Over dit compartiment

Triodos Sustainable Mixed Fund investeert hoofdzakelijk in aandelen van large-cap bedrijven, in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties, staatsobligaties en obligaties die uitgegeven zijn door internationale financiële instellingen en semi-publieke instellingen, en die goede financiële resultaten combineren met een uitstekende sociale en milieuprestatie.

Triodos Sustainable Mixed Fund is een compartiment van Triodos Sicav I, een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB) van het type Sicav naar Luxemburgs recht onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder, de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Triodos Sustainable Mixed Fund heeft een onbeperkte looptijd.

Elk compartiment biedt twee verschillende aandelenklassen aan:

 • De kapitalisatieklasse (R-kap):
  Er wordt geen dividend uitgekeerd. Alle opbrengsten worden in het compartiment herbelegd.
 • De distributieklasse (R-dis):
  De dividenden worden jaarlijks uitbetaald op een rekening die u kiest.

Let op:  de fiscaliteit voor R-kap en R-dis verschilt.

Wij raden u aan om het prospectus, de essentiële beleggersinformatie ( R-kap R-dis)  en de periodieke verslagen ( jaarlijks en halfjaarlijks) te raadplegen voordat u inschrijft. Die documenten zijn gratis verkrijgbaar bij de financiële dienstverlener Triodos Bank (Belgisch bijkantoor van Triodos Bank nv) - Nederland), en kunt u in deze toepassing opvragen. Of neem contact op.

Evolutie netto-inventariswaarde  

TSMF-R-dis-grafiek-09-14-BE-web  

Situatie per 28-02-2018. (Bron: Triodos Investment Management BV)

NIW wordt dagelijks gepubliceerd in de kranten De Tijd (R-kap en R-dis ) en De Standaard.

Risico- en opbrengstprofiel

  TSMF-risico

Welke zijn de specifieke risico's?

 • Valutarisico:
  Dat risico ontstaat doordat beleggingen door een compartiment zowel in euro als in vreemde valuta gedaan kunnen worden. In principe dekt het compartiment het valutarisico van die beleggingen niet af.
 • Marktrisico:
  Dat wil zeggen dat het risico wordt veroorzaakt door veranderingen in de waarde van de beleggingen van het compartiment .
 • Renterisico:
  De waarde van de beleggingen in obligaties die door een compartiment zijn gedaan, kan variëren in omgekeerde richting van de veranderingen in de rentestand.

Het compartiment beperkt de risico's door middel van een zorgvuldige selectie en spreiding van beleggingen.  

Meer informatie over de risico’s

Kosten en taksen

Triodos Bank rekent geen kosten aan voor het openen van een effectenrekening en het bewaren van deelbewijzen van Triodos Sustainable Mixed Fund. Internet Banking is helemaal gratis.

Transactiekosten  Kapitalisatieklasse  Distributieklasse
Instapvergoeding  2,50%  2,50%
Beurstaks bij uitstap (met een maximum van 4.000 EUR per transactie)  1,32%  - 
Roerende voorheffing op meerwaarden  30% (*)  30% (*)
Roerende voorheffing op dividenden  _  30%

(*) op het obligatiegedeelte van de portefeuille.  

 Lopende kosten per jaar

  Totaal
lopende kosten (**)
Transactie-
kosten
 Andere kosten waarvan retrocessie (***)
 Kapitalisatieklasse  1,43%  0,13%  1,30%  0,45%
 Distributieklasse   1,43%  0,13%  1,30%  0,45%

(**) De lopende kosten bestaan uit transactiekosten binnen het fonds plus de andere kosten, zoals weergegeven in de essentiële beleggersinformatie.

(***) De retrocessie is ten gunste van Triodos Bank voor de dienstverlening als distributeur van het fonds en wordt betaald uit de lopende kosten. 

Contact

Veronica Cruz Estrada

Hulp nodig?

Wij helpen u graag op werkdagen van 9 u. tot 17 u.

Het compartiment belegt bijvoorbeeld in Interface…

…de grootste producent van tapijten ter wereld. Interface ontwikkelt en gebruikt natuurlijke producten voor tapijten, om zo recycling van gebruikte materialen te vergemakkelijken.

Onderscheidingen 

Fund Awards 2016 De Tijd L'Echo (Brussel, 7 maart 2016)

Beste compartiment (1ste op 62), categorie Mixfondsen EUR neutraal

Fund Awards 2013 Morningstar (Brussel, 20 maart 2013)  

Beste compartiment (1ste op 69), categorie Mixfondsen EUR neutraal