Gereglementeerde informatie

Driebergen-Rijsenburg, Nederland

Triodos Bank, sinds 1980 toonaangevend op het gebied van duurzaam bankieren, heeft vandaag haar resultaten over 2023 bekendgemaakt. Het jaarverslag over 2023 is vandaag ook gepubliceerd en is hier beschikbaar: www.annual-report-triodos.com

Betekenisvolle positieve impact

 • Eerste bank die zich aansloot bij de wereldwijde campagne voor een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen
 • EUR 23,2 miljard (2022: EUR 22,6 miljard) aan totaal beheerd vermogen gericht op positieve impact verspreid over onze vijf transitiethema's en woninghypotheken
 • Bovenaan de ranglijst van meeste deals voor schone energie door een bank gesloten
 • Nummer 3 in de mondiale 2023 Sustainable Banking League Table

Verbeterd rendement en solide financiële positie

 • Nettowinst steeg met 55% tot EUR 77,2 miljoen (2022: EUR 49,8 miljoen)
 • Rendement op eigen vermogen (RoE) steeg met 2.1%-punten tot 6,1% (2022: 4,0%)
 • Kosten-inkomen ratio (C/I) verbeterde met 7%-punten tot 73% (2022: 80%)
 • Triodos Bank blijft goed gekapitaliseerd, met een CET1 ratio van 16,7% (2022: 17,3%) en een Total Capital Ratio van 20,4% (2022: 21,0%)
 • Voorgesteld slotdividend van EUR 2,84 per certificaat. Inclusief het interim-dividend van EUR 1,23 per certificaat, resulteert dit tot een totale dividenduitkering van EUR 4,07 per certificaat

Strategische en operationele hoogtepunten

 • Significante continuering van de kredietverlening aan kleine en middelgrote ondernemingen en ondernemers in alle vijf de landen waar Triodos Bank actief is
 • Commerciële initiatieven zoals "Fossielvrij Sparen" en verbeteringen van onze bankpassen en bankieren apps hebben bijgedragen aan de gestage groei van ons klantenbestand tot meer dan 746k
 • Significante vooruitgang bij de implementatie van ons beoogde operationele model om een grotere positieve impact te realiseren, voltooiing van de implementatie in 2024 met volledige voordelen in 2025
 • Notering van certificaten op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF)
 • De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de in maart 2019 gegeven formele aanwijzing om tekortkomingen in de naleving van wetgeving tegen witwassen en financiering van terrorisme te verhelpen, afgesloten

Jeroen Rijpkema, CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur: "De sterke resultaten die we in 2023 hebben behaald, de beste ooit in de geschiedenis van Triodos Bank, laten zien dat ons bedrijfsmodel om positieve impact te combineren met solide financiële resultaten in een behoefte voorziet. Door voorop te blijven lopen in het financieren van positieve verandering, stellen we onze gemeenschap van beleggers, klanten, medewerkers en andere belangrijke stakeholders in staat om deze uitdagingen aan te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat de missie van Triodos Bank relevanter is dan ooit.

Naast de sterke prestaties van de bank in 2023 hebben we ook vooruitgang geboekt op het gebied van operationele en strategische doelstellingen. We hebben ons klantenbestand uitgebreid door het aantrekken van nieuwe klanten die van hun bank een positieve impact verwachten en door hen de nodige diensten aan te bieden. We hebben aanzienlijke vooruitgang geboekt met het herontwerpen van ons operationeel model, een overgang die in 2024 volledig zal zijn geïmplementeerd. Verder is de verhandelbaarheid van certificaten hersteld via een notering op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF). We erkennen dat de verhandelbaarheid verder moet worden verbeterd, aangezien de handelsvolumes en prijsvorming tot op heden niet voldoen aan de verwachtingen van veel certificaathouders. Triodos Bank zal de verhandelbaarheid indirect blijven verbeteren door onze bedrijfsactiviteiten te verbeteren om positieve verandering te creëren en door onze doelstellingen te realiseren op het gebied van rendement op het eigen vermogen en de verhouding tussen kosten en inkomen. We hebben toegezegd de MTF na zes maanden te evalueren en dit werk is nu in volle gang. Ik kijk ernaar uit om de uitkomsten van de evaluatie, onze conclusies en de volgende stappen met u te delen tijdens onze jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 17 mei 2024. Tijdens deze AVA zullen onze certificaathouders voor het eerst kunnen stemmen, een belangrijke stap voorwaarts in ons proces om de governance van de bank te moderniseren.

Samenvattend hebben we in 2023 op veel fronten grote vooruitgang geboekt, en zijn we vastbesloten om geld continue te laten werken aan positieve impact ten gunste van al onze belanghebbenden."

Betekenisvolle positieve impact maken

Vanaf de oprichting heeft Triodos Bank zich sterk gemaakt voor het bewust omgaan met geld en de directe impact ervan op de wereld. Wij hebben altijd een wereld voor ogen gehad waarin alle mensen over de nodige middelen beschikken om een bevredigend leven te leiden en waarin de economie in harmonie met de natuur functioneert. We doen dit door individuen, instellingen en bedrijven in staat te stellen bewuster met geld om te gaan en geld te laten werken aan positieve sociale, culturele en ecologische verandering.

