Om de toenemende plasticvervuiling aan te pakken, moeten bedrijven die consumptiegoederen maken het voortouw nemen. In de eerste plaats  moeten ze transparant communiceren over hun plasticgebruik. En vervolgens moeten ze ambitieuze strategieën en streefdoelen vastleggen voor het verminderen, hergebruiken en recycleren van plastic verpakkingen.

In dialoog gaan over plasticvervuiling

Met de bedrijven waarin Triodos IM investeert, gaat ze in dialoog over een hele reeks duurzaamheidsonderwerpen, waaronder plasticvervuiling, zowel rechtstreeks als in samenwerking met gelijkgestemde beleggers. Samen met 185 beleggers die 10 biljoen dollar aan gezamenlijke activa in beheer hebben en gecoördineerd worden door de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), heeft Triodos IM een verklaring ondertekend waarin aan bedrijven gevraagd wordt om hun afhankelijkheid van plastic drastischer aan te pakken.

Triodos IM lanceerde een programma om informatie te verzamelen, beste praktijken te bepalen en stelde vragen op voor de betrokken bedrijven. De dialoog is vooral toegespitst op bedrijven in basisconsumptiegoederen, want die sector is een grootgebruiker van plastic verpakkingen.

7 essentiële bevindingen

 1. Elk bedrijf waarmee Triodos IM in dialoog ging, erkende dat plasticvervuiling een ernstig probleem is. Maar de plasticvervuiling aanpakken gaat de capaciteit van een enkel bedrijf te boven; hiervoor moeten zowel publieke als private stakeholders in de volledige waardeketen collectief actie ondernemen. Bedrijven zoeken niet alleen oplossingen, maar werken ook samen met andere spelers uit hun sector.
  • Lion en Kao, twee Japanse producenten van huishoudelijke en verzorgingsproducten, startten in 2020 samen met het inzamelen en recycleren van gebruikte navulverpakkingen en tandenborstels. In mei 2023 lanceerden ze met succes een geconcentreerd vloeibaar wasmiddel met een verpakking van gerecycleerde materialen, een bewijs dat het haalbaar is om een gelijkaardige verpakking te produceren door gebruikte navulverpakkingen te recycleren. Dergelijke samenwerkingsverbanden zijn te zien in diverse markten.
  • Het merk Birds Eye van Nomad Foods is bijvoorbeeld een van de oprichters en ondertekenaars van het UK Plastics Pact.
 2. Vele bedrijven streven ernaar om de recycleerbaarheid van hun verpakkingen te verbeteren, zodat het mogelijk wordt om ze in te zamelen en te scheiden of terug te winnen voor gebruik of hergebruik in een ander product.
  • In 2022 was 84% van de verpakkingen bij Danone herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar, een mijlpaal voor het bedrijf. De recyclage van zuivelbekers blijft een uitdaging wegens de ontoereikende infrastructuur voor inzameling en recyclage, ongeacht het productiemateriaal van de bekers. Danone streeft ernaar 100% recycleerbare bekers te produceren door zijn materiaalkeuzes aan te passen op basis van de vooruitzichten op het vlak van recycleerbaarheid. Op het eerste zicht misschien een gemakkelijke doelstelling, omdat het niet om de feitelijke recyclage of de gerecycleerde materialen van verpakkingen gaat, maar het is een heel belangrijke stap om het recyclagepercentage van plastic te verhogen. In de meeste verpakkingen zijn namelijk verschillende materialen en/of verschillende soorten plastic verwerkt. Dat maakt het moeilijker om de bestanddelen van elkaar te scheiden en ze als grondstof voor nieuwe (verpakkings)producten te gebruiken. Door de verpakking te vereenvoudigen, bijvoorbeeld door het aantal verschillende materialen te verminderen, wordt het gemakkelijker voor afvalbedrijven om de materialen te scheiden en ze als grondstof te gebruiken.
  • De verpakkingen van Acomo bestaan bijna uitsluitend uit monomaterialen, waardoor ze gemakkelijker te recycleren zijn.
 3. Een groot aantal bedrijven heeft ruime of niet-specifieke reductiedoelstellingen. Het doel bestaat er vooral in om de verpakking lichter te maken en het ontwerp ervan te verbeteren.
  • ITO EN werkt samen met verpakkingsbedrijf Toyo Seikan om het ‘Non-Sterilant (NS) System’ te ontwikkelen. Dit systeem maakt steriel bottelen bij kamertemperatuur zonder sterilisatiemiddelen mogelijk, waardoor er minder water wordt verbruikt en de geproduceerde flessen lichter zijn. Deze innovatie vermindert niet alleen het materiaalverbruik en de CO2-emissies tijdens het transport, maar is ook bevorderlijk voor een milieuverantwoorde productie en logistiek van dranken.
 4. Het is niet altijd eenvoudig om specifieke doelstellingen voor het gebruik of de recyclagegraad van plastic vast te leggen.Het percentage gerecycleerd materiaal optrekken lijkt een logische doelstelling om de productie van nieuw plastic tegen te gaan. Maar er is vastgesteld (bv. bij Lego) dat producten die van volledig gerecycleerd materiaal vervaardigd zijn, tijdens hun volledige levenscyclus meer bijdragen aan de koolstofuitstoot dan producten gemaakt van nieuwe materialen. Ook bioplastic lijkt een logisch alternatief voor gewoon plastic, omdat het van hernieuwbare grondstoffen wordt gemaakt. Maar de milieu-uitdagingen zijn vergelijkbaar met die van gewoon plastic, en voor bioplastic zijn mogelijk veel grondstoffen nodig die anders voor voedselproductie kunnen worden ingezet.
 5. Slechts enkele van de beoordeelde bedrijven hebben specifieke streefdoelen voor gerecycleerd materiaal vastgelegd. Voedingsbedrijven kunnen niet altijd gerecycleerde materialen gebruiken voor de primaire verpakking – de verpakking die rechtstreeks met het product in aanraking komt – wegens het besmettingsgevaar.
  • Uitzonderingen hierop zijn de statiegeldregelingen van Danone en ITO EN, hoewel het recuperatiepercentage bij dit laatste bedrijf slechts 14 % bedraagt.
  • Essity valt op in de beoordeling omdat dit het enige bedrijf is met een streefdoel rond gerecycleerd materiaal voor plastic verpakkingen, namelijk 25 % tegen 2025. In 2022 behaalde het bedrijf 12 %, vergelijkbaar met de 13 % van P&G – dat geen doelstelling heeft voor het volledige bedrijf, wel voor de individuele merken.
 6. Wat het weren van schadelijke chemicaliën uit verpakkingsproducten betreft, geven de meeste bedrijven redelijk vage en anekdotische informatie.
  • Henkel en Danone engageren zich om geleidelijk af te stappen van polyvinylchloride (PVC). Sinds 2018 gebruikt Danone dan 90 % minder PVC.
  • Henkel gebruikt PVC alleen in een beperkt aantal uitzonderlijke gevallen, bij gebrek aan realistische alternatieven, wat neerkomt op 0,05 % van hun wereldwijde verpakkingsvolumes.
 7. De vooruitzichten voor papieren verpakking lijken positiever. De meeste bedrijven kopen voornamelijk gerecycleerde vezels in, en als die niet beschikbaar zijn, richten ze zich voor nieuwe grondstoffen op gecertificeerde duurzaam beheerde bossen (zoals FSC, PEFC en SFI). Hierbij gaat de voorkeur vaak uit naar FSC als gecertificeerde keuze. Er werden ook een aantal producenten van papieren verpakkingen beoordeeld. Met de papieren alternatieven die zij ontwikkelen, helpen zij de hoeveelheid plastic verpakking te verminderen.  

