met EIF-garantie toegekend, onder andere voor filmproducties. 

De bank verleent ook hypotheekkredieten aan particuliere klanten voor de aankoop, bouw of verbouwing van hun woning. Zij vertegenwoordigen bijna een vierde van de totale kredietportefeuille. Hierbij geldt: hoe energiezuiniger het project bij bouw, aankoop of na renovatie, hoe gunstiger het tarief. Ook het gebruik van natuurlijke en ecologische bouwmaterialen of het sociaal inclusieve karakter van een woningproject geven recht op een korting

Triodos Bank ‘financiert’ de kredieten aan projecten met het spaargeld dat klanten haar toevertrouwen. Het totaal volume aan deposito’s bedroeg aan het einde van de eerste jaarhelft EUR 2.130 miljoen, een lichte stijging ten opzichte van einde 2021 (2021: EUR 2.094 miljoen). De bank heeft haar klanten onlangs geïnformeerd vanaf 1 september 2022 geen negatieve rente meer toe te passen op de rekeningen van particulieren en professionelen. Sinds oktober 2020 rekende Triodos Bank een rentevoet van -0,5% op bedragen boven 500.000 euro aan. Die wordt dus naar 0% gebracht. De beslissing volgde op de ontwikkelingen van de rentetarieven op de financiële markten. 

De daling van de beurskoersen tijdens de eerste jaarhelft vertaalde zich in de volumes van de fondsen in beheer: -15,7% voor Triodos Duurzaam vermogensbeheer en -9,6% voor de impactfondsen. Triodos breidde in die periode haar fondsenaanbod uit met een nieuw beleggingsfonds. Alle fondsen in het aanbod hebben duurzame beleggingen tot doel zoals beschreven in artikel 9 van de SFDR.

Het aantal Triodos klanten bleef stabiel en bedroeg 83.000 in totaal (2021: 83.000). Er werken in België 166 medewerkers.

Triodos Beleggingsfondsen 

In het eerste halfjaar van 2022 is het door Triodos Investment Management beheerde vermogen verminderd met 10% tot EUR 5,7 miljard (eind 2021: EUR 6,4 miljard). Dit was het gevolg van de daling van de beurskoersen met 9% en een netto-kapitaaluitstroom van EUR 105 miljoen ten opzichte van eind 2021. Daarnaast lanceerde Triodos Investment Management het Triodos Future Generations Fonds, een thematisch fonds gericht op het verbeteren van het welzijn en de ontwikkeling van kinderen over de hele wereld. Details over de prestaties van de fondsen zijn te vinden op: www.triodos-im.com.

Financiële resultaten

In het eerste halfjaar van 2022 is het balanstotaal van Triodos Bank gegroeid en zijn de fondsen onder beheer gedaald. Dit resulteerde in een minimale afname van het totale vermogen onder beheer van EUR 334 miljoen (-1%) in het eerste halfjaar van 2022 tot EUR 23,8 miljard (eind 2021: EUR 24,2 miljard). De onderliggende trend is positief en toont een toename van het balanstotaal van EUR 452 miljoen (+3%) tot EUR 17,0 miljard (eind 2021: EUR 16,5 miljard). De Russische invasie van Oekraïne had echter grote gevolgen voor de financiële markten en resulteerde in een daling van de aandelenkoersen, een lagere instroom van fondsen onder beheer en in sommige gevallen zelfs een uitstroom van fondsen. De fondsen onder beheer daalden met 10% tot EUR 6,9 miljard (eind 2021: EUR 7,7 miljard).

De totale opbrengsten stegen tot EUR 174,4 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 (eerste halfjaar van 2021: EUR 165,9 miljoen), dankzij de groei in kredietverlening en ondanks de afname van de fondsen onder beheer. 

De totale bedrijfslasten (exclusief waardeverminderingen op leningen) stegen met EUR 20,7 miljoen tot EUR 152,1 miljoen in het eerste halfjaar van 2022 (eerste halfjaar van 2021: EUR 131,4 miljoen). Deze kostenstijging was voornamelijk het gevolg van extra personeelskosten in verband met maatregelen op het gebied van compliance en antiwitwaspraktijken (AML), de stijgende bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS), kosten gerelateerd aan de voorbereidingen voor de MTF-notering en de juridische kosten in verband met onze certificaten van aandelen, en de reorganisatievoorziening. Deze kosten beïnvloeden de mogelijkheid om op korte termijn de Cost-Income-Ratio (CIR) verder te verbeteren. De bank zal zich blijven richten op het realiseren van kostensynergieën en tegelijkertijd het hoofd blijven bieden aan de door de regelgeving opgelegde kosten.

Per eind juni 2022 bedroeg de CIR 87% (eerste halfjaar van 2021: 79%). De CIR, exclusief de reorganisatievoorziening en de eenmalige kosten gerelateerd aan de voorbereidingen voor de MTF-notering en de gerechtelijke procedures in verband met de certificaten van aandelen, bedraagt 83% (eerste halfjaar van 2021: 79%).

Triodos Bank behaalde een nettowinst van EUR 18,8 miljoen over de eerste zes maanden van 2022. De aangepaste nettowinst over de eerste zes maanden van 2022 bedroeg EUR 24,2 miljoen (eerste halfjaar 2021: EUR 27,7 miljoen). De aangepaste nettowinst is exclusief de reorganisatievoorziening (EUR 6.0 miljoen) en de kosten gerelateerd aan de MTF-notering en de gerechtelijke procedures in verband met de certificaten van aandelen (EUR 1,3 miljoen).

Kapitaal- en liquiditeitspositie

De CET-1 ratio van 17,6% (eind 2021: 17,5%) en TCR van 21,4% (eind 2021: 21.3%) blijven ruim boven de wettelijke vereisten en onze interne minimumdoelstellingen.
De Liquidity Coverage Ratio (LCR) blijft robuust op 224% per einde juni 2022 (eind 2021: 229%), wat ruim boven de wettelijke vereisten ligt.

De leverage ratio ligt eveneens ruim boven de wettelijke vereisten ondanks de daling van de leverage ratio tot 6,5% (eind 2021: 8.1%), wat voornamelijk het gevolg is van de beëindiging per 1 april 2022 van de tijdelijke toepassing van de CRR vrijstelling, waarbij tegoeden ondergebracht bij Centrale Banken waren uitgesloten van de leverage ratio. De CRR-vrijstelling was door de ECB ingevoerd in reactie op de COVID-19 pandemie.

MTF platform provider

Na een zorgvuldig selectieproces heeft Triodos Bank Captin aangesteld als aanbieder van de Multilaterale Handelsfaciliteit (Multilateral Trading Facility; MTF) voor de notering en verhandeling van de certificaten van aandelen in Triodos Bank. Zoals eerder aangekondigd zal het proces van notering, inclusief de voorbereidingen en het verkrijgen van (statutaire) goedkeuringen, naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 worden afgerond. De staat van dienst van Captin illustreert dat het financiële instrumenten, zoals de certificaten van aandelen in Triodos Bank, op een gereguleerd platform kan verhandelen. De mogelijkheid om de precieze opzet van het platform te definiëren en deze af te stemmen op de verwachtingen van de certificaathouders zal naar verwachting bijdragen aan een soepele overgang. Op dinsdag 11 oktober 2022 zal een Buitengewone Algemene Vergadering (BAVA) worden gehouden. Tijdens deze vergadering zal Triodos haar aandeelhouder, Stichting Administratiekantoor aandelen Triodos Bank (SAAT), formeel verzoeken om de notering van de Certificaten op het MTF-platform goed te keuren.

Leiderschap transitie

De Raad van Commissarissen is het wervingsproces voor een nieuwe CFO en een interim CRO gestart en zal de Algemene Vergadering te zijner tijd op de hoogte brengen van voorgenomen benoemingen.
De Raad van Commissarissen draagt Kristina Flügel voor als nieuw lid van de Raad van Commissarissen en zal de aandeelhouder vragen over deze voordracht te stemmen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op 11 oktober 2022.

Dividend

Triodos Bank heeft op 27 mei 2022 een cash dividend over het boekjaar 2021 uitgekeerd van EUR 1,80 per aandeel. De resterende winst over 2021 is toegewezen aan de winstreserve van de bank. Na de aankondiging op 1 augustus 2022 van de intrekking van het beperkte terugkoopprogramma van certificaten van aandelen kondigde Triodos Bank het voorstel aan om een buitengewoon dividend in cash uit te keren van EUR 1,01 (vóór dividendbelasting, indien van toepassing) per certificaat, tot een bedrag van EUR 14,4 miljoen. Dit bedrag is gelijk aan het kapitaal dat gereserveerd was voor het terugkoopprogramma en de solidariteitsregeling, die werden ingetrokken. Het voor dit programma gereserveerde bedrag zal dus worden terugbetaald aan de certificaathouders. Het voorstel tot uitkering van een buitengewoon dividend is onder voorbehoud van goedkeuring van de Buitengewone Algemene Vergadering, die gepland is op 11 oktober 2022.

Het bestuur van SAAT heeft de Raad van Bestuur tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 mei 2022 verzocht zich te beraden op het dividendbeleid en de mogelijkheid van een interim-dividend in de loop van dit boekjaar te onderzoeken. De Raad van Bestuur heeft gehoor gegeven aan deze oproep en heeft besloten een interim-dividend in cash van EUR 0,35 (vóór dividendbelasting, indien van toepassing) uit te keren. Het interim cash dividend zal tegelijk met het voorgestelde buitengewoon dividend van EUR 1,01 betaalbaar worden gesteld na de Buitengewone Algemene Vergadering van 11 oktober 2022, waar het geactualiseerde dividendbeleid en de in dit verband gemaakte overwegingen zullen worden meegedeeld.

Triodos Bank in 2022

Gezien de oorlog in Oekraïne, de aanhoudende wereldwijde impact van COVID-19, de hoge inflatie en de stijgende rentetarieven, zullen de geopolitieke en macro-economische ontwikkelingen van belang blijven voor de prestaties van Triodos Bank. De ECL-voorziening zal daarom later dit jaar mogelijk moeten worden aangepast in overeenstemming met de IFRS-vereisten.

