Ga rechtstreeks naarNavigatie, invoerveld:zoeken of deinhoud

Corporate governance

ZAKENPRINCIPES VAN TRIODOS, NEDERLANDSE CODE INZAKE CORPORATE GOVERNANCE EN NEDERLANDSE BANKCODE

Bij de uitvoering van haar opdracht leeft Triodos Bank haar zakenprincipes na. Deze werden uitgewerkt in overleg met de Raad van de SAAT en de Raad van commissarissen. U kan deze hier raadplegen.

De Nederlandse Code inzake corporate governance (“de Code”) is niet rechtstreeks van toepassing op Triodos Bank omdat onze aandelencertificaten niet beursgenoteerd zijn. Niettemin treden wij de principes van deze Code bij. Vanaf 1 januari 2010 stelt Triodos Bank haar verslag op op basis van de gereviseerde versie van de Code die op 10 december 2008 werd gepubliceerd. De volledige eenvormigheids- en rechtvaardigingsverklaring die door de Code wordt opgelegd, kan worden geraadpleegd op de site van Triodos Bank.

Triodos Bank respecteert op een algemene manier de principes en goede praktijken die in de Code worden aangehaald. Over een aantal punten wijken wij evenwel vrijwillig af, in de eerste plaats betreffende het stemrecht dat aan de aandelen is gekoppeld.

Vijf afwijkingen van de Code

  • Om onze opdracht en doelstellingen te waarborgen, kunnen de certificaathouders niet zelf het stemrecht in verband met de onderliggende aandelen uitoefenen; dit recht wordt overgedragen aan de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). De certificaathouders hebben evenmin het recht om voorstellen te doen betreffende de benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de SAAT.
  • Een ander verschil betreft de duur van het mandaat van de statutaire directeurs. Wij beperken deze mandaten niet tot vier jaar omdat wij van mening zijn dat dit de langetermijnontwikkeling van de onderneming niet ten goede zou komen.
  • Het feit dat de Raad van commissarissen van Triodos Bank beschikt over een geïntegreerde en geen aparte Commissie voor aanwerving en verloning.
  • Triodos Bank volgt de praktijk van de Code aangaande de overlegging aan de Algemene vergadering van aandeelhouders van alle voorstellen inzake substantiële wijzigingen van de statuten als aparte agendapunten niet. Wij willen immers de mogelijkheid, die discreet door de Raad van bestuur en de Raad van commissarissen wordt beoefend, behouden om de talrijke voorstellen inzake statuutwijzigingen onder hetzelfde agendapunt te overleggen wanneer de voorgestelde wijzigingen nauw verbonden zijn.
  • Verschillende bepalingen van de Code betreffende de verloning van de directie zijn niet op Triodos Bank van toepassing omdat Triodos Bank geen enkel plan inzake de toekenning van aandelen of opties op aandelen aanbiedt. Alle kosten die worden gemaakt in het kader van de verloning van de directie, die enkel uit lonen en pensioenen bestaan, worden in het jaarverslag vermeld.

Invoering van de nieuwe Nederlandse Bankcode
 
Op 9 september 2009 publiceerde de Nederlandse Vereniging van Bankiers (NVB) de Bankcode waarin de goede praktijken, die vooral voor de banksector zijn bedoeld, worden uiteengezet. Deze Bankcode trad op 1 januari 2010 in werking en is dus voor het eerst van toepassing tijdens het boekjaar 2010.

Triodos Bank voert thans de essentiële goede praktijken in haar organisatie in en nam de nodige maatregelen om zich op operationeel vlak naar de Bankcode te schikken. Meer details hierover vindt u in het jaarverslag van de Raad van toezicht, alsook in de secties Beheer van de risico’s en Eenvormigheid.

Hoe verloopt het toezicht op de Bank?

Triodos Bank staat onder toezicht van de Nederlandse centrale bank (De Nederlandsche Bank) en het Nederlands orgaan voor toezicht op de financiële markten (AFM), alsook van het voogdijgezag van België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland betreffende de lokale aspecten van haar beheer.

 

Online jaarverslag 2017

 online jaarverslag 2017

Lees meer over de bereikte resultaten en impact van Triodos Bank in ons online jaarverslag over 2017.