Onze missie is diep geworteld in al onze activiteiten en in onze manier van werken. We financieren alleen duurzame ondernemers en bedrijven, of bedrijven die overstappen op een duurzame bedrijfsvoering, en we gebruiken het geld dat ons wordt toevertrouwd door spaarders en investeerders uitsluitend in de reële economie. Dit betekent dat onze financiering gericht is op het direct ondersteunen van de productie van duurzame goederen en diensten, in plaats van ons primair te richten op het kopen en verkopen op financiële markten.

De visie van Triodos Bank op transformatieve impact, gelanceerd in maart 2023, beschrijft onze visie op een wereld waarin alle mensen over de nodige middelen beschikken om een bevredigend leven te leiden, terwijl de economie in harmonie met de natuur opereert in plaats van ertegen, binnen de grenzen van de planeet. Dit vereist een fundamentele verandering in de manier waarop onze economie en samenleving opereren.

We hebben vijf onderling verbonden transitiethema's geïdentificeerd om een positieve transformatie te bereiken op het gebied van energie, voedsel, grondstoffen, maatschappij en welzijn. Het is onze missie als financiële instelling om deze vitale transities mogelijk te maken en te versnellen.

Wat we financierden in 2023

De cijfers in dit hoofdstuk laten zien hoe onze financiering via leningen aan klanten en beleggingsfondsen heeft bijgedragen aan de vijf transitiethema's in 2023.

Energietransitie

In 2023 financierden Triodos Bank en haar beleggingsfondsen in klimaat en energie 640 projecten in de energiesector. Deze omvatten:

 • 534 duurzame energieopwekkingsprojecten en 49 andere duurzame energieprojecten in constructiefase
 • 57 energie-efficiëntieprojecten

Door ons aandeel in deze duurzame energieprojecten werd 996 kton CO2e-uitstoot vermeden.

De totale capaciteit van de energieopwekkingsprojecten bedroeg 10.300 MW, waarmee het equivalent werd geproduceerd van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte van 9,5 miljoen huishoudens (ongeveer 834.000 op basis van ons aandeel in de totale financiering van deze projecten).

Voedseltransitie

Biologische landbouw

Triodos Bank en Triodos Investment Management financierden in 2023 338 boerderijen die samen ongeveer 29.800 hectare biologische landbouwgrond beheren in Europa.

Duurzame handel

In 2023 werden ongeveer 30.200 kleinschalige landbouwers in zeven opkomende landen wereldwijd direct en eerlijk betaald bij levering van hun oogst. De boeren hadden 16.900 hectare gecertificeerde biologische landbouwgrond in gebruik in 2023. Nog eens ongeveer 5.100 hectare was in omschakeling.

Grondstoffentransitie

Duurzaam vastgoed en hypotheken

Triodos Bank financierde nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten voor vastgoed die moeten voldoen aan hoge duurzaamheidsnormen en biedt groene hypotheken aan die huishoudens stimuleren om hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

In 2023 heeft Triodos Bank 19.300 huizen en appartementen gefinancierd via een woninghypotheek en de bouw of renovatie van 7.400 huizen (mede)gefinancierd via de sector Duurzaam Vastgoed.

Ook financierden we de bouw en verbetering van 502 gebouwen, met een totale oppervlakte van ongeveer 893.000 m2 voor kantoren en ander commercieel gebruik.

Natuurontwikkeling

In 2023 hebben we 30 projecten (mede)gefinancierd met ongeveer 42.900 hectare aan natuur- en beschermingsgebieden en duurzame bosbouw. Dit land is belangrijk voor de vastlegging en opname van CO2 uit de atmosfeer. In 2023 resulteerde onze financiering in deze projecten voor natuuroplossingen tot een vastlegging van ongeveer 19 kton CO2 , wat gelijk staat aan ten minste 714.000 volwassen bomen.

Maatschappelijke transitie

Sociale huisvesting

In 2023 financierde Triodos Bank 217 sociale huisvestingsprojecten, die direct en indirect, via woningcorporaties en kredietinstellingen, huisvesting bieden aan ongeveer 20.300 mensen.

Financiële inclusie

Jaareinde 2023 financierden de fondsen voor financiële inclusie van Triodos Investment Management 105 financiële dienstverleners in 44 landen. Deze op waarden gebaseerde instellingen bieden toegang tot een scala aan faire en transparante financiële diensten voor mensen en kleine bedrijven, waarmee in 2023 ongeveer 20,4 miljoen individuele spaarders en 18,2 miljoen kredietnemers werden bereikt.

Welzijnstransitie

Gezondheidszorg

In Europa wonen er ongeveer 45.200 ouderen in 617 zorginstellingen voor ouderen die door Triodos Bank en Triodos Investment Management in 2023 zijn gefinancierd.

Kunst en cultuur

In 2023 financierde Triodos Bank 1.484 projecten in de culturele sector, van individuele kunstenaars tot grote culturele instellingen. Ongeveer 26% van de portefeuille heeft betrekking op culturele centra en ongeveer 45% op de financiering van film- en mediaprojecten, voornamelijk in Spanje.

Ga voor meer informatie over impact, inclusief verhalen van klanten, naar ons jaarverslag 2023 op www.annual-report-triodos.com.

