Op 1 juli 2013 trad de nieuwe wet overheidsopdrachten in werking. Die wetswijziging verruimde  het toepassingsgebied aanzienlijk.

Zo is de wet overheidsopdrachten niet enkel van toepassing op de klassieke overheden, maar ook op tal van privéorganisaties, ondernemingen en verenigingen.

In de onderstaande 4 stappen maken we u schematisch wegwijs in de complexe regelgeving omtrent overheidsopdrachten. U ontdekt achtereenvolgens of u de wet overheidsopdrachten moet toepassen, welke procedure u het best volgt en hoe u concreet tewerk gaat . Ten slotte tonen we u enkele van onze kredietprojecten die onderworpen zijn aan de wet overheidsopdrachten.

Voor uitgebreidere informatie raden we u aan de brochure van de Vlaamse overheid door te nemen.

DISCLAIMER : De informatie op deze pagina is een korte samenvatting van de wettelijke voorschriften inzake overheidsopdrachten, die niet bindend is voor Triodos Bank nv. Deze analyse is bovendien onderhevig aan evoluties naar aanleiding van aanpassingen van de wet of rechtspraak.

Stap 2 > Mogelijke procedures

De wet overheidsopdrachten voorziet in verschillende procedures. Het is aangewezen om de procedure te kiezen die het beste aansluit bij de omvang en de complexiteit van uw dossier.

Er zijn 2 standaardprocedures met daarbij telkens 2 standaard gunningswijzen. U kunt vrij kiezen welke van die 4 opties u hanteert.

Standaardprocedures

  • Aanbesteding: de opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de laagste, geldige bieding heeft ingediend. Er wordt dus enkel rekening gehouden met de prijs.
  • Offerteaanvraag:   indien andere criteria dan de prijs als leidraad moeten dienen, bijvoorbeeld in complexere markten, maakt u het best gebruik van de offerteaanvraag. De aanvrager stelt verschillende gunningscriteria op (bv. kwaliteitscriteria of milieuaspecten). Die criteria moeten relevant zijn voor de opdracht en een objectieve vergelijking toelaten. Gunningswijze

Standaard gunningswijzen 

  • Open: alle geïnteresseerde kandidaten kunnen inschrijven op de opdracht.
  • Beperkt: de aanvrager stuurt eerst een verzoek tot deelname en selecteert vervolgens de kandidaten die mogen inschrijven.

Een overzicht

  Aanbesteding   Offerteaanvraag
  Open Alle geïnteresseerden aanbieders kunnen inschrijven. De opdacht zal worden gegund aan de inschrijver die de laagste prijs biedt. Alle geïnteresseerden aanbieders kunnen inschrijven. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die het meest voordelige voorstel doet op de verschillende gunningcriteria
  Beperkt U wenst het aantal inschrijvingen te beperken. De opdacht zal worden gegund aan de inschrijver die de laagste prijs biedt . U wenst het aantal inschrijvingen te beperken. De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver die het meest voordelige voorstel doet op basis van de verschillende gunningscriteria.


Alternatief: onderhandelingsprocedure

De klassieke procedures laten geen onderhandeling met de kandidaten toe. De wet laat in een beperkt aantal gevallen toe om een onderhandelingsprocedure te hanteren. Die procedure kan enkel worden gebruikt als het factuurbedrag van de totale opdracht minder dan 207.000 euro bedraagt. Die drempelwaarde is van toepassing op het bankkrediet. Voor andere diensten, leveringen of werken zijn andere drempelwaarden van toepassing.

De wet voorziet in 2 mogelijkheden voor de onderhandelingsprocedure:

  • Met bekendmaking : alle kandidaten mogen vragen om deel te nemen, en de opdrachtgever onderhandelt met één of meer kandidaten.
  • Zonder bekendmaking : de opdrachtgever kiest één of meer kandidaten waarmee hij vervolgens onderhandelt.  

Om de onderhandelingsprocedure toe te passen, moet voldaan zijn aan enkele drempelwaarden. Uiteraard kunnen binnen die drempelwaarden ook de 4 standaardprocedures altijd gebruikt worden.

Factuurbedrag van de totale opdracht (1) Mogelijkheden met de onderhandelingsprocedure
  > 207.000 euro Geen onderhandelingsprocedure mogelijk
  < 207.000 euro Onderhandelingsprocedure met bekendmaking
(op basis van het geraamde bedrag)
Onderhandelingsprocedure
zonder bekendmaking
(op basis van de effectieve uitgave)
(1) Inzake bankkrediet omvat de drempelwaarde zowel het totaal bedrag aan interesten als alle kosten verbonden aan het krediet en dat over de hele looptijd van het krediet. Het ontleende kapitaal wordt niet meegenomen in de berekening.


Specifieke vragen inzake de wet overheidsopdrachten?

Stuur ze naar credits@triodos.be

Of neem rechtstreeks contact met ons op.

Christophe Convents

Bouwen aan de toekomst