Over dit compartiment

Triodos Sustainable Equity Fund investeert hoofdzakelijk in aandelen van grote bedrijven die genoteerd staan op de wereldmarkten.

Het compartiment richt zich enerzijds op bedrijven die via hun duurzame producten of diensten actief bijdragen aan de klimaatbescherming, een gezond leven en een schone aarde. Anderzijds op bedrijven die tot de beste in hun sector horen inzake duurzaamheid, hun maatschappelijke rol en goed bestuur. Die bedrijven moeten bovendien voldoen aan de door Triodos Bank vastgestelde minimumeisen. Bedrijven die bijvoorbeeld betrokken zijn bij olie- en gasproductie, wapenproductie, kinderarbeid of gebruik van milieuschadelijke stoffen worden uitgesloten.

Triodos Sustainable Equity Fund is een compartiment van Triodos Sicav I, een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) van het type Sicav naar Luxemburgs recht onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Triodos Sustainable Equity Fund heeft een onbeperkte looptijd.

Elk compartiment biedt twee verschillende aandelenklassen aan:

 • De kapitalisatieklasse (R-kap):
  Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden in het compartiment herbelegd.
 • De distributieklasse (R-dis):
  De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op een rekening die u kiest.

Belangrijk: de fiscaliteit voor R-kap en R-dis verschilt.

Wij raden u aan om het prospectus ,de essentiële beleggersinformatie ( R-kap  - R-dis ) en de periodieke verslagen ( jaarlijks en  halfjaarlijks )  te raadplegen voordat u inschrijft. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv) - Nederland), en kunt u in deze toepassing opvragen. Of neem contact op.

Evolutie netto-inventariswaarde

TSEF-R-kap-grafiek-08-17-BE-web 

Situatie per 28-02-2018. (Bron: Triodos Investment Management BV)

NIW wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd (R-kap en R-Dis ) en De Standaard.

Risico- en opbrengstprofiel

  TSEF Risico_5

Welke zijn de specifieke risico's?

 • Valutarisico:
  Dat risico ontstaat doordat beleggingen door een compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het compartiment het valutarisico van die beleggingen niet af.
 • Marktrisico:
  Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het compartiment.

Het compartiment beperkt de risico's door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.  

Meer informatie over de risico’s

Kosten en taksen

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van deelbewijzen van Triodos Sustainable Equity Fund. Internet Banking is helemaal gratis.

Transactiekosten  Kapitalisatieklasse  Distributieklasse
Instapvergoeding 2,50% 2,50%
Beurstaks bij uitstap (met een maximum van 4.000 EUR per transactie)  1,32%  - 
Roerende voorheffing op meerwaarden  -  -
Roerende voorheffing op dividenden  _  30%

 Lopende kosten per jaar

  Totaal
lopende kosten (*)
Transactie-kosten  Andere kosten waarvan retrocessie (**)
 Kapitalisatieklasse  1,63%  0,17%  1,46%  0,55%
 Distributieklasse   1,63%  0,17%  1,46%  0,55%

(*) De lopende kosten bestaan uit transactiekosten binnen het fonds plus de andere kosten, zoals weergegeven in de essentiële beleggersinformatie.

(**) De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten.