Sign for my Future verenigt bedrijfsleiders, wetenschappers, burgerverenigingen en iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan deze politiek neutrale en niet-commerciële campagne. Het doel: zoveel mogelijk handtekeningen verzamelen om een sterk signaal naar de politici te sturen. De ondertekenaars van de petitie vragen de volgende regeringen "zich in te spannen om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te streven naar een maximum van 1,5 graad. België moet tegen 2050 klimaatneutraal zijn en zijn uitstoot de komende 5 jaar aanzienlijk verminderen.” Het platform roept politici op meteen initiatieven te nemen in drie prioritaire domeinen: de invoering van een klimaatwet; een investeringsprogramma om burgers en bedrijven te helpen bij de transitie; de oprichting van een onafhankelijke klimaatraad om het beleid op te volgen.

De politiek een duw in de rug geven

Actie ondernemen tegen de klimaatverandering is een plicht die we hebben tegenover onze kinderen en toekomstige generaties. België is echter niet aan boord van het Akkoord van Parijs. Onze regeringen geven al jaren blijk van weinig goodwill op dit vlak. Terwijl het huidige traject wijst op een toename van meer dan 3°C tegen 2100, is het onaanvaardbaar dat ons land naast de slechtste leerlingen in de klimaatklas zit. Beleidsmakers weten goed genoeg dat er dringende beslissingen nodig zijn. Hun gebrek aan initiatief is te verklaren door de angst voor een electorale afstraffing als gevolg van onpopulaire maatregelen. Een van de hoofddoelen van de campagne Sign for my Future is hen te laten zien dat burgers, verenigingen en economische decisionmakers verwachten dat ze eindelijk actie ondernemen. Het is hoog tijd voor duidelijke beslissingen en engagementen.

Banken hebben belangrijke teugels in handen

Wij zijn ervan overtuigd dat banken en fondsbeheerders sterke teugels in handen hebben om een duurzame toekomst op een leefbare planeet te creëren. En daar handelen we naar. De leningen die we verstrekken en de beleggingen die door onze fondsen worden gedaan, moeten de overgang naar een koolstofneutrale en sociaal inclusieve economie ondersteunen. En wanneer we een project of bedrijf analyseren, zijn de financiële kwaliteiten niet voldoende. Ze moeten ook aantonen dat hun activiteiten effectief bijdragen aan een positieve verandering. We hanteren trouwens strikte uitsluitingscriteria. We financieren bijvoorbeeld geen fossiele brandstoffen, of het nu gaat om kolen, olie of gas. We beleggen niet meer in kernenergie. Triodos Bank steunt wél massaal de sector van hernieuwbare energie. We pleiten er ook voor om rekening te houden met de negatieve effecten van beleggingen op het milieu en het welzijn van de bevolking. De toekomst van onze kinderen en kleinkinderen hangt ervan af.

Onderneem actie in enkele seconden