Geld is een instrument van waardecreatie, niet het doel. Echte waarde ligt voor Triodos Bank in de verbondenheid tussen mensen en met de aarde en haar natuur. Daarom verlenen we alleen kredieten voor duurzame projecten en ondernemers.

Samen met u willen we onze solide groei voortzetten en nog meer investeren in positieve verandering: we lanceren een nieuwe kapitaalsverhoging via de uitgifte van certificaten van aandelen Triodos Bank.

Kapitaalsverhoging via de emissie van certificaten van aandelen Triodos Bank tussen 15 september en 16 november 2017.

DISCLAIMER

Belangrijk
Lees eerst in de brochure al de informatie over een belegging in een certificaat van aandeel Triodos Bank en de risico’s eraan verbonden. Raadpleeg ook de samenvatting van het prospectus, het prospectus en de periodieke verslagen (jaarlijks en halfjaarlijks ) die u op www.triodos.be/certificaten terugvindt. Voor een gratis exemplaar van deze documenten kunt u ons ook opbellen.

Bijkomende informatie
> De waarde van de certificaten van aandelen Triodos Bank is beschikbaar op www.triodos.be/certificaten

> Certificaten van aandelen Triodos Bank worden uitgegeven door de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, een stichting naar Nederlands recht.

> Triodos Bank nv is een bank naar Nederlands recht.

> Een certificaat geeft dezelfde economische rechten en risico’s als een aandeel. Het heeft zoals een aandeel een onbeperkte looptijd. Certificaathouders hebben geen stemrecht op de aandelen van Triodos Bank nv.

> Fiscaliteit

  1. bij keuze dividendbetaling in contant geld: Nederlandse dividendbelasting: 15% en Belgische roerende voorheffing: 30 %
  2. bij keuze dividendbetaling in stock dividend: Belgische roerende voorheffing: 30%
  3. van toepassing op de niet-professionele belegger, natuurlijk persoon, inwoner van België (onder voorbehoud van wijziging)

> Risico’s

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Bij risico van faillissement of faillissement van Triodos Bank riskeren certificaathouders hun belegd bedrag volledig te verliezen.

Triodos Bank onderscheidt de volgende risico’s:

  1. Risico’s die gerelateerd zijn aan de banksector: rente-ontwikkelingen, debiteurenrisico, liquiditeitsrisico, wisselkoersontwikkelingen en eventuele veranderingen in het bestaande Nederlandse depositogarantiesysteem. En algemene risico’s zoals de concurrentie, wijzigingen in de economische toestand, wijzigingen in de regelgeving, interventie van de regelgever.
  2. Risico’s die gerelateerd zijn aan de verhandelbaarheid van certificaten van aandelen Triodos Bank.
  3. Risico gerelateerd aan faillissement of bij tussenkomst van de resolutie-autoriteit (De Nederlandsche Bank) of het Ministerie van Financiën. In geval van resolutie kan de nominale waarde van de certificaten van aandelen gedeeltelijk of volledig worden gereduceerd (”bail-in”) en riskeren certificaathouders hun belegd bedrag volledig te verliezen.

> Resultaten:

  1. Een dividend kan uitgekeerd worden indien er winst is. De raad van bestuur legt jaarlijks, na instemming van de raad van commissarissen, een voorstel over het uit te keren dividend ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering.
  2. Triodos Bank nv is echter op geen enkele wijze verplicht om dividend uit te betalen.

> Transactiekosten

  1. bij aankoop: 0,50% per transactie (0% tijdens de periode van de kapitaalsverhoging 15/09/2017-16/11/2017)
  2. bij verkoop: 0,50% per transactie

> Beurstaks bij verkoop: 0,27%, met een maximum van 1.600 EUR per transactie.

> Klachtendienst: www.triodos.be/een-klacht-indienen

Bent u niet tevreden met ons antwoord? U kan dan een schriftelijk beroep op de ombudsman voor de financiële sector:

Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 81000 Brussel.

Tel.: +32 2 545 77 70 of e-mail: [email protected], www.ombudsfin.be