Wat is de CO2-voetafdruk?


De koolstofvoetafdruk van een bedrijf komt overeen met de hoeveelheid broeikasgassen die het produceert en uitstoot als gevolg van zijn activiteiten. Die hoeveelheid wordt uitgedrukt in CO2-equivalenten. De CO2-voetafdruk van een beleggingsfonds, dat bijvoorbeeld aandelen in beursgenoteerde ondernemingen bezit, stemt dan overeen met de emissies die door deze ondernemingen worden gegenereerd, in verhouding tot de participatie van het fonds in die bedrijven. Voor de berekening van de uitstoot van de ondernemingen, baseert Triodos IM zich op het Greenhouse Gas Protocol, de meest erkende manier voor koolstofberekening op internationaal niveau. Triodos IM berekent in een eerste fase de CO2-voetafdruk van haar impactfonds dat in aandelen belegt omdat de gegevens hiervoor sneller beschikbaar zijn. Daarna zal ze op dezelfde manier tewerk gaan voor de impactfondsen die beleggen in bedrijfs- en overheidsobligaties of in Green Bonds.

Mooie resultaten

Vergeleken met de MSCI World Index, de standaardindex voor wereldwijde aandelenmarkten, vertoont het impactfonds van Triodos IM dat belegt in aandelen van grote bedrijven heel positieve resultaten: de koolstofvoetafdruk ligt immers 65% lager dan de CO2-voetafdruk van die standaardindex. Triodos IM berekende ook de voetafdruk van haar fonds op vlak van waterverbruik en afvalproductie: die liggen respectievelijk 44% en 31% lager dan het geval is bij de MSCI WorldIndex.


Meer transparantie over klimaatimpact

Deze cijfers weerspiegelen de positieve impact van de beleggingsstrategie van Triodos IM, maar dat is niet het hoofddoel. Door de CO2-voetafdruk van haar impactfondsen bekend te maken, wil Triodos IM de hele financiële sector aanmoedigen transparanter te zijn rond zijn klimaatimpact. Triodos IM wil ook actief bijdragen aan een snellere overgang naar een koolstofneutrale economie. Om het transitieproces te versnellen, beleggen de impactfondsen van Triodos IM in bedrijven die concreet bijdragen aan de transitie in domeinen die als prioritair worden beschouwd, zoals duurzaam voedsel, hernieuwbare energiebronnen, sociale inclusie of circulaire economie. Bij de selectie van bedrijven analyseert Triodos IM of het bedrijf een beleid voert ter vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en ter bestrijding van de klimaatverandering.