1.    Als bank en fondsbeheerder beschikt u over aanzienlijke middelen om veranderingen te sturen. Hoe neemt u uw verantwoordelijkheid op voor milieu en maatschappij? 

Bij Triodos Bank wordt het geld dat beleggers ons toevertrouwen uitsluitend geïnvesteerd in bedrijven en organisaties die de menselijke waardigheid, de bescherming van de planeet en de kwaliteit van het leven in het algemeen bevorderen. En dat geldt voor al onze producten, niet alleen voor een paar. We financieren de verandering én we willen de financiële wereld veranderen door de sector te stimuleren om meer maatschappelijke ambitie aan de dag te leggen.

2.    Wie selecteert de bedrijven en organisaties die in duurzame fondsen zitten en wat zijn uw criteria?

De bedrijfsanalyse wordt uitgevoerd door een team van duurzaamheidsanalisten en onderzoekers die de fondsen van Triodos beheren en afkomstig zijn uit verschillende disciplines.
Zij staan voortdurend in dialoog met de ondernemingen en gaan in drie fasen te werk.

Ten eerste selecteren zij bedrijven waarvan de producten, diensten en bedrijfsmodellen bijdragen tot sociale en ecologische transitie. 7 prioritaire thema's geven richting aan hun keuze: duurzame voeding en landbouw, duurzame mobiliteit en infrastructuur, duurzame hulpbronnen, circulaire economie, welzijn en gezondheid, duurzame innovatie en een inclusieve samenleving. 

De deskundigen onderzoeken vervolgens of deze bedrijven voldoen aan de minimumeisen (zie verder) en uitsluitingscriteria van Triodos Bank. Tot slot bestudeert het team de impact van duurzaamheidsfactoren op de financiële waarde van elk bedrijf. 

3.    Welke bedrijven, activiteiten en sectoren worden automatisch uitgesloten van uw fondsen? 

Uit respect voor de menselijke waardigheid zijn bedrijven die actief zijn op het gebied van alcohol, gokken, pornografie, tabak of wapens uitgesloten.

Dat geldt ook voor bedrijven die mensenrechten en arbeidsrechten schenden of handel drijven in conflictmineralen. Ook uitgesloten zijn bedrijven die geen respect hebben voor dieren, of het nu gaat om dierproeven, intensieve veehouderij, commerciële visserij of de handel in bont en speciaal leder.

En aangezien alleen bedrijven met een positieve invloed op het milieu in aanmerking komen voor de fondsen van Triodos, worden bedrijven afgewezen die de biodiversiteit vernietigen, verantwoordelijk zijn voor ontbossing, genetische manipulatie uitvoeren, werken met gevaarlijke en vervuilende stoffen of natuurlijke en mijnbouwgrondstoffen exploiteren.  

Tot slot ligt de focus op het bestuur binnen de bedrijven zelf. Uitgesloten zijn bedrijven met een te ongelijk loonbeleid en bedrijven die worden beschuldigd van corruptie, belastingontduiking en het niet naleven van wetten, voorschriften en verdragen. 

4.    Hoe controleert u de activiteiten van de geselecteerde bedrijven? 

In de eerste plaats wordt stemrecht uitgeoefend op de aandeelhoudersvergaderingen van alle ondernemingen die deel uitmaken van onze fondsen. Zo kan een positieve invloed worden uitgeoefend op hun langetermijnstrategie. Verder krijgen alle bedrijven in het fonds ten minste eenmaal per jaar een evaluatie om na te gaan of zij een duurzame transitie in de loop van de tijd bevorderen. Anders worden ze binnen drie tot zes maanden uit het fonds gehaald. 

5.    Waar kan ik concreet zien welke bedrijven op dit moment geselecteerd zijn voor al uw fondsen en wat is hun impact? 

U kunt de lijst van alle bedrijven in onze fondsen altijd raadplegen op onze website. Voor twee van onze vier fondsen kunnen we ook al impactcijfers geven voor CO2-uitstoot, waterverbruik en afval. De resultaten en de berekeningsmethode staan ook op onze website

Als u nog meer vragen hebt, staan we natuurlijk klaar om ze te beantwoorden. 

Duurzaam beleggen?

Met Triodos Bank gaat u verder.