Voor de tweede helft van 2022 verwacht Triodos Bank een beperkte groei van haar inkomstenbasis, gedreven door de ambitie om de balans van de bank bescheiden te laten groeien met behoud van een stabiele verhouding tussen leningen en spaartegoeden, en gedreven door het positieve effect van de afschaffing van de negatieve rentetarieven door de Europese Centrale Bank. De groei van de commissie-inkomsten zal worden beïnvloed door de impact die de ontwikkelingen op de financiële markten hebben op de activiteiten van Triodos Investment Management en de groei van de op commissie gebaseerde bancaire activiteiten. 

Triodos Bank zal zich blijven inspannen voor kostenbeheersing en zal de toenemende kostendruk als gevolg van factoren waarop zij geen directe invloed heeft, zoals inflatie, onvoorziene en stijgende bankheffingen en juridische kosten, alsmede de kosten in verband met de kapitaaltransitie, zo goed mogelijk blijven beheersen. 

In dit kader herhaalt Triodos Bank dat zij zich blijft inzetten voor de doelstellingen voor 2025, het verbeteren van de kostenefficiëntie richting een kosten/inkomsten doelstelling van minder dan 75% in 2025 en een rendement op het eigen vermogen van 4 - 6%.

De kapitaal- en liquiditeitspositie van Triodos Bank is in lijn met de interne streefratio's en ruim boven de wettelijke minimum vereisten. In de tweede helft van het jaar verwacht Triodos Bank richtlijnen te ontvangen van de toezichthouder over de nieuwe minimale kapitaalvereisten (MREL), die voortvloeien uit de implementatie van de richtlijnen inzake kapitaalreserves die door de Europese Bankautoriteit zijn vastgesteld voor banken in de eurozone. Dit kan resulteren in extra kapitaalsvereisten. 

 

Belangrijke data voor aandeelhouders en certificaathouders:

 • 11 oktober 2022: Buitengewone algemene vergadering en Vergadering van Certificaathouders

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken.
Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland, evenals beleggingsbeheeractiviteiten gevestigd in Nederland maar wereldwijd actief.
Triodos Bank is medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values - een netwerk van 60 toonaangevende duurzame banken. Gezamenlijk streven deze banken naar een substantiële groei van duurzaam bankieren en de impact daarvan in de reële economie.
Triodos Bank heeft een volledige banklicentie en is geregistreerd bij De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Triodos Bank is in België geregistreerd bij de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) op de lijst van buitenlandse kredietinstellingen die een bijkantoor in België hebben.

De meest recente bedrijfsinformatie is beschikbaar op de website van Triodos Bank N.V.: www.triodos.com

 

These materials are not for release, distribution, or publication, whether directly or indirectly and whether in whole or in part, in or into the United States or any other jurisdiction where to do so would constitute a violation of the relevant laws of such jurisdiction.
These materials are for information purposes only and are not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of Triodos Bank N.V. (the “Company” and such securities the "Securities") in the United States or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.
This announcement is not for publication or distribution, directly or indirectly, in or into the United States. This announcement is not an offer of Securities for sale into the United States (or to U.S. Persons, wherever located). The Securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. Persons, except pursuant to an applicable exemption from registration. The Company will not be registered in the United States as an investment company under the U.S. Investment Company Act of 1940. No public offering of Securities is being made in the United States.
In the United Kingdom, this document and any other materials in relation to the Securities is only being distributed to, and is only directed at, and any investment or investment activity to which this document relates is available only to, and will be engaged in only with, "qualified investors" within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (i) persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the Order); or (ii) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The Securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such Securities will be engaged in only with, relevant persons. Persons who are not relevant persons should not take any action on the basis of this document and should not act or rely on it. 
The Company has not authorised any offer to the public of Securities in any Member State of the European Economic Area. With respect to any Member State of the European Economic Area (each a "Relevant Member State"), no action has been undertaken or will be undertaken to make an offer to the public of Securities requiring publication of a prospectus in any Relevant Member State. As a result, the Securities may only be offered in Relevant Member States (i) to any person or legal entity which is a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation; or (ii) in any other circumstances falling within Article 1(4) of the Prospectus Regulation. For the purpose of this paragraph, the expression "offer of securities to the public" means the communication in any form and by any means of sufficient information on the terms of the offer and the Securities to be offered so as to enable the investor to decide to purchase or subscribe for the Securities and the expression "Prospectus Regulation" means Regulation (EU) 2017/1129 and includes any amendments and relevant delegated regulations thereto. 
No action has been taken by the Company that would permit an offer of Securities or the possession or distribution of these materials or any other offering or publicity material relating to such Securities in any jurisdiction where action for that purpose is required.
The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.
This announcement does not constitute a prospectus. Any offer to acquire Securities pursuant to the proposed offering, if any, will be made, and any investor should make his investment, solely on the basis of information that will be contained in the prospectus to be made generally available in the Netherlands in connection with such offering. If and when made generally available, copies of the prospectus may be obtained through the website of the Company.