Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Juridisch kader

Disclaimer

 

Het gebruik van de website van Triodos Bank is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Met het gebruik van deze site aanvaardt u deze voorwaarden.

Triodos Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade voortkomende uit het gebruik van deze website of de inhoud daarvan, tenzij in geval van opzet of grove fout van Triodos Bank. Triodos Bank garandeert niet het ononderbroken of foutloze functioneren van deze site.

Triodos Bank staat niet in voor de juistheid en de volledigheid van het op deze website te vinden materiaal. Triodos Bank behoudt zich het recht voor om het materiaal zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Triodos Bank garandeert niet en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van het op deze website aanwezige materiaal in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de site besproken worden op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden daarvan is toegestaan. Gebruikers van deze site zijn verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving.

Deze website bevat geen aanbod tot koop of verkoop van effecten, of andere financiële producten of diensten, in het bijzonder waar het handelingen betreft met betrekking tot personen in enige jurisdictie waar dit volgens de aldaar geldende wetgeving niet geoorloofd is. Deze website is niet bedoeld om de gebruiker specifiek beleggingsadvies te verstrekken, of een advies op financieel, fiscaal of juridisch gebied.
Al het materiaal op deze website, waaronder handelsnamen en merken, is in eigendom van Triodos Bank of van haar licentiegevers en is beschermd door een intellectueel eigendomsrecht. De informatie mag uitsluitend door de gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.
Links naar andere sites dan de website van Triodos Bank dienen uitsluitend het gemak van de gebruiker. Triodos Bank aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.
De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
De rechtsverhoudingen tussen Triodos Bank en de gebruiker van de site worden beheerst door het Belgische recht. Alle betwistingen die tussen Triodos Bank en de gebruiker van site ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de rechtbanken van Brussel.

 

PRIVACY

Persoonsgegevens

Bij het aanvragen van informatie of een financiële dienst via deze website worden persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens worden door Triodos Bank verwerkt voor het toesturen van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële diensten en het beheren van daaruit voortvloeiende relaties. Daaronder zijn inbegrepen de controles ter voorkoming en bestrijding van het witwassen van geld en het uitvoeren van activiteiten gericht op de uitbreiding van het klantenbestand.
Conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992, kunt u op schriftelijk verzoek een overzicht krijgen van de opgeslagen persoonsgegevens en ook de verbetering van die gegevens vragen.
U kunt bijkomende inlichtingen bekomen bij het openbaar register, gehouden bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be ).
Als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden voor commerciële doeleinden in de ruimste betekenis van het woord, inbegrepen direct marketingdoeleinden, kunt u dat kenbaar maken aan Triodos Bank.
 

Cookies

Om de website beter te laten functioneren, wordt bij uw bezoek aan deze website gebruik gemaakt van cookies.
Een cookie is een tekstbestand dat informatie bevat over het gedrag van de persoon die een website bezoekt. Een cookie wordt aangemaakt door een programma op de server van de website, maar bewaard op de harde schijf van de computer van de bezoeker. Bij een volgend bezoek aan de website kan de inhoud van de cookie worden gerecupereerd door de website.
Naast het verzamelen van gegevens over uw bezoek aan onze website, worden cookies ook gebruikt binnen de dienst Internet Banking om toe te laten toe dat deze dienst wordt afgestemd op uw specifieke behoeften. De cookies worden niet gebruikt voor andere doeleinden.
U kunt via de instellingen van uw browser cookies uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van de website.