Financiële resultaten

Verkorte winst- en verliesrekening en gerelateerde prestatieverhoudingen

Bedragen in miljoenen EUR (tenzij anders vermeld)

2023

2022

Delta

Delta %

Netto rentebaten

356,2

252,9

103,3

41%

Netto-inkomsten uit vergoedingen en provisies

112,3

120,9

-8,6

-7%

Overige inkomsten

-2,2

1,3

-3,5

n.m.

Totale inkomsten

466,3

375,1

91,2

24%

Personeelskosten

183,2

166,8

16,4

10%

Overige operationele kosten

155,8

133,3

22,5

17%

Bedrijfslasten

339,0

300,1

38,9

13%

Waardevermindering op financiële instrumenten

21,3

8,1

13,2

162%

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

106,0

66,9

39,1

59%

Belasting op bedrijfsresultaat

-28,8

-17,1

-11,7

69%

Nettowinst

77,2

49,8

27,4

55%

Winst per aandeel (EUR)

5,43

3,50

1,93

55%

Rendement op eigen vermogen (RoE)

6,1%

4,0%

2,1%

-

Kosten-inkomen ratio (C/I)

73%

80%

-7%

-

n.m. not meaningful

We boekten solide financiële resultaten in 2023, met verbeterde netto rentebaten die leidden tot een nettowinst van EUR 77,2 miljoen en een rendement op eigen vermogen van 6,1%.

De totale inkomsten in 2023 bedroegen EUR 466,3 miljoen (2022: EUR 375,1 miljoen), een sterke stijging van EUR 91,2 miljoen of 24% ten opzichte van vorig jaar. De totale inkomsten verbeterden vooral door hogere netto rentemarges als gevolg van de gunstige rentetrends die medio 2022 begonnen en gedurende heel 2023 aanhielden, in combinatie met een kredietgroei van 4%.

De netto rentebaten stegen tot EUR 356,2 miljoen in 2023 (2022: EUR 252,9 miljoen), een groei van EUR 103,3 miljoen of 41% op jaarbasis. De inkomsten uit rente stegen zowel in de eerste helft als in de tweede helft van 2023 op een vergelijkbaar niveau ten opzichte van dezelfde periode in 2022, terwijl de rentelasten in de tweede helft van 2023 sneller groeiden dan in dezelfde periodes in 2022, als gevolg van de impact van de gestegen rente op spaarrekeningen en een groter aanbod van termijndeposito's. De netto rentemarge steeg naar 2,23% in 2023 (2022: 1,57%), een verbetering van 66 basispunten.

De netto-inkomsten uit vergoedingen en commissies van EUR 112,3 miljoen in 2023 daalden met EUR 8,6 miljoen (2022: EUR 120,9 miljoen) of -7,1%, als gevolg van de afschaffing van de maandelijkse klantvergoeding op Nederlandse spaarrekeningen, minder beheervergoedingen en minder vergoedingen uit betalingsverkeer.

De bedrijfskosten bedroegen in 2023 EUR 339,0 miljoen in 2023 (2022: EUR 300,1 miljoen), een stijging van EUR 38,9 miljoen of 13% ten opzichte van vorig jaar. Dit is deels toe te schrijven aan EUR 16,4 miljoen hogere personeelskosten als gevolg van gestegen lonen inclusief inflatiecorrecties, terwijl het aantal medewerkers licht toenam, voornamelijk ten behoeve van activiteiten voor compliance en antiwitwasmaatregelen. De stijging van de operationele kosten was ook deels het gevolg van projectkosten voor de notering van de certificaten van aandelen van Triodos Bank van EUR 6,5 miljoen in 2023 en juridische advieskosten van EUR 8,4 miljoen in verband met geschillen over certificaten. Bijzondere waardeverminderingen van EUR 2,9 miljoen werden geboekt voor afschrijvingen op software en de verkoop van een kantoorgebouw in Spanje. De reguleringskosten daalden naar EUR 15,9 miljoen in 2023 (2022: EUR 18,3 miljoen) door lagere kosten voor het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Het bijzondere waardeverminderingsresultaat gebaseerd op de methode voor verwachte kredietverliezen (ECL) was EUR 21,3 miljoen in 2023 (2022: EUR 8,1 miljoen). Meer dan 60% van de ECL-kosten had betrekking op twee specifieke defaulted leningen in het Verenigd Koninkrijk. Afgezien hiervan blijft de kredietkwaliteit van de kredietportefeuille van Triodos Bank hoog en robuust en wordt deze versterkt door onze focus op het vinden van een balans tussen impact, risico en rendement voor elke kredietverlening.

De belasting over het bedrijfsresultaat van 28,8 miljoen in 2023 (2022: EUR 17,1 miljoen) leidde tot een effectieve belastingdruk (ETR) van 27,2% (2022: 25,6%). De stijging van de ETR is voornamelijk het gevolg van een stijging van kosten die fiscaal niet aftrekbaar zijn en het effect van verschillen in belastingtarieven (verhoging van het wettelijk vennootschapsbelastingtarief in het Verenigd Koninkrijk en relatief meer bedrijfswinst in jurisdicties met een hoger wettelijk vennootschapsbelastingtarief dan Nederland).

Triodos Bank heeft in 2023 een record nettowinst gerealiseerd van EUR 77,2 miljoen in 2023 (2022: EUR 49,8 miljoen), bestaande uit een record nettowinst over een periode van de eerste zes maanden en een nog hogere nettowinst in H2 2023.

