Investeren in Triodos Bank

 

Met certificaten van aandelen Triodos Bank investeert u in de bank zelf. Zo kunnen wij meer kredieten verlenen aan duurzame bedrijven en organisaties in België en Europa die het verschil maken. De bank financiert enkel concrete projecten met een positieve impact op de samenleving : in de zorgsector, de culturele sector, hernieuwbare energie, …

Een onafhankelijke bank naar Nederlands recht

Bij haar oprichting koos Triodos Bank bewust voor certificering van aandelen, om zo de onafhankelijkheid en de eigen missie van Triodos Bank te allen tijde te kunnen behouden. De aandelen zijn ondergebracht bij de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT, een stichting naar Nederlands recht), die voor elk aandeel Triodos Bank nv een certificaat van aandeel Triodos Bank uitgeeft. Een certificaat heeft zoals een aandeel een onbeperkte looptijd.

De Stichting oefent de stemrechten uit die verbonden zijn aan de aandelen Triodos Bank nv, om zo de eigen identiteit van de bank te behouden. Als certificaathouder hebt u dus geen stemrecht op de algemene vergadering van Triodos Bank. Een certificaat van aandeel geeft u wel dezelfde economische rechten als een gewoon aandeel van Triodos Bank. Certificaathouders hebben ook formele rechten , zoals het recht om de bestuursleden van de SAAT te benoemen, het goedkeuren van hun remuneratie en het goedkeuren van mogelijke wijzigingen van de administratieve voorwaarden van de SAAT.
Triodos Bank telt ruim 40.000 Europese certificaathouders, waarvan 7.054 in België (cijfers einde 2017). Het zijn zowel particuliere beleggers als institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen.

Waardebepaling en verhandelbaarheid

De certificaten van aandelen Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. Hun intrinsieke waarde (de waarde van alle bezittingen, verminderd met de schulden) wordt dagelijks uitsluitend bepaald op basis van het eigen vermogen per onderliggend aandeel, zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank, los van elke speculatie of toekomstverwachting.

De certificaten van aandelen Triodos Bank worden doorlopend uitgegeven en zijn verhandelbaar  tegen de intrinsieke waarde. Bij de aan- en verkoop kan Triodos Bank nv als tegenpartij optreden binnen bepaalde grenzen. Het is dus mogelijk dat een belegger zal moeten wachten vooraleer certificaten van aandelen Triodos Bank te kunnen verhandelen (zie ook onder 'Risico’s').

Brutorendementen laatste 5 kalenderjaren

De hieronder genoemde rendementen zijn berekend door Triodos Bank nv, op basis van de intrinsieke waarde, inclusief herbelegging dividend. Het zijn rendementen vóór kosten en taksen. Resultaten uit het verleden vormen geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

 2014  2015  2016  2017  2018
 5,3 % 5,1%   5,0% 3,7%   3,6%

(Bron: Triodos Bank nv)

Dividend

Een dividend kan uitgekeerd worden indien er winst is. De raad van bestuur legt jaarlijks, na instemming van de raad van commissarissen, een voorstel over het uit te keren dividend ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Dat kan dividend in aandelen (stockdividend) zijn, of dividend in contant geld.
Triodos Bank nv is echter op geen enkele wijze verplicht om dividend uit te betalen.

Zie de dividendhistoriek .  

Risico’s

Een belegging in Certificaten van aandelen Triodos Bank is bedoeld als langetermijninvestering. De waarde van uw belegging kan fluctueren. 

Als u belegt in Certificaten van aandelen Triodos Bank loopt u het risico dat die in waarde dalen door de risico´s die verband houden met de banksector. 