Druk op ketel houden

De inzichten die Triodos IM heeft opgedaan over de uitdagingen rond plasticvervuiling en doeltreffende strategieën om plasticvervuiling tegen te gaan, zullen goed van pas komen bij toekomstige gesprekken met bedrijven waarin belegd wordt. Er wordt nog steeds weinig informatie gegeven over het gebruik van plastic en bedrijven rapporteren niet uniform over dezelfde onderwerpen. Bovendien ontbreken heel wat gegevens die nodig zijn om het gebruik van plastic door bedrijven en hun strategieën volledig te beoordelen. Triodos IM moedigt bedrijven actief aan om hun rapportering te verbeteren, onder meer door de nieuwe CDP-vragenlijst over plastic in te vullen in het CDP-hoofdstuk over waterrisico’s, wat bevorderlijk is voor gestandaardiseerde rapporteringspraktijken. Het overkoepelende doel van Triodos IM is dat deze bedrijven komaf maken met plastic voor eenmalig gebruik, het gebruik van materialen drastisch verminderen en systemen voor het hergebruik van verpakkingen ontwikkelen.

Van de holdings waarin Triodos IM belegt, dragen Danone, Procter & Gamble en Henkel het meest bij aan plasticvervuiling, wat gezien hun grootte binnen de verwachtingen ligt. Danone en P&G gebruiken bijna tweemaal zo veel plastic als Henkel. Wegens hun aanzienlijke plastic-voetafdruk zal Triodos IM in de toekomst vooral in dialoog gaan met deze drie bedrijven. Uit de gesprekken met deze drie is gebleken dat ze zich bewust zijn van de nadelige effecten van plastic verpakkingen en zich ertoe engageren deze problemen aan te pakken.