Triodos Bank beschouwt de toegang tot een kwaliteitsvolle gezondheidszorg, overal in de wereld, als een van de fundamenteel recht van de mens. Ze ondersteunt hiermee een van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, die een kader vastleggen voor een meer duurzame wereld tegen 2030. Dit wordt weerspiegeld in het beleggingsbeleid van Triodos Bank in beursgenoteerde ondernemingen (duurzame fondsen of duurzaam vermogensbeheer). Het Triodos beleggingsuniversum omvat farmaceutische en biotechnologische ondernemingen die behoren tot de ‘best-in-class’ van de sector. Ze moeten beantwoorden aan de minimumeisen van Triodos Bank, in het bijzonder op het gebied van dierenproeven en genetische manipulatie.

De farmaceutische industrie is nooit vrij van schandalen maar de voorbije jaren hebben tal van controversen de sector flink door elkaar geschud. Er zijn bijgevolg vragen gerezen over de integriteit van de industrie. Verschillende farmabedrijven schonden de wetgiving op geneesmiddelenprijzen, productveiligheid en corruptie herhaaldelijk. Na onderzoek door Triodos Research zijn, na verloop van tijd, in totaal tien farmaceutische en biotechnologische bedrijven van de zeventien ‘best-in-class’ ondernemingen uit het beleggingsuniversum van Triodos uitgesloten. Bijgevolg telt dit universum vandaag nog slechts drie farmaceutische bedrijven: Novo Nordisk, Roche en Merck KGaA (een Duitse onderneming, niet te verwarren met het Amerikaanse Merck & Co).

Productveiligheid

Wanneer men verdachte praktijken op het gebied van productveiligheid onderzoekt wordt er rekening gehouden met tal van elementen, bijvoorbeeld het aantal betrokken personen, de onomkeerbaarheid van bepaalde ongewenste effecten, de groote van de bedragen betaald door de onderneming in de vorm van boetes of buitengerechtelijke schikkingen, het herhaaldelijke karakter van bepaalde problemen en de houding van de onderneming hiertegenover. Triodos onderzocht deze verschillende aspecten om een juist en globaal beeld te krijgen.

Het herhaaldelijk karakter van schandalen en/of ernstige misstappen kan leiden tot een uitsluiting uit de Bank. Dit gebeurde bij het Amerikaanse 'Merck & Co'. De voorbije zeven jaar heeft deze onderneming ongeveer 5,3 miljard dollar betaald aan processen over Vioxx, een ontstekingsremmer die in 2004 van de markt werd gehaald. Merck & Co werd ervan beschuldigd te hebben gelogen over de veiligheid en voordelen van het geneesmiddel. Vioxx bleek het risico op cardiovasculaire ongevallen te verhogen en was potentieel verantwoordelijk voor 55.000 sterfgevallen in Amerika. Vandaag wordt Merck & Co opnieuw geconfronteerd over een van hun geneesmiddelen. Hun vaccin tegen baarmoederhalskanker, Gardasil, zou bij sommige patiënten ernstige bijwerkingen veroorzaken.

Prijsafspraken

Prijsafspraken binnen de gezondheidssector kunnen voor tal van personen zeer schadelijke gevolgen hebben. De Italiaanse mededingingsautoriteit legde in 2014 een boete van meer dan 180 miljoen euro op aan Roche en Novartis. Ze spraken de prijs van hun duurste geneesmiddel, voor de behandeling van oogziekten, samen af. Dergelijke praktijken verhinderen sommige patiënten toegang tot een behandeling en kosten meer voor het nationale gezondheidssysteem. Novartis werd uitgesloten uit het Triodos beleggingsuniversum wegens het herhaaldelijke karakter van dergelijke praktijken. Zo brachten ze ook vaak goedkopere generische geneesmiddelen vertraagd op de markt.

Corruptie

Gunsten voor artsen in ruil voor het voorschrijven van een bepaald geneesmiddel zijn schering en inslag. Verschillende farmaceutische bedrijven werden al meermaals beschuldigd van onethisch gedrag. Hoewel Sanofi bijvoorbeeld een streng beleid hanteerde inzake corruptie, was het toch betrokken bij verschillende corruptiegevallen met medisch personeel in China, Afrika en het Midden-Oosten. Deze onderneming komt bijgevolg niet langer in aanmerking voor een belegging in het kader van de duurzame beleggingsfondsen van Triodos Bank of het duurzame vermogensbeheer van de cliënten van Private Banking.

Geneesmiddelen, één uitzondering mogelijk

Triodos Bank hecht veel belang aan dierenwelzijn en is dus gekant tegen dierproeven. Daarom weigert de Bank te investeren in ondernemingen die gebruikmaken van dergelijke proeven zonder dat ze daar wettelijk toe verplicht zijn. Bedrijven die duurzame initiatieven aanmoedigen, zoals het Europees partnerschap voor alternatieve benaderingen van dierproeven (EPAA), worden wel ondersteund door Triodos Bank.

Een uitzondering geldt wanneer er geen betrouwbaar alternatief bestaat voor dierenproeven. In dergelijke gevallen vraagt TIM van een onderneming dat ze een duidelijk beleid hanteert op basis van het principe van humaan dierenonderzoek (de drie V’s: verminderen, vervangen of verfijnen). Zonder een dergelijk beleid komt een onderneming niet in aanmerking voor een investering. Triodos Bank sluit eveneens bedrijven uit die dieren genetisch manipuleren om medische doeleinden wanner er alternatieven bestaan.

Dierproeven en genetische manipulatie maken deel uit van fundamentele discussies met beursgenoteerde ondernemingen, zowel tijdens het selectieproces van de ondernemingen door Triodos Research als in de monitoringfase wanneer ze reeds behoren tot het Triodos beleggingsuniversum. Elk jaar selecteert Triodos Research verder een reeks thema’s die het belangrijk vindt en waarrond het de discussie wil aangaan met deze ondernemingen. Op deze manier wil Triodos Research hen sensibiliseren en aanmoedigen om hun prestaties op die terreinen te verbeteren. Dit is een langdurig proces want de positieve evoluties worden soms pas jaren later zichtbaar. In 2016 bespraken we vooral dierproeven en genetische manipulatie.

Gezondheidszorg

We werken mee aan een kwalitatief zorglandschap dat toegankelijk en betaalbaar is. We financieren verschillende partners uit de sector om deze visie te realiseren: ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen voor mensen met een beperking, medische huizen, wijkgezondheidscentra of kmo’s die actief zijn in dit gebied.

Ontdek onze gespecialiseerde dienstverlening voor de gezondheidszorg