Het doel van dit project is de bedrijven in de portefeuilles van de fondsen die we beheren aan te moedigen om wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen vast te leggen, in overeenstemming met het Science Based Targets initiative (SBTi).

Toen regeringen van over de hele wereld in 2015 het Klimaatakkoord van Parijs ondertekenden, engageerden zij zich ertoe de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder 2 °C en bij voorkeur tot 1,5 °C tegenover het pre-industriële niveau. Volgens de meest recente klimaatwetenschap is het hoogste ambitieniveau nodig om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C en negatieve gevolgen zoals extreme weersomstandigheden, zeespiegelstijging, voedseltekorten en biodiversiteitsverlies te temperen. 

Bron: Science Based Targets Initiative Annual Progress Report 2020

Wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen

Om dit doel te bereiken, gaan wij de dialoog aan met de bedrijven waarin we beleggen. We vragen hen dat zij voor alle relevante domeinen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vastleggen in overeenstemming met het 1,5 °C-traject, zoals bepaald door het Science Based Targets initiative (SBTi).

Criteria voor de emissiedoelstellingen:

  • Ambitieniveau in overeenstemming met 1,5 °C-scenario
  • Meer dan 95 % van de bedrijfsemissies is gedekt
  • Tijdsbestek 5-15 jaar in de toekomst
  • Doelstelling voor de waardeketen wanneer de emissies van de waardeketen meer dan 40 % van de totale emissies bedragen

Publieke doelstellingen zetten aan tot actie. Ze moeten altijd ondersteund worden met een doeltreffend transitieplan en met jaarlijkse rapporten over de geboekte vooruitgang.

Mijlpalen

Om de voortgang rond de hoofddoelstelling van ons dialoogproject te volgen, hebben we vijf mijlpalen vastgelegd.

  1. Bedrijf heeft geen emissiereductiedoelstellingen
  2. Bedrijf heeft emissiereductiedoelstellingen, maar die zijn niet wetenschappelijk onderbouwd
  3. Bedrijf is vastbesloten om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te leggen
  4. Bedrijf heeft wetenschappelijk onderbouwde 2 °C-doelstellingen vastgelegd
  5. Bedrijf heeft wetenschappelijk onderbouwde 1,5 °C-doelstellingen vastgelegd

Onze ambitie is dat alle bedrijven in onze portefeuille mijlpaal 5 bereiken.

Benadering

Als actief aandeelhouder volgen wij de bedrijven waarin we investeren op de voet en streven wij naar een zo groot mogelijke positieve impact door een constructieve dialoog met hen te voeren. Om onze inspanningen op de hoofddoelstelling te richten, gebruiken wij twee verschillende benaderingen.

De eerste benadering bestaat erin te focussen op bedrijven die achterop lopen in hun klimaatveranderingsprogramma en zich in mijlpaal 1 en 2 bevinden. Die bedrijven kunnen hun strategie sterk verbeteren door doelstellingen te bepalen of door zich ertoe te engageren om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te bepalen.

In de tweede benadering focussen we ook op de grote uitstoters in onze portefeuille, aangezien het beperken van de uitstoot voor deze groep een aanzienlijk effect kan hebben op de totale emissiereductie. We hebben de vijf grootste directe uitstoters per fonds geïdentificeerd en hen prioriteit gegeven in ons dialoogproject.

De analisten hebben in totaal 35 bedrijven gecontacteerd om met hen in gesprek te gaan over doelstellingen en strategieën op het gebied van klimaatverandering. Van de 35 gecontacteerde bedrijven heeft 71 % positief gereageerd op het verzoek om in gesprek te gaan. In 2020 hebben we met in totaal 21 bedrijven gepraat om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te leggen. Enkele gesprekken met bedrijven die in 2020 niet konden doorgaan, vinden dit jaar plaats.

Drie keer in dialoog

In december 2020 hebben we met het Duitse wetenschaps- en technologiebedrijf Merck gesproken over het feit dat ze hun emissiereductiedoelstelling van 20 % uit 2006 niet gehaald hebben. Het bedrijf schreef dit toe aan zijn overname van chemieproducent Versum, en wees op procesverbeteringen en nieuwe technologieën om toekomstige emissies te beperken. Merck sprak de ambitie uit om in de toekomst wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vast te leggen, die wij zullen opvolgen.

In december hebben we Kyoritsu Maintenance bevraagd, een Japans bedrijf dat studenten en werknemers van slaapzalen voorziet. Het bedrijf maakt momenteel zijn koolstofemissies niet bekend in zijn jaarverslag, dus werden er vragen gesteld over het meten en bekendmaken van emissies en doelstellingen. Kyoritsu antwoordde dat ze koolstofemissies van vestigingen bijhouden en jaarlijks indienen bij het Tokyo Metropolitan Government Bureau of Environment. Het doel is de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 30 % te verminderen tegenover het jaar 2000. Kyoritsu onderzoekt de mogelijkheden voor zonne-energie en energie-efficiënte apparatuur in nieuwbouw.

In maart 2021 hadden we een gesprek met het Duitse chemiebedrijf Evonik Industries, dat al een ambitieuze doelstelling heeft bepaald: 50 % directe emissiereductie tegen 2025. Maar omdat er al een reductie van 44 % is bereikt, daagden we hen uit om ambitieuzer te zijn en vroegen we om informatie over hun koolstofreductiestrategieën. Het bedrijf antwoordde dat de doelstellingen uitdagend zullen blijven naarmate het bedrijf groeit, maar engageerde zich er ook toe om in 2022 bijgewerkte duurzaamheidsdoelstellingen te publiceren. De reductie-inspanningen zijn gericht op een evenwicht tussen koolstofintensiteit en grondstofefficiëntie, met ongeveer 50 miljoen euro investeringen in groene energie.

Basis voor de voortgang

We zijn in juli 2020 begonnen met het dialoogproject tegen klimaatverandering, dat als basis dient voor de voortgangsmeting. Bij de start had 10 % van de bedrijven in onze portefeuille wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van 1,5 °C vastgelegd, 17 % had wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen van 2 °C vastgelegd en 16 % had publiekelijk toegezegd wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te zullen vastleggen. De resterende 57 % wordt aangesproken op het bepalen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. 

Hoewel bedrijven wellicht niet alleen door onze inspanningen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen vastleggen, zullen wij ons dialoogproject voortzetten en de vorderingen van de bedrijven in onze portefeuille op het gebied van klimaatdoelstellingen en -strategieën blijven opvolgen.