Zijn jullie een rijke universiteit?

ULB - Françoise magerman, adjointe du directeur financier
Françoise Magerman, adjointe du directeur financier

F.M.: (lacht) Minder dan de andere! Ons vermogen is verdeeld over verschillende portefeuilles. De eerste, "toegewezen dotatie", bestaat hoofdzakelijk uit nalatenschappen. Die komen van mensen die in hun testament aangeven dat ze onderzoek, onderwijs of sociale actie van de universiteit voor kansarme studenten willen steunen. Tegelijkertijd hebben we een eigen portefeuille om het universiteitsbudget te ondersteunen. Tot slot hebben we speciale portefeuilles zoals het Erasmus-fonds, dat medisch onderzoek in het Erasmus-ziekenhuis financiert, of het SBS-Fonds, dat vooral de leerstoelen van de Solvay Brussels School of Economics and Management ondersteunt.

Welke duurzaamheidscriteria hanteert de universiteit voor haar beleggingen?

We begonnen al in 2014 na te denken over het duurzame beheer van onze portefeuilles, maar de voorstellen die onze fondsbeheerders destijds formuleerden, hadden vooral een laagje marketingvernis. Tegelijkertijd verhoogde de druk van onze studenten die eisten dat we eerst en vooral fossiele brandstoffen uit onze investeringsportefeuilles haalden. Enkele jaren geleden introduceerden we een reeks eisen in onze contracten voor vermogensbeheer, waaronder de naleving van het Global Compact van de Verenigde Naties. We hebben ook besloten om bepaalde sectoren zoals wapens of tabak volledig uit te sluiten en investeringen in de fossiele energiesector drastisch te verminderen. Momenteel vertegenwoordigt die nog maar 2,5 % van onze beleggingen.

 

Campus du solbosch - ULB - Foto: Lara Herbinia

Sinds enkele maanden gaan jullie nog veel verder.

In december 2018 heeft de raad van bestuur van de universiteit een veel resoluter standpunt aangaande beleggingen ingenomen, in lijn met het maatschappelijk engagement van de universiteit. Onze ambitie is om tegen 2021 een 100 % duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid te voeren. Dit betekent concreet dat we niet langer tevreden zijn met het volgen van de huidige beweging richting meer duurzaamheid, maar dat we op dit vlak een echte voorloper willen zijn binnen de academische wereld. We hebben niet alleen gekozen om volledig uit de sector van fossiele brandstoffen te stappen, maar ook om een bepaald percentage van onze beleggingen toe te wijzen aan thema's die cruciaal zijn voor de ecologische transitie, zoals hernieuwbare energie of water. De percentages en de thema's worden momenteel onderzocht. Daarnaast hebben we besloten leningen toe te kennen aan lokale projecten met een maatschappelijke impact, die passen bij de engagementen van de universiteit. Dit is een heel innovatieve benadering voor een universiteit, vandaar dat het complex is om dit op te zetten.

De ambitie van de ULB is om tegen 2021 een 100 % duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid te voeren.
Françoise Magerman, adjunct van de financieel Directeur

Zijn die strategische beslissingen gemakkelijk te implementeren?

Niet echt, om twee essentiële redenen. Enerzijds is een deel van onze portefeuilles verpand: ze dienen als waarborg voor leningen die door de universiteit zijn aangegaan. We kunnen deze verplichtingen tegenover vijf van onze partners niet ontbinden. Anderzijds moeten we de beheersconventies die we afgesloten hebben, opnieuw onderhandelen en dat is allesbehalve eenvoudig. Niet alles is altijd even duidelijk in de voorstellen die we krijgen, vooral als het gaat om beleggingen in dakfondsen. Beleggingen heroriënteren is ook ingewikkelder voor obligaties dan voor aandelen omdat de keuze veel beperkter is, gezien onze nieuwe criteria. Het is dus mogelijk dat de verdeling van activa onder de beheerders heel binnenkort verandert. We willen de nieuwe beheersconventies voor het einde van het jaar rond hebben.

Wat is jullie relatie met Triodos Bank?

Triodos Bank heeft initieel de kredietverbintenissen van een andere bank overgenomen. Sindsdien behoort ze tot de groep van banken waarmee we werken. In 2015 heeft de universiteit een volledige portefeuille overgedragen naar een beleggingsfonds van Triodos Bank. En momenteel stelt een vermogensbeheerder met wie we in gesprek zijn ons een duurzaam vermogensbeheer in exclusief partnerschap met Triodos voor. Het vertrouwen in Triodos Bank is spontaan gegroeid, gezien haar pionierspositie in duurzaam beleggen. Ze heeft op dit vlak nog altijd een grote voorsprong, hoewel de markt nu onder de maatschappelijke druk volop begint te bewegen.

Dossier

Lessen in duurzam investeren bij drie universiteiten