Met wie deelt Triodos Bank uw persoonsgegevens?

Triodos Bank zal uw gegevens alleen delen als het noodzakelijk is om ons contract met u uit te voeren, wegens een wettelijke verplichting, wegens een gerechtvaardigd belang of als u ons uw toestemming hebt gegeven.


Bijgevolg kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan derden waarmee de Bank contractueel gebonden is, evenals aan feitelijke of juridische entiteiten van Triodos Bank nv, zoals een kantoor of afgevaardigde agent, die u bepaalde specifieke diensten verlenen.
Daarom zullen uw persoonsgegevens worden overdragen, afhankelijk van de aard van de verrichtingen, aan de volgende dienstverleners:

 • ING nv voor de verwerking en uitvoering van betalingsverrichtingen;
 • SWIFT cvba voor het uitwisselen van berichten in het kader van beveiligde financiële transacties;
 • Manufast vzw voor het uitvoeren van drukwerk en mailings;
 • Stater Belgium nv voor het dossierbeheer van woonkredieten;
 • Mainsys nv voor het IT-beheer van effectenrekeningen;
 • Fourthline bv voor de verificatie van uw identiteitsbewijs, identificatiegegevens en biometrische gegevens in het kader van identificatie- en beveiligingsdoeleinden
 • Worldline, VISA en Giesecke&Devrient: in het kader van de uitgifte en beheer van de debet card voor de business zichtrekening
 • Oper: binnen de context van het digitaal aanvragen van een hypothecaire lening
 • CAPTIN bv; in het kader van de organisatie van het Multilateral Trading Platform voor de certificaten*

Met betrekking tot de financiële instrumenten verleent u toestemming aan de Bank om uw persoonsgegevens door te geven aan de vereffeningsinstellingen en aan de gelieerde ondernemingen volgens artikel 1 van Koninklijk Besluit nr. 62 betreffende het storten van verwisselbare financiële instrumenten en de liquidatie van operaties op die instrumenten van 10 november 1967:

 • Puilaetco - A Quintet Private Bank nv als partner in Personal en Private Banking;
 • AnalitiQs nv voor het uitvoeren van marktonderzoeken.

Als u voor rentebestemming van uw Triodos-rekening hebt gekozen, zal Triodos Bank aan de begunstigde organisaties de gegevens bezorgen die nodig zijn om een fiscaal attest af te leveren (uw naam, voornaam, adres en het bedrag van uw jaarlijkse schenking). Die overdracht van gegevens zal alleen plaatsvinden als de begunstigde organisaties erkend zijn om een fiscaal attest af te leveren .
Over het algemeen, als een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt namens Triodos Bank, zorgen we ervoor dat die partij onze instructies opvolgt om uw gegevens te beschermen. Derden zijn verplicht overeenkomsten te ondertekenen waarin zij zich ertoe verbinden uw persoonsgegevens te beschermen en verbinden zich ertoe dergelijke gegevens alleen te gebruiken om ons de diensten te leveren die in de overeenkomst zijn opgenomen.

Triodos Bank kan ook worden verplicht om de persoonsgegevens die zij heeft, door te geven aan elke geïnteresseerde derde partij die daar een wettelijk belang bij heeft.

Bijvoorbeeld:

 • overheidsinstanties, regelgevende instanties en toezichthoudende instanties zoals de belastingdienst of de Nationale Bank van België;
 • gerechtelijke autoriteiten zoals politie, openbare aanklagers, rechtbanken;
 • advocaten bijvoorbeeld in geval van faillissement;
 • notarissen bijvoorbeeld bij de aanvraag van een hypotheeklening;
 • voogden;
 • bedrijfsrevisoren.

* Triodos Bank is gerechtigd de persoonsgegevens van certificaathouders in Triodos Bank te registreren. Dit doen wij op grond van een samenwerkingsovereenkomst die wij hebben gesloten met de verantwoordelijke voor de registratie van de certificaten van de aandelen, Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Wij hebben een overeenkomst gesloten met de firma Captin BV (Captin) om deze registratie over te nemen. Om Captin in staat te stellen haar rol als beheerder van het register van certificaathouders te vervullen, heeft Triodos Bank het register gedeeld met Captin.
Daarnaast zal Captin ook de handel in de certificaten mogelijk maken via haar handelsplatform. Om certificaathouders toegang te geven tot dit platform, zal Captin namens Triodos Bank contact opnemen met de geregistreerde certificaathouders. Captin en Triodos Bank zijn een samenwerkings- en dienstverleningsovereenkomst aangegaan. Als bijlage bij deze overeenkomst zijn Triodos en Captin tevens een verwerkersovereenkomst overeengekomen in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving.