Het huidige tempo van het verlies aan biodiversiteit vormt een existentiële bedreiging. Triodos Bank vindt dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om de natuur en de biodiversiteit zo snel mogelijk te herstellen. De natuurherstelwet is daarbij een broodnodig instrument. De positieve uitkomst van de stemming betekent dat het Parlement nu interinstitutionele onderhandelingen met de EU-landen kan starten.

Wel vindt Triodos Bank het lagere ambitieniveau van de wet zorgwekkend. Triodos Bank steunde het door de Raad bereikte akkoord, maar is het oneens met het afzwakken van het verslechteringsverbod en de doelen voor herstel van veengebieden en bossen. Niet alleen zijn er doelen verder afgezwakt, ook zijn er doelen verder naar de toekomst doorgeschoven. Zo is het artikel over herstel van landbouwecosystemen, dat ook veenherstel behelst, geschrapt. Wij roepen nu alle EU-instituties op om constructief gebruik te maken van de trialoogonderhandelingen om te zorgen voor een definitieve wet die geschikt is om de wereldwijde noodsituatie op het gebied van klimaat en biodiversiteit aan te pakken.

Rol van Triodos Bank

Triodos Bank is, als onderdeel van meerdere coalities, waaronder de Finance for Biodiversity Foundation, Business for Nature en Our Nature Our Business, actief betrokken bij het pleiten voor de goedkeuring van de natuurherstelwet. Triodos Bank heeft haar steun aan de wet uitgesproken door petities van Business for Nature en WWF te ondertekenen. Meer dan 6.000 wetenschappers hebben ook gepleit voor een sterke natuurherstelwet.

Triodos Bank wil een voorloper zijn op het gebied van natuurherstel door baanbrekende natuurherstelprojecten te financieren, zoals recent in Schotland, en door veelbelovende changemakers zoals de Weather Makers te ondersteunen.