De solide toename van de totale inkomsten en de nettowinst in 2023 resulteerde in het twee jaar eerder bereiken van onze middellangetermijndoelstellingen dan eerder verwacht: de Cost to Income Ratio (C/I) was 73% (doelbereik: 70% tot 75%) en het rendement op eigen vermogen was 6,1% (doelbereik: 5% tot 7%). We blijven ons inzetten om deze middellangetermijndoelstellingen te halen en tegelijkertijd de komende jaren positieve impact te leveren.

Dividend

De sterke resultaten over 2023 en de solide financiële positie stellen Triodos Bank in staat een slotdividend van EUR 2,84 per certificaat voor te stellen. Inclusief het interim-dividend van EUR 1,23 per certificaat, bedraagt het totaal uitgekeerde dividend over 2023 EUR 4,07 per certificaat. Dit komt neer op een uitkeringspercentage van 75% van de nettowinst over 2023.

Triodos Bank blijft vasthouden aan haar dividendbeleid dat gericht is op een totale dividenduitkering over een boekjaar van 50% van de nettowinst, met de mogelijkheid om de uitbetaling naar boven bij te stellen, zoals blijkt uit het uitkeringspercentage van 75% voor dit jaar, of naar beneden als de omstandigheden dat toestaan of vereisen.

Triodos Bank overweegt aanvullende opties om haar kapitaalbasis verder te optimaliseren en waarde te creëren voor haar certificaathouders. Op dit moment zijn hierover nog geen beslissingen genomen.

Verkorte balans

Bedragen in miljoenen EUR (tenzij anders vermeld)

2023

2022

Delta

Delta %

Geldmiddelen en kasequivalenten

2.141

2.581

-440

-17%

Leningen en voorschotten aan klanten

11.080

10.620

460

4%

Schuldbewijzen tegen geamortiseerde kostprijs

2.188

1.690

498

29%

Andere activa

767

909

-143

-16%

Totaal activa

16.176

15.800

375

2%

 

-

-

-

-

Deposito's van banken

670

337

333

99%

Deposito's van klanten

13.759

13.816

-57

0%

Achtergestelde schuld

260

260

1

0%

Overige passiva

198

135

63

46%

Totaal passiva

14.887

14.548

339

2%

Totaal eigen vermogen

1.289

1.252

36

3%

Totaal eigen vermogen en passiva

16.176

15.800

375

2%

 

De totale activa stegen met EUR 376 miljoen of 2% tot EUR 16,2 miljard in 2023 (2022: EUR 15,8 miljard).

De geldmiddelen en kasequivalenten bedroegen EUR 2,1 miljard in 2023 (2022: EUR 2,6 miljard), een daling van EUR 0,4 miljard die voornamelijk het gevolg is van de omzetting van geldmiddelen in schuldbewijzen. Dit is de belangrijkste oorzaak voor de toename van EUR 498 miljoen in schuldbewijzen tegen geamortiseerde kostprijs, die EUR 2,2 miljard bedroegen in 2023 (2022: EUR 1,7 miljard).

De leningen aan klanten stegen met EUR 460 miljoen tot EUR 11,1 miljard (2022: EUR 10,6 miljard). De groei van woninghypotheken van EUR 449 miljoen naar EUR 4,9 miljard in 2023 (2022: EUR 4,4 miljard) was het gevolg van de productie van nieuwe hypotheken in Nederland. De leningen aan zakelijke klanten bedroegen EUR 6,2 miljard in 2023 (2022: EUR 6,2 miljard). De grootste relatieve groei in bedrijfsleningen vond plaats in de sectoren Milieutechnologie en Natuurontwikkeling en Bosbouw. In absolute zin was de groei het hoogst in de sectoren Duurzaam Vastgoed, Milieutechnologie en Onderwijs. De aflossingen waren het hoogst bij leningen aan gemeenten en in de sectoren Duurzame Energie en Kunst en Cultuur. Over het geheel genomen bleef ons zakelijke kredietvolume stabiel tegen een achtergrond van toegenomen concurrentie en minder animo voor vrijwillige aflossingen of nieuwe productie. Triodos Bank leent uitsluitend aan de reële economie met zakelijke leningen aan kleine en middelgrote ondernemingen en woninghypotheken aan huishoudens, wat leidt tot een goed gespreide kredietportefeuille over geografische gebieden, sectoren en looptijden.

De totale verplichtingen stegen met 2% of EUR 339 miljoen tot EUR 14,9 miljard in 2023 (2022: EUR 14,5 miljard), door een toename van deposito's van banken. Dit is inclusief twee repurchase agreements en een liquiditeitsfaciliteit die in 2023 werden afgesloten, en deposito's ontvangen van een bank voor interest-subsidised loans in de duurzame energiesector. Deposito's van klanten bleven stabiel op EUR 13,8 miljard in 2023.

Het eigen vermogen steeg met 3% of EUR 37 miljoen tot EUR 1.289 miljoen in 2023 (2022: EUR 1.252 miljoen), als gevolg van de winstbestemming voor het jaar 2023, verminderd met de dividenden die in juni en september 2023 werden uitgekeerd.

Kapitaal en liquiditeit

 

2023

2022

Delta

(Gewone) Tier 1 ratio

16,7%

17,3%

-0,6%

Totale kapitaalratio

20,4%

21,0%

-0,6%

Hefboomratio

6,9%

6,9%

0,0%

Liquiditeitsdekkingsratio

221%

193%

28%

 

Het prudentiële kapitaal van Triodos Bank bestaat uit Common Equity Tier 1 (CET1) en achtergesteld vreemd vermogen (Tier 2). Dit kapitaal wordt gebruikt voor nieuwe en bestaande kredietverlening aan onze klanten en draagt op deze manier bij aan nieuwe en blijvende impactcreatie.

Het CET1 kapitaal is de afgelopen 12 maanden met 0,2% afgenomen tot EUR 1.163 miljoen per eind december 2023 (2022: EUR 1.165 miljoen). De middellangetermijnstrategie van Triodos Bank is gericht op een CET1 ratio van ten minste 15,0% in de huidige context van regelgeving. De CET1 ratio eindigde op 16,7% in december 2023 (2022: 17,3%), in lijn met de verwachtingen en ruim boven de interne en externe hurdle rates. Het Tier 2 kapitaal bleef stabiel op EUR 255 miljoen per eind december 2023 (2022: EUR 255 miljoen), voornamelijk bestaande uit de Tier 2 achtergestelde groene obligatie die in november 2021 werd uitgegeven.

Door de groei van de kredietportefeuille is de Total Capital Ratio (TCR) van de bank gedaald van 21,0% in december 2022 naar 20,4% in december 2023. The minimale Total Capital Ratio (TCR) voor Triodos Bank is 15,5% in 2023, op basis van de totale kapitaalvereisten.

Het Leverage Ratio van Triodos Bank per december 2023 is 6,9% (2022: 6,9%), ruim boven de minimumeis van 3,0%.

De algehele liquiditeitspositie van de bank blijft robuust met een liquiditeitsdekkingsratio (LCR) van 221% per eind december 2023 (2022: 193%). De wettelijke minimum LCR is 100%.

Triodos Investment Management

Het beheerd vermogen van Triodos Investment Management steeg met 2,8% tot EUR 5,7 miljard aan het eind van 2023.

De operationele baten daalden met 2,9% tot EUR 51,2 miljoen (2022: EUR 52,7 miljoen). De kosten in 2023 stegen met 5,8% tot EUR 43,7 miljoen (2022: EUR 41,3 miljoen), voornamelijk door hogere personeelsgerelateerde kosten als gevolg van wijzigingen in de CAO, stijgende kosten voor marktdata en kosten in verband met het voldoen aan toegenomen regelgeving en kosten in verband met het verbeteren van het operationele model. Het nettoresultaat voor 2023 is EUR 5,5 miljoen, een daling ten opzichte van EUR 8,4 miljoen in 2022. Deze daling van het nettoresultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de gestegen kosten voor medewerkers als gevolg van de nieuwe CAO en een uitzonderlijke extra opbrengst van EUR 2,4 miljoen in 2022 uit de vrijval van een voorziening voor beheervergoedingen.

Strategische en operationele vooruitgang

Hoogtepunten voor klanten

Retail banking
De instroom van nieuwe klanten werd gestimuleerd door klantbetrokkenheid via sterke commerciële initiatieven en ondersteund door de juiste propositie. We werken voortdurend aan het verbeteren van de ervaring van onze klanten. In 2023 introduceerden we in Nederland nieuwe betaalpassen met OVpay- en Visa- functionaliteit. Hierdoor kunnen onze klanten met hun betaalpas in- en uitloggen op het Nederlandse openbaarvervoernetwerk. We hebben ook de stabiliteit van onze mobiel bankieren app in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk verbeterd en biometrisch inloggen mogelijk gemaakt. We hebben de toegankelijkheid van de app verbeterd om klanten met toegankelijkheidsbehoeften beter van dienst te kunnen zijn.

Business banking
In 2023 hebben business banking teams in de verschillende landen samengewerkt om het kredietverleningsproces zo in te richten dat kleine en middelgrote ondernemingen en sociale ondernemers op een efficiënte manier worden ondersteund. Het resultaat was een meer geautomatiseerd kredietgoedkeuringsproces zonder dat de specifieke Triodos Bank benadering van relatiebeheer verloren ging. Nadat we de aanvraag hebben beoordeeld, krijgen klanten een relatiemanager toegewezen met wie ze direct contact kunnen opnemen als ze iemand willen spreken.

Beheer van beleggingen
Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met beleggingsproducten die sociale, duurzame, ecologische en economische veranderingen teweegbrengen. Hierdoor is Triodos Investment Management wereldwijd erkend als koploper op het gebied van impact investing.

Ook in 2023 zagen we een aanhoudende vraag van beleggers naar geloofwaardige beleggingen die echte impact hebben en niet alleen financiële resultaten opleveren, zelfs in uitdagende marktomstandigheden. We bleven ons richten op het uitbreiden van ons beleggersbestand door distributie door derden aan particuliere beleggers, via andere banken en Triodos Bank, vermogende particulieren, family offices en semi-institutionele en institutionele beleggers.

Triodos Investment Management heeft haar langdurige samenwerking met BeFrank verder uitgebreid door de introductie van een beleggingsmandaat voor de Sustainable Lifecycle pensioenoplossing van BeFrank. Deze samenwerking draagt bij aan de strategische ambitie van Triodos Investment Management om de activiteiten op de institutionele markt uit te breiden.

Notering van certificaten op een multilaterale handelsfaciliteit

We hebben het project om onze certificaten op een multilaterale handelsfaciliteit (MTF) van Captin te noteren succesvol afgerond. De notering was een belangrijk moment voor certificaathouders en Triodos Bank, omdat het certificaathouders de mogelijkheid bood om weer te handelen na een lange periode van opschorting. Het orderboek werd voor het eerst geopend op 28 juni 2023 en gesloten op 5 juli, toen de eerste handelsronde plaatsvond. Sindsdien zijn er 26 wekelijkse handelsrondes geweest tot eind 2023. Daarnaast heeft er een modernisering van de governance van de bank plaatsgevonden, waaronder een wijziging waardoor certificaathouders voor het eerst kunnen stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen van Triodos Bank.

In januari 2024 had ongeveer 33% van de historische certificaathouders, die 36% van alle certificaten bezitten, zich geregistreerd en een handelsrekening geopend op de MTF, waardoor ze in certificaten van Triodos Bank kunnen handelen. Tegelijkertijd zijn er bijna duizend handelsrekeningen geopend door potentiële nieuwe beleggers.

Ten tijde van de notering hebben we verklaard dat we het herstel van de certificatenhandel op de MTF zouden evalueren. Eind 2023, na bijna zes maanden van handel, zijn we met dit evaluatieproces begonnen. De evaluatie zal zich richten op de prijsvorming van de handel, de liquiditeit van de handel, de operationele prestaties van de MTF en de toegankelijkheid van de MTF. Verschillende belanghebbenden zijn uitgenodigd om input te leveren voor de evaluatie. Verder zijn alle certificaathouders in het kader van de evaluatie uitgenodigd om in de tweede helft van januari 2024 deel te nemen aan een online vragenlijst van een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van de verschillende onderdelen van de evaluatie zal de Raad van Bestuur haar evaluatie opstellen en haar conclusies en volgende stappen presenteren op de Algemene Vergadering van 17 mei 2024.

Ondanks de herstelde verhandelbaarheid van certificaten zijn veel certificaathouders teleurgesteld over de liquiditeit en prijsontwikkeling van certificaten op de MTF tot nu toe. Wij zullen actie blijven ondernemen om voldoende handelsliquiditeit en een eerlijke prijsontwikkeling te ondersteunen, voor zover mogelijk binnen de grenzen van de geldende regels en voorschriften. We erkennen ook dat certificaathouders meer last hebben gehad van de overgang naar het nieuwe handelssysteem dan onze andere belanghebbenden, en hiermee is rekening gehouden bij het bepalen van de hogere uitbetalingsratio die we hebben voorgesteld voor het dividend 2023, welke boven onze standaard uitbetalingsratio ligt. Daarnaast blijven we ons onverminderd richten op het maken van positieve impact en het leveren van solide financiële prestaties van de bank, waardoor we faire dividenden kunnen uitkeren en blijven investeren in de duurzame toekomst van onze bank. We zullen ook de dialoog met onze beleggersgemeenschap blijven intensiveren.

Triodos operationeel model

Triodos Bank kondigde in mei 2022 haar voornemen aan om haar resources te optimaliseren en meer impact te creëren voor haar klanten en beleggers. Door onze schaalgrootte in de verschillende markten beter te benutten, willen we onze activiteiten beter op elkaar afstemmen, processen beter integreren en de governance binnen de groep vereenvoudigen om de toekomstige groei van onze activiteiten te ondersteunen. Er werd een vermindering van 130 tot 150 banen verwacht tegen het einde van 2024, wat resulteert in een besparing van EUR 11 tot 12 miljoen op jaarbasis. Deze vermindering wordt gedeeltelijk gecompenseerd door investeringen in gebieden zoals compliance en antiwitwaspraktijken, waar we extra medewerkers hebben aangenomen.

Tegen het einde van 2023 is het grootste deel van het nieuwe organisatieontwerp ontwikkeld en gerealiseerd door middel van een grondige consultatieaanpak in elk functioneel gebied, inclusief lokale betrokkenheid en evaluaties in elk land, door senior leiders en alle medezeggenschapsorganen. Dit werk heeft de banenreductie en de terugkerende jaarlijkse besparingsdoelstellingen die we oorspronkelijk hadden voorzien, bevestigd en zorgt ervoor dat de bank beter in staat is om haar doelstellingen op het gebied van kosten/batenverhouding en rendement op eigen vermogen te behalen.

Wijzigingen in leiderschap

We hebben op 26 oktober 2023 aangekondigd dat Carla van der Weerdt vanwege gezondheidsproblemen niet zou terugkeren als lid van de Raad van Bestuur en Chief Risk Officer (CRO) van Triodos Bank. Vandaag maken we bekend dat de Raad van Commissarissen de Algemene Vergadering op 17 mei 2024 op de hoogte zal stellen van haar voornemen om Marjolein Landheer, momenteel CRO ad interim, te benoemen tot CRO van Triodos Bank.

Bovendien kondigen we vandaag aan dat de Raad van Commissarissen en Sébastien D'Hondt hebben besloten dat laatstgenoemde zich niet herbenoembaar zal stellen tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering op 17 mei 2024, noch naar een onmiddellijke vervanger te zoeken.

