Op 1 juli 2013 trad de nieuwe wet overheidsopdrachten in werking. Die wetswijziging verruimde  het toepassingsgebied aanzienlijk.

Zo is de wet overheidsopdrachten niet enkel van toepassing op de klassieke overheden, maar ook op tal van privéorganisaties, ondernemingen en verenigingen.

In de onderstaande 4 stappen maken we u schematisch wegwijs in de complexe regelgeving omtrent overheidsopdrachten. U ontdekt achtereenvolgens of u de wet overheidsopdrachten moet toepassen, welke procedure u het best volgt en hoe u concreet tewerk gaat . Ten slotte tonen we u enkele van onze kredietprojecten die onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten.

Voor uitgebreidere informatie raden we u aan de brochure van de Vlaamse overheid door te nemen.

DISCLAIMER : De informatie op deze pagina is een korte samenvatting van de wettelijke voorschriften inzake overheidsopdrachten, die niet bindend is voor Triodos Bank nv. Deze analyse is bovendien onderhevig aan evoluties naar aanleiding van aanpassingen van de wet of rechtspraak.

Stap 1 > Is de wet van toepassing?

Organisaties die de wet overheidsopdrachten altijd moeten toepassen

A. Organisaties in de publieke sector:


Bijvoorbeeld:

 1. De staat (FOD, Ministeries, Staatsbedrijven,…)
 2. Territoriale lichamen (Gewesten, gemeenten,…)
 3. Publiekrechtelijke instellingen (OCMW, Intercommunales,…)

B. Andere organisaties, wanneer deze voorwaarden alle drie vervuld zijn:

 

 1. Bezitten van rechtspersoonlijkheid
 2. Opgericht zijn met het specifiek doel om te voorzien in behoeften van algemeen belang
 3. Onder invloed staan van de overheid :
  1. Hoofdzakelijk door de overheid gefinancierd, of
  2. Beheer onder toezicht van de overheid, of
  3. Meerderheid van leden van de bestuur-/leidinggevende/ toezichthoudende organen zijn aangewezen door de overheid.

Voorbeeld

Een vzw die actief is in de ouderenzorg wil uitbreiden. Voor de bouw van een nieuw woonzorgcentrum kan de organisatie beroep doen op een tussenkomst van het VIPA. Voor de verdere financiering wordt beroep gedaan op een bankkrediet. Zowel voor de uitvoering van de werken als voor de toekenning van de kredietaanvraag door een financiële instelling is de vzw onderworpen aan de wet overheidsopdrachten.

Organisaties die enkel voor bepaalde projecten de wet overheidsopdrachten moeten toepassen

Wanneer deze criteria alle drie vervuld zijn:

 

 1. Het project is voor meer dan 50% rechtstreeks gesubsidieerd door een aanbestedende overheid zoals bedoeld in de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006.
 2. Het geraamde bedrag van het project overschrijdt de toepasselijke drempelbedragen (207.000 euro voor financiële diensten, 5.186.000 voor werken).
 3. Het betreft werken van civieltechnische aard of bouwwerken voor ziekenhuizen, inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie, vrijetijdsbesteding, school- en universiteitsgebouwen en gebouwen met een administratieve bestemming, of diensten verbonden aan dit soort werken.

Voorbeeld

De plaatselijke volleybalclub plant grote verbouwingswerken aan haar sporthal. Voor de financiering van die werken kan de club rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid voor 75% van de totale investeringskost. Voor de overige 25% doet de vereniging beroep op bankkrediet. De totale interestkosten van dat krediet, berekend op de volledige looptijd van het krediet, bedragen 300.000 euro. De vereniging is voor de uitvoering van dit project onderworpen aan de wet overheidsopdrachten

Specifieke vragen inzake de wet overheidsopdrachten?

Stuur ze naar credits@triodos.be

Of neem rechtstreeks contact met ons op.

Christophe Convents

Bouwen aan de toekomst