Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Jaarcijfers 2016

Triodos Bank behaalt solide groei in een uitdagende rente-omgeving.

16-02-2017 |

Chiffres clés :

 • 9,4% groei van het beheerd vermogen naar EUR 13,5 miljard
 • 14,4% groei van duurzame leningen
 • Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
 • Nettowinst EUR 29,3 miljoen (2015: EUR 40,7 miljoen)

In 2016 hebben Triodos Bank en haar beleggingsfondsen:  

 • Bijgedragen aan het opwekken van groene stoom voor 1,2 miljoen huishoudens
 • 2,0 miljoen mensen geholpen te genieten van onderwijsinitiatieven
 • microfinancieringsdiensten verstrekt voor 13,7 miljoen spaarders en 20,2 miljoen leners in opkomende markten, via 100 financiële instellingen.

Het totale beheerde vermogen – samengesteld uit Triodos Bank, Triodos Beleggingsfondsen en Triodos Private Banking – is gedurende 2016 met 9% gegroeid naar EUR 13,5 miljard.

De totale balans van Triodos Bank is gedurende 2016 met 11% gegroeid naar EUR 9,1 miljard. Dit is voornamelijk terug te voeren op de gestage groei van de toevertrouwde middelen en het nieuwe vermogen dat is aangetrokken.

De nettowinst van Triodos Bank ter waarde van EUR 29,3 miljoen vertegenwoordigt een afname met 28%, afgezet tegen 2015, in lijn met de verwachtingen. Deze afname kan voornamelijk worden toegeschreven aan de introductie in 2016 van de bijdrage aan het depositogarantiestelsel (DGS) en de lage rentemarge. De bank heeft een rendement op het vermogen gerealiseerd van 3,5% (2015: 5,5%).

Het aantal klanten is toegenomen met 7,4%. Tegen het einde van 2016 had Triodos Bank 652.000 klanten, verspreid over vijf Europese vestigingen.

Financiering van duurzaam ondernemen

Gedurende 2016 kon Triodos Bank bijna 90% van de instroom van nieuwe toevertrouwde middelen omzetten in duurzame leningen.
De verhouding duurzame leningen/tegoeden nam toe van 62% in 2015 naar 64% in 2016.
Hoewel de gehele balans groeide met 11%, groeide het inkomen uit rente niet, door de lagere rentemarges. Tegelijkertijd zijn kosten ten opzichte van het volume gestegen, als gevolg van hogere personeelskosten die gemaakt moeten worden om te voldoen aan de wettelijke eisen en daarnaast de bijdrage aan het DGS. Daarnaast gaat Triodos Bank door met investeren in mensen en technologie om te zorgen dat de organisatie in staat blijft de producten en diensten te leveren die onze klanten verwachten. Dit heeft geresulteerd in een ratio bedrijfsuitgaven/inkomsten van 79% (2015: 71%),
De toevoeging aan de voorzieningen voor de leningenportefeuille nam verder af, van EUR 7,6 miljoen in 2015 naar EUR 5,7 miljoen, ofwel 0,10% van de gemiddelde leningenportefeuille, afgezet tegen 0,16% in 2015.

De belangrijkste sectoren die wij in 2016 financierden, waren:
- duurzame energie, met een groei van 12%
- duurzame hypotheekleningen, met een stijging van 30% ten opzichte van vorig jaar
- gezondheidszorg, 21% gestegen en met een aanzienlijk groeipotentieel.

Vermogenspositie

Het vermogen van Triodos Bank is over 2016 gegroeid met 16% naar EUR 904 miljoen.
Het aandelenkapitaal is gestegen met EUR 97 miljoen, ofwel 16%. Dit is gebeurd door de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen gedurende het hele jaar, aan particuliere beleggers in Nederland, België, Spanje en Duitsland. Als gevolg daarvan is het aantal houders van certificaten van aandelen gestegen naar 38.138 (2015: 35.735). Vrijwel al onze certificaten van aandelen zijn in handen van particuliere beleggers.
Vanwege de volatiliteit van de GBP/EUR-wisselkoers als gevolg van de algemene onzekerheid op de geldmarkt na de keuze van het Verenigd Koninkrijk (VK) voor een Brexit, is besloten om in 2016 geen campagne te voeren om certificaten van aandelen in het VK te verkopen.

Door de vermogensaanwas kon Triodos Bank haar positie als veerkrachtige financiële instelling consolideren. De Common Equity Tier 1-ratio ligt op het niveau van 19,2%, ruim boven de eigen minimumdoelstelling van Triodos Bank van 16%. De schuldenratio van Triodos Bank bedroeg 8,8% eind 2016. De minimale schuldenratio in Europa bedraagt 3%.

Triodos Bank België

Triodos Bank België realiseerde een groei in duurzame kredieten van 18,5 % (11% in 2015) en heeft nu in totaal 1,3 miljard euro uitgeleend. De bank kiest ervoor om het spaargeld van haar klanten enkel te gebruiken om kredieten te verlenen voor die projecten die een positieve impact hebben op de samenleving en onze planeet: aan bedrijven en organisaties die duurzame projecten ontwikkelen en aan particulieren, voor cohousingprojecten of om energiezuinige woningen te bouwen of te verbouwen.

De bank financiert op deze manier projecten in een hele waaier aan sectoren, gaande van cultuur en voeding over hernieuwbare energie tot duurzaam vastgoed. Maatschappelijke noden vormen hierbij het uitgangspunt. Een daarvan is de vergrijzing van de bevolking, waar de bank in de komende maanden en jaren zich in het bijzonder zal richten op de financiering van projecten rond levensbestendig wonen.