De Raad van Commissarissen zal zijn collectieve taken uitvoeren met de resterende vijf commissarissen. Op termijn kan worden gezocht naar de benoeming van een zesde lid, met een profiel dat op dat moment wordt vastgesteld, afhankelijk van de toezichtsbehoefte.

Triodos Bank in 2024

Het bedrijfsmodel van Triodos Bank, in lijn met haar doelstelling, is om geld aan te trekken via spaargelden, beleggingen of schenkingen en dit in te zetten voor positieve verandering in de vorm van beleggingen, leningen, geduldkapitaal of donaties. Wij financieren, investeren in of doneren aan de reële economie, in lijn met de vijf door ons gekozen transitiethema's. Triodos Bank blijft zich inzetten om positieve impact als eerste prioriteit te stellen en de komende jaren zullen we deze ambitie blijven nastreven.

De sterke rentestijgingen die medio 2022 begonnen en in 2023 aanhielden en die de basis vormden voor de sterke resultaten van Triodos Bank in 2023, zullen naar verwachting niet hetzelfde effect hebben op de resultaten van 2024, hoewel het renteklimaat naar verwachting positief zal blijven in vergelijking met de periode tot medio 2022, hetgeen gunstig is voor de operationele resultaten van Triodos Bank.

Om onze strategie te realiseren om de impact en financiële resultaten te verbeteren binnen de grenzen van onze bescheiden risicobereidheid, streven we ernaar onze organisatie te vereenvoudigen, ons te richten op schaalbaarheid en strategische fit om de toewijzing van middelen en synergie te optimaliseren, potentiële partnerschappen te onderzoeken en verdere digitalisering na te streven. Dit zal ons in staat stellen om aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen en op termijn duurzaam en betekenisvol te blijven.

Financiële kalender 2024

Publicatie agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

12 april 2024

Algemene Vergadering van Aandeelhouders                                           

17 mei 2024

Ex-dividend datum                                                       

20 mei 20204

Dividenduitkering                              

3 juni 2024

Halfjaarresultaten 2024                             

22 augustus 2024

 

Audio webcast details

Het management zal op 14 maart 2024 om 10:30 CET een audiowebcast houden voor beleggers en analisten. Een kopie van de presentatiedia's zal beschikbaar zijn op www.triodos.com/en/investor-relations.

Klik op de link hieronder om de presentatie bij te wonen vanaf je laptop, tablet of mobiele apparaat. De audio wordt gestreamd via het geselecteerde apparaat, dus zorg voor een koptelefoon of zet het volume harder.

https://channel.royalcast.com/landingpage/triodosbank/20240314_1/

Een volledige herhaling van de presentatie zal beschikbaar zijn op dezelfde link kort na het einde van de live presentatie.

Voor meer informatie

Investors
Philip Ludwig
+32 491 56 05 47

Ingrid Prins
+31 6 2743 2839

Media
Robin Boon
+31 6 3622 9088

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde balans per 31 december 2023

Vóór winstverdeling
Bedragen in duizenden EUR

 

2023

 

2022

ACTIVA

    

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

2.141.020

 

2.581.140

Leningen en voorschotten aan banken

 

273.794

 

332.493

Leningen en voorschotten aan klanten

 

11.079.963

 

10.619.676

Schuldbewijzen tegen geamortiseerde kostprijs

 

2.187.575

 

1.689.780

Beleggingseffecten

 

49.672

 

45.718

Immateriële activa

 

48.220

 

51.225

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen

 

80.451

 

88.691

Vastgoedinvesteringen

 

6.387

 

6.739

Activa met gebruiksrecht

 

12.194

 

13.327

Niet-handelsderivaten

 

207.888

 

295.696

Uitgestelde belastingvorderingen

 

12.867

 

13.185

Actuele belastingvordering

 

1.728

 

1.475

Andere activa

 

65.092

 

55.753

Vaste activa aangehouden voor verkoop

 

8.720

 

5.582

Totaal activa

 

16.175.571

 

15.800.480

PASSIVA

    

Deposito's van banken

 

670.045

 

337.087

Deposito's van klanten

 

13.759.099

 

13.816.340

Leaseverplichtingen

 

12.801

 

13.924

Niet-handelsderivaten

 

34.708

 

1.249

Uitgestelde belastingverplichtingen

 

8.308

 

8.355

Actuele belastingverplichtingen

 

22.645

 

12.213

Overige passiva

 

100.816

 

81.700

Onroerende goederen en bedrijfsmiddelen

 

18.159

 

17.488

Achtergestelde schuld

 

260.431

 

259.884

Totaal passiva

 

14.887.012

 

14.548.240

EIGEN VERMOGEN

    

Aandelenkapitaal

 

723.353

 

723.353

Agioreserve

 

200.811

 

200.811

Omrekeningsreserve

 

-4.641

 

-4.426

Kosten van indekkingsreserve

 

490

 

369

Reserve reële waarde

 

6.173

 

4.032

Andere reserve

 

47.005

 

49.568

Ingehouden winsten

 

255.722

 

233.715

Resultaat van de periode

77.175

 

49.794

 

Interim-dividenden

-17.529

 

-4.976

 

Onverdeeld resultaat van de periode

 

