Wat zijn de minimumnormen precies?

Triodos Bank streeft er sinds de oprichting in 1980 naar om een maatschappij te creëren die de levenskwaliteit van iedereen beschermt en bevordert. En die de menselijke waardigheid centraal stelt. We zorgen ervoor dat individuen, organisaties en bedrijven hun geld zo kunnen gebruiken dat het zowel mens als milieu ten goede komt.

Duurzame financiering vergt keuzes. Zeer bewuste keuzes van wat Triodos Bank en haar dochteronderneming Triodos Investment Management financieren en waarin ze investeren. Het zijn keuzes over wat écht bijdraagt aan een duurzame toekomst. Dit vereist duidelijke grenzen over wat we kunnen financieren. De minimumnormen leggen duidelijk uit bij welke producten, processen en activiteiten we niet betrokken willen zijn.

Onze minimumnormen gaan terug tot 1997, toen we het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds lanceerden. Ze werden ontwikkeld door het voormalige Research Team van Triodos en maken sindsdien deel uit van het selectieproces voor dit fonds. Later werden ze aangenomen voor alle financierings- en investeringsactiviteiten van Triodos Bank.”

Welke activiteiten worden uitgesloten?

“De minimumnormen bevatten drie criteria om bepaalde activiteiten uit te sluiten: menselijke waardigheid, bewustzijn van onze planeet en van het bestuur. Elk van deze categorieën omvat talrijke activiteiten die afbreuk doen aan de positieve impact die we willen realiseren. Wij financieren bijvoorbeeld geen activiteiten in de sector van de fossiele brandstoffen en kernenergie. Wapens, tabak, industriële landbouw, ontbossing en andere schadelijke sectoren en activiteiten zijn eveneens uitgesloten.”

Hoe doet Triodos Bank het vergeleken met andere financiële instellingen?

“Wij zijn erg strikt in vergelijking met klassieke banken en vermogensbeheerders. Dit is logisch. Want Triodos Bank is altijd een duurzame bank geweest, in tegenstelling tot de reguliere financiële sector. Met onze minimumnormen onderscheiden we ons echt van de rest. Gelukkig zijn er nog duurzame financiële instellingen in de wereld die vergelijkbare criteria hanteren. Het gaat dan bijvoorbeeld om banken die lid zijn van de Global Alliance for Banking on Values (GABV).”

Hoe worden de minimumnormen in de dagelijkse praktijk toegepast bij Triodos Bank?

Ze worden in de hele organisatie gebruikt: van zakelijk bankieren tot beleggingsbeheer, van spaarrekeningen van zakelijke klanten tot leveranciers. De minimumnormen worden toegepast op basis van redelijkheid en proportionaliteit, om onredelijke eisen voor onze kleinste klanten te vermijden.

Wanneer we overwegen om een bedrijf te financieren, passen we de normen toe als uitsluitingscriteria waarbij voor bepaalde activiteiten een nultolerantie geldt. Voor andere activiteiten zetten we drempels voor maximale inkomsten. Dit betekent dat slechts een klein percentage van de inkomsten van een bedrijf uit deze activiteit kan komen. Gedetailleerde factsheets helpen ons om de minimumnormen toe te passen in onze dagelijkse bedrijfsvoering."

Wat zijn de belangrijkste veranderingen in deze update?

“We hebben in meer detail beschreven hoe we de minimumnormen toepassen en dan vooral de proportionaliteit die ik reeds aanhaalde. We hebben asbestwinning en diepzeemijnbouw als controversiële activiteiten toegevoegd en kernwapens als controversiële wapens. Financiering van de wapenindustrie gaat recht in tegen onze missie: het gebruik van wapens, wanneer of waar dan ook, ondermijnt de menselijke fysieke en psychologische integriteit en leidt tot een cultuur gebaseerd op conflict en geweld. 

We hebben ook vermeld dat we in het algemeen niet investeren in de mijnbouw of ze niet financieren, maar dat we eventueel investeren in bedrijven die metalen en mineralen recycleren, wat onder mijnbouw valt. Tenslotte hebben we nieuwe richtlijnen geformuleerd over excessieve vergoedingen.”

Hoe bent u van plan de minimumnormen up-to-date te houden?

“Onze minimumnormen zijn dynamisch en houden rekening met de wijzigingen in de wetgeving, technologische ontwikkelingen en innovatie, het openbare debat, normen gebaseerd op beste praktijken en het gedrag van bedrijven. Bovendien betrekken we en gaan we voortdurend in gesprek met deskundigen, belangengroepen en maatschappelijke organisaties. Ook dit kan tot aanpassingen leiden. We bekijken de normen dus minstens elke twee jaar om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen.”

Alle minimumnormen op een rij