De deposito’s van de klanten in België zijn met 10% gegroeid tot 1,6 miljard euro (11% in 2015). De Triodos beleggingsfondsen groeiden met 12% terwijl duurzaam vermogensbeheer toenam met 32%. Het aantal Belgische werknemers steeg tot 127.

Het aantal Belgische klanten is in 2016 aangegroeid tot 71.000 (+8%). Dat komt neer op gemiddeld 13 nieuwe klanten per dag. Het gaat daarbij elke keer om mensen die bewust kiezen voor het maatschappelijk rendement van hun geld. Triodos informeert haar klanten welke duurzame projecten de bank financiert: dankzij die transparantie weten ze wat er met hun geld gebeurt.

In september is Thomas Van Craen (45) benoemd als directeur van Triodos Bank in België. Hij combineert 20 jaar internationale ervaring in de banksector met een groot verantwoordelijkheidsgevoel over de maatschappelijke impact van geld. “Triodos Bank verbindt ondernemers met spaarders en beleggers met als doel: geld inzetten voor positieve veranderingen. Dat is de veranderkracht van geld. Onze jaarcijfers over 2016 tonen dat steeds meer mensen die ambitie met ons delen.“

Vooruitzichten voor 2017

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar verwachting tussen de 10 en 15% groeien.
Alle vestigingen zullen zich blijven richten op het verlenen of ontwikkelen van een betrouwbare reeks diensten. Wij bereiden de invoering voor van een persoonlijke rekening-courant in het Verenigd Koninkrijk in 2017.
Het aantal klanten zal in 2017 naar verwachting tussen de 5 en 10% groeien binnen de Triodos Groep.
Wij streven naar beheerste groei en willen een verhouding duurzame leningen/tegoeden bereiken van 65 tot 75%.
De portefeuille met duurzame leningen en de toevertrouwde middelen zullen naar verwachting met 10 tot 15% toenemen. Triodos Bank zal zich hoofdzakelijk richten op de kwaliteit en spreiding van haar leningenportefeuille.
Triodos Bank streeft naar een nettowinst tussen 3% en 5% in 2017, en de verwachting is dat dit aan de lage kant van de schaal zal uitkomen.

Beleggingsfondsen

Triodos beleggingsfondsen beleggen in duurzame sectoren, zoals microfinanciering, biologische landbouw, culturele projecten, duurzame energie, duurzaam vastgoed en beursgenoteerde ondernemingen met sterke sociale en milieuprestaties (SRI).

Triodos Investment Management beheert 17 fondsen voor particuliere en institutionele beleggers, met een totaal beheerd vermogen van EUR 3,3 miljard. De totale groei van de beleggingsfondsen bedroeg EUR 157 miljoen, een toename van 5% (2015: 19%). De relatief bescheiden groei van het beheerd vermogen is mede het gevolg van het feit dat Triodos Renewables plc (EUR 138 miljoen) zich heeft losgemaakt van Triodos Bank. Met ingang van 1 maart 2016 wordt deze organisatie niet langer beheerd door Triodos Investment Management en opereert zij onder de naam Thrive Renewables.
Wereldwijd komen steeds meer beleggers tot het besef dat de wijze waarop zij hun geld nu beleggen, bepaalt hoe de wereld er in toekomst uit zal zien. Steeds vaker kiezen ze voor beleggingsoplossingen met een zinvolle en meetbare impact. Triodos Investment Management beschouwt dit als een veelbelovende ontwikkeling gelet op de vele uitdagingen waar de wereld zich voor gesteld ziet, zoals klimaatverandering en de toenemende ongelijkheid.
Met name Triodos Organic Growth Fund (+25%), Triodos Microfinance Fund (+17%), Triodos Groenfonds (+14%) en Triodos Renewables Europe Fund (+14%) profiteerden van de groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen en vertoonden een sterke groei (in 2015 bedroeg de groei respectievelijk 11%, 32%, 9% en 3%).

Dividend

Triodos Bank NV stelt een dividend voor van EUR 1,95 per certificaat van aandeel. De pay-out ratio bedraagt 69%.

Cijfers 2016 in het kort:

 • Balans Triodos Bank: EUR 9,1 miljard (11% groei)
 • Triodos beleggingsfondsen: EUR 3,3 miljard (5% groei)
 • Beheerd vermogen Private Banking: EUR 1,1 miljard (14,5% groei)
 • Aantal klanten: 652.000 (7,4% groei)
 • Leningen: duurzame ondernemingen, projecten en hypotheken: 14,4% groei
 • Nettowinst Triodos Bank: EUR 29,3 miljoen (daling van 28%, in lijn met de verwachtingen)
 • Common Equity Tier 1-ratio: 19,2%
 • Aantal medewerkers: 1.271 (13,4% groei)

Belangrijkste impact mijlpalen:

In 2016 hebben Triodos Bank en haar beleggingsfondsen:

 • bijgedragen aan het opwekken van duurzame energie, die voorziet in de stoombehoefte 1,2 miljoen Europese huishoudens, en die de CO2-uitstoot met 1,7 miljoen ton vermindert
 • 2,0 miljoen mensen geholpen te genieten van onderwijsinitiatieven
 • microfinancieringsdiensten verstrekt voor 13,7 miljoen spaarders en 20,2 miljoen leners in opkomende markten, via 100 financiële instellingen.