59.646

 

44.818

Totaal eigen vermogen

 

1.288.559

 

1.252.240

     

Totaal eigen vermogen en passiva

 

16.175.571

 

15.800.480

     

Voorwaardelijke verplichtingen

 

50.771

 

49.072

Onherroepelijke faciliteiten

 

1.587.205

 

1.853.167

  

1.637.976

 

1.902.239

 

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening voor 2023

Bedragen in duizenden EUR

2023

2022

INKOMSTEN

  

Rentebaten

483.784

287.879

Rentelasten (1)

-127.588

-34.986

Netto rentebaten

356.196

252.893

Inkomsten uit investeringen

695

616

Inkomsten uit vergoedingen en provisies

125.143

134.289

Kosten van vergoedingen en provisies

-12.861

-13.386

Netto-inkomsten uit vergoedingen en provisies

112.282

120.903

Netto resultaat uit overige financiële instrumenten tegen reële waarde

-3.709

-100

Overige inkomsten

836

796

Overige inkomsten

-2.873

696

Totale inkomsten

466.300

375.108

   

UITGAVEN

  

Personeelskosten

183.233

166.836

Andere administratieve uitgaven

125.227

107.777

Amortisatie en waardecorrecties van immateriële activa

18.306

13.908

Afschrijvingen en waardecorrecties van onroerende goederen en bedrijfsmiddelen

12.229

11.573

Bedrijfslasten

338.995

300.094

Waardevermindering op financiële instrumenten

21.288

8.127

Totaal uitgaven

360.283

308.221

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

106.017

66.887

Belasting op bedrijfsresultaat1

-28.842

-17.093

Netto winst

77.175

49.794

Winst toe te rekenen aan:

-

-

Eigenaren van Triodos Bank

77.175

49.794

Gemiddeld aantal uitgegeven aandelen in omloop

14.213.365

14.216.421

Bedragen in EUR

  

Winst per aandeel voor de winst toerekenbaar aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij2

5,43

3,50

Dividend per aandeel

4,073

2,11

1.    De verwerking van de voorwaardelijke indexatieverplichting op verzekerde opgebouwde rechten van werknemers en voormalige werknemers in Nederland is met terugwerkende kracht gewijzigd. Meer informatie hierover is te vinden in de Algemene grondslagen voor financiële verslaggeving.
2.    De nettowinst per aandeel wordt berekend door de nettowinst te delen door het gemiddelde aantal uitstaande aandelen in omloop gedurende het boekjaar.
3.    Voor het jaarresultaat van 2023 stelt Triodos Bank een slotdividend voor van EUR 2,84 per certificaat. Dit voorgestelde slotdividend komt bovenop het interim-dividend van EUR 1,23 per certificaat dat in september 2023 werd uitgekeerd.

Dit persbericht bevat informatie die kwalificeert of kan kwalificeren als voorwetenschap in de zin van artikel 7(1) van de EU-marktmisbruikverordening.

Over Triodos Bank
Triodos Bank, opgericht in 1980, is uitgegroeid tot een referentiepunt voor duurzaam bankieren wereldwijd. Triodos Bank is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. In de ogen van de bank hoeft aandacht voor mens en milieu niet haaks te staan op een goed financieel rendement. Integendeel, de bank is ervan overtuigd dat deze aspecten elkaar op termijn versterken. Triodos Bank heeft bankactiviteiten in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Frankrijk en een in Nederland gevestigde investment management tak die wereldwijd actief is.
Disclaimer
Triodos Bank N.V.’s consolidated financial statements are prepared in accordance with International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union. In preparing the financial information in this document, except as described otherwise, the same accounting principles are applied as in the 2023 Triodos Bank N.V. Annual Report. Small differences are possible in the tables due to rounding.
The information in this document has been obtained or derived from sources believed by Triodos Bank N.V. to be reliable at the date of publication of this document. However, no representations are made as to its accuracy or completeness. The information may be subject to change, and Triodos Bank N.V. assumes no undertaking to revise or amend the information provided, or to provide any update in respect of any change related thereto. Triodos Bank N.V. accepts no liability for loss arising from the use of the information. The information is: (i) for discussion purposes only; (ii) not to be regarded as (investment) advice; and (iii) not to be relied upon in substitution for the exercise of independent and sound judgement.
This document does not constitute any commitment or any offer to commit to any transaction or financing by Triodos Bank N.V.
This document may include forward-looking statements. All statements other than statements of historical facts may be forward-looking statements. Some of these forward-looking statements are characterised by the use of words such as (but not limited to): 'expect', 'anticipate', 'estimate', 'may', 'should', 'would', 'believe', 'intend', 'plan', 'contemplate', 'aim', 'could', 'will', 'potential', 'think', 'seek', as well as similar expressions, the future tense and the conditional. The forward-looking statements included in this document with respect to the business, results of operation and financial condition of Triodos Bank N.V. are subject to a number of risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from such forward-looking statements, including but not limited to the following: changes in economic and political conditions, actions taken and policies applied by governments and their agencies, changes in credit spreads or interest rates, the results of our strategy and investment policies and objectives. Triodos Bank N.V. undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statement to reflect events or circumstances that may arise after the date of this document.
This press release is a translation of the original English version. In the event of any discrepancy, the English version shall prevail. No rights can be derived from translations.