 • Rente-ontwikkelingen zijn belangrijk. Een bank betaalt rente op spaargelden en ontvangt rente voor kredieten. Hoe kleiner het verschil tussen die rentes, hoe minder een bank verdient.
 • Debiteurenrisico houdt in dat kredietnemers van de bank hun verplichting om rente en aflossing te betalen, niet nakomen. Een te hoog debiteurenrisico zou kunnen leiden tot het faillissement van Triodos Bank waarbij certificaathouders hun belegd bedrag volledig riskeren te verliezen.
 • Liquiditeitsrisico: zoals voor alle financiële instellingen, zijn de betalingsverplichtingen van Triodos Bank hoger dan de liquiditeiten. Temeer omdat Triodos Bank afhankelijk is van klantendeposito’s en spaarrekeningen. Door een plotse daling van die middelen zouden de financieringskosten kunnen oplopen. 
 • Wisselkoersontwikkelingen: Triodos Bank voert transacties uit in andere munten dan de euro. De bedrijfsvoering van de Triodos branch in het Verenigd Koninkrijk gebeurt in de lokale munt, de pond sterling. Ook al heeft Triodos Bank duidelijke policies om alle risico’s in munten andere dan de euro in te dekken, toch kan de volatiliteit in de wisselkoersen een negatief effect hebben op de posities in die andere munten. Dit kan negatieve gevolgen voor het financieel resultaat van Triodos Bank hebben. 
 • Eventuele  veranderingen in het bestaande Nederlandse depositogarantiesysteem
 • Concurrentierisico: Als Triodos Bank geen concurrentiële, aantrekkelijke en innovatieve producten en diensten aanbiedt die daarbij ook winstgevend zijn, riskeert de bank marktaandeel te verliezen en/of verlies te boeken op sommige activiteiten en/of minder groei te kennen. Na een periode van herstructurering en herkapitalisatie in de bankensector nam de concurrentie tussen banken in de conventionele kredietmarkt opnieuw toe. Banken zien duurzaamheid als een opkomende markt en blijven zich op die markt richten, waarbij ze scherp met elkaar concurreren om te profiteren van de kredietverleningsmogelijkheden. 
 • Risico gerelateerd aan faillissement of bij tussenkomst van de resolutie-autoriteit (De Nederlandsche Bank). De waarde van de certificaten van aandelen kan gedeeltelijk of volledig worden gereduceerd ('bail-in') en certificaathouders riskeren hun belegde bedrag volledig te verliezen.

Verder zijn er algemene riscio's zoals:

 • Wijzigingen in de toestand van de economie
 • Veranderende wetten en regels

Het kan gebeuren dat u de certificaten tijdelijk niet of beperkt kunt aan- en verkopen.

 • Bij de aan- en verkoop van certificaten van aandelen Triodos Bank kan Triodos Bank nv als tegenpartij fungeren en tot een maximum van 2% van haar uitstaande certificaten van aandelen inkopen.
 • Boven die grens zullen verkopers hun certificaten slechts kunnen verkopen als er kopers zijn.
 • In elk geval worden de aan- en verkooptransacties afgewikkeld aan de waarde bepaald door Triodos Bank. Die waarde wordt uitsluitend bepaald op basis van het eigen vermogen per onderliggend aandeel, zoals blijkt uit de boekhouding van Triodos Bank, los van elke speculatie of toekomstverwachting.

In de samenvatting van het prospectus (sectie D.4 -Risico's) en het prospectus (sectie Risk factors) vindt u meer informatie over de risico's.

Kosten

Kosten voor beleggen in certificaten van aandelen Triodos Bank:

Transactiekosten
Aankoopkosten 0,50%
Verkoopkosten 0,50%
Beurstaks bij verkoop 0,35% met een maximum van 1.600 EUR per transactie

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van certificaten van aandelen Triodos Bank.  

Fiscaliteit dividenden (*)
uitbetaling van het dividend (**) Nederlandse dividendbelasting Belgische roerende voorheffing
in contant geld 15% 30%
in aandelen nihil 30%
* Van toepassing voor de niet-professionele belegger, natuurlijk persoon, inwoner van België (onder voorbehoud van wijziging).
** Beide belastingen zijn van toepassing.
 

> Wij raden u aan om de brochure , de samenvatting van het prospectus, het prospectus (supplement) voor de uitgifte van certificaten van aandelen Triodos Bank (op 14 juni 2018 goedgekeurd door de AFM: Nederlandse toezichthouder financiële markten) en de periodieke verslagen (het jaarverslag en het halfjaarverslag ) te raadplegen voordat